Publicerat 2006-05-28 01:40Vår arbetsgivare – polismyndigheten i Stockholms län – viftar jämt och samt med det centrala avtalet, RALS 2004-2007, och påstår att dess överenskommelser om individuell lön automatiskt innebär att våra viktiga avtal som inspektörsavtalet och strukturavtalet inte existerar.

Förtroendefull dialog,
öppenhet och respekt


Men vet ni vad det mera står i detta avtal? Jo, i §6, som myndigheten säkert hastat förbi i läsningen, framgår att

”det gemensamma arbetet med lönebildning skall ha en övergripande och långsiktig inriktning och syfta till att skapa en förtroendefull dialog mellan parterna, präglad av öppenhet och respekt.”

Alla som tycker att arbetsgivarens agerande under våren varit i den paragrafens anda, upp med en hand.

Förtroendefull relation till poliserna?


Arbetsgivaren plockar de bitar ur avtalet som passar och struntar blankt i resten. ”Förtroendefull dialog”? Arbetsgivaren gör inte det minsta försök att komma oss till mötes, man menar sig ha tolkningsföreträde när det gäller RALS och man förbereder sig nu som bäst på att försöka köra över oss totalt. ”Öppenhet och respekt”?

Det är möjligt att Carin Götblad – om hon fick välja – skulle vilja ha en förtroendefull relation till sina medarbetare – poliserna i Stockholms län. Men hon får inte välja. Hon styrs i detalj från Rikspolisstyrelsen och att idag tala om lokala förhandlingar i RALS anda är rent bedrägligt.

Lön utifrån sakliga grunder


I §5 av RALS uttrycks att en arbetstagares lön skall bestämmas utifrån sakliga grunder såsom ansvar, arbetsuppgifternas svårighetsgrad och övriga krav som är förenade med arbetsuppgifterna, samt arbetstagarens skicklighet och resultat i förhållande till verksamhetsmålen. Lönerna skall också vara individuellt bestämda om lokala parter inte kommer överens om annat.

Vår arbetsgivare pratar HELA tiden om PRESTATIONSLÖN. På polismästardistrikten cirkuleras uppgifter om hur många o-botar varje polis har skrivit – underförstått: har du verkligen skrivit tillräckligt många (för att få en bra lön)? Från Rikspolisstyrelsens sida mäts polisiär framgång i ”blås”. I verkligheten är prestation språkligt sett det lilla ordet ”resultat” i §5 ovan. Men allt det andra som står där?

Är vi mot individuell lön?


Stopp ett tag! Är polisfacket i Stockholms län emot individuell lön?

Ingalunda.

Det här är

vår uppfattning:”Individuell lön har funnits i våra avtal sedan ett tiotal år tillbaka, men principen har aldrig tillämpats fullt ut. Då avtalet 2002 skrevs under så gjordes också en överenskommelse att principer för individuell lön skulle arbetas fram. Under 2002 -2003 arbetade en partsammansatt arbetsgrupp inom polismyndigheten i Stockholms län med att ta fram dessa principer.

Resultatet blev ett gemensamt dokument som dåvarande biträdande lpme Richard Sevelius beslutade om i december 2003. Vilket dokument talar vi då om? Dokumentet kallas för ”Förslag till lönesättningsprinciper för polismyndigheten i Stockholms län”. Du kan läsa hela dokumentet under ”Notiser” här till vänster. Rubrik: ”Lönesättningsprinciper”.

I dokumentet framgår mycket tydligt hur arbetet med de individuella lönerna skall hanteras. Dokumentet går bland annat in på:

· Överenskomna löneprinciper,

· hur skall dialogen chef - medarbetare ska gå till och

· hur tidsplanen ser ut.

Tidsplanen är en mycket viktig fråga för polisfacket. I samma dokument finns en väl förankrad tidsplan. Denna tidsplan går ut på att under avtalsperioden skall det införas individuell lön för merparten av myndighetens anställda.

Tanken är att vi skall börja högst upp i hierarkin där de ca 200 högsta cheferna får individuell lön efter lönesamtal som bekräftas efter förhandling. Efter att lönerna är satta skall en utvärdering ske. Först därefter kan en större grupp hanteras med individuell lönesättning.

Frågorna kring individuell lön är fortfarande betydligt fler än svaren och tanken är förstås att utvärderingarna ska räta ut en del frågetecken. Exempel på väsentliga, i dag ännu obesvarade frågor:

· Vad är löneutvecklande för en utredare?

· Vad är löneutvecklande för en polis i yttre tjänst?

VÅR PRINCIPIELLAUPPFATTNING:Vår uppfattning är att funktionen (det jobb man har) i grunden ska lönesättas utifrån erfarenhet av yrket, skicklighet och kompetens samt prestation. Prestationsdelen ska vara en mindre del av vårt löneutrymme. Vi ser fram emot en bra tillämpning av kriterier som är framtagna i samverkan kring lönesättningsprinciperna.”

----------------------------------------------------------------------

Får du procent
på böterna, va?
Ja, det får jag!KOMMENTAR:Yttre polistjänst
är ett lagarbete


Den polis som är en god lagarbetare har egenskaper som är mycket önskvärda för att vi ska nå det övergripande målet – att öka allmänhetens trygghet. Men att vara en god lagarbetare innebär ofrånkomligen att fokus förskjuts från den egna insatsen till lagets resultat och framgångar. Lagarbetarens prestation är mycket svårmätt för personer utanför laget.

KONSEKVENS AV PRESTATIONSLÖN:  En polis som månar om sin försörjning måste i motsvarande mån fjärma sig från lagarbetet och söka arbetsuppgifter som avsätter mätbara resultat. Lagarbetet skadas eller utplånas med oöverskådliga konsekvenser för arbetet mot allmänhetens ökade trygghet.

Yttre polistjänst medför
svåra, känsliga avvägningar


Människor som berörs av polisens yttre tjänst är ofta desperata, drogade, ur balans och våldsbenägna. Den professionelle polisen arbetar med alla känselspröt utfällda och söker på alla sätt undvika våld. Man lirkar och prövar utvägar, det tar tid, mycket lång tid ibland, men det är det värt hellre än att hamna i en våldssituation med alla dess trista följder. Lagen är för övrigt också tydlig: våld ska undvikas och det lindrigaste ingripandet ska alltid väljas.

KONSEKVENS AV PRESTATIONSLÖN: Att lirka och arbeta försiktigt med människor ger inga mätbara resultat. Tvärtom – den polis som ofta ägnar lång tid åt att prata med sig besvärliga personer kommer att framstå som lågpresterande i ingripandestatistikens underbara värld. Risken finns att polisernas arbetsmetoder påverkas.

Yttre polistjänst är
förebyggande och
pedagogiskt arbete


Människor begår åtskilliga felhandlingar – en del grova, väldigt många av enklare slag. Polisen i yttre tjänst ska synas. Då ökas tryggheten och dessutom minskar brottsligheten åtminstone på synavstånd från uniformen. Polismästare Carin Götblad skriver engagerat på DN Debatt (27 maj) om det här. Kliv ur bilarna, skapa förtroende bland ungdomar, var till hands för alla medborgare. Samtidigt driver hon en lönepolitik som direkt motverkar vad hon själv skriver.

KONSEKVENS AV PRESTATIONSLÖN: Att förebygga att en ung människa hamnar i kriminalitet, att hjälpa en 80-årig dam att tålmodigt förklara något hon är rädd för och inte förstår, att synas utanför bolaget så att inte skrupelfria äldre langar till 13-åringar – allt det där kan inte mätas och ger absolut inga poäng när polisen sätter sig ner för att ha lönesamtal med chefen. Denne kommer att ha statistikpapper i knät och det är utifrån de siffrorna på prestation som lönen sätts av chefen. Redan idag kollar polismästarna hur många o-bot var och en skriver och redovisar det på arbetsplatserna. Det yttre polisarbetet kommer att styras mot att skriva ordningsbot i långa banor och att fixa kubikmetervis med ”blås” på vägar där det är massor med trafik men inte nödvändigtvis många rattfyllon.

Pedagogik
tar lång tid


Fram till och med förra hälften av 1900-talet hade polisen strikt rapporteringsplikt. Allmänheten upplevde ofta det här som ren kitslighet. I ett försök att bättra på förtroendet mellan allmänhet och polis införde statsmakterna möjlighet till rapporteftergift vid enklare brott som syndaren erkände. Polisen fick möjlighet att vara pedagogisk mot medborgare som framstod som mottagliga för sakargument. Bättre ibland att vänligt förklara farorna med ett visst beteende än att stelbent bötfälla en person som kanske knappt förstod vad han gjort för fel.

KONSEKVENS AV PRESTATIONSLÖN: I en situation där en polis inser att hans eller hennes möjlighet till en hygglig försörjning ligger i att prestera så mycket mätbart som möjligt kommer det pedagogiska av lättförklarliga skäl att försvinna. Pedagogik tar nämligen tid – tid som bättre kan användas till att hitta nästa syndare och rapportera denne. Man behöver inte öda spaltutrymme på att förklara vilka följder det här får för relationen mellan allmänhet och polis. ”Får du procent på böterna, va?” JA, det får jag!

FÖR ATT SKAFFA DIG EN FULLSTÄNDIG BILD AV VAD SOM HÄNT OCH HÄNDER I LÖNEFRÅGAN INOM POLISEN I STOCKHOLMS LÄN BÖR DU LÄSA BLÅLJUS NÅGRA DAGAR BAKÅT. DU HITTAR TIDIGARE UPPDATERINGAR I SPALTEN ”NYHETER” HÄR TILL VÄNSTER!

----------------------------------------------------------------------

Insändare
i lönefrågan
senaste dagarna:


”Skjuter sigi foten”


Hur länge kommer folk vara trogna denna arbetsgivare? Jag har jobbat i 15 år nu och har alltid ställt upp på arbetsgivaren och gnetat när jag kunnat - och velat... Och kommenderad har man blivit utan större gnäll egentligen.

Det jag undrar över är hur yngre kollegor som just anslutit sig till våra led tänker nu? Undrar och undrar förresten - jag vet. Man träffar dem ju dagligen. Det lär ju inte bli lätt att behålla dem alla om arbetsgivaren nu skrider till verket och tar bort våra avtal - Om RPC nu lyckas med det.

Och hur lockande kommer det vara för andra som ev. kan tänka sig att bli poliser när de får ta del av lönepolitiken inom verket?

Snacka om att vår arbetsgivare skjuter sig i foten! Skicka "honom" på charmkurs! Fast den lär bli dyr - och lång...

Välkommen till "Verket", Mr RPC!

Det sistnämnda är ironi om nu någon trodde  annat.

"Mr M"

”Överkörd av RPS”


Ursäkta att jag visar min dumhet, men är avtalet verkligen juridiskt uppsagt?Vår motpart är väl Länspolismästaren, Carin Götblad, och när RPS säger något annat, är väl det inte juridiskt bindande!? Eller har jag fel?

Om jag har följt sammanbrottet riktigt, så lade väl RPS fram ett annat förslag än vad Carin Götblad gått med på! Eller har jag fel? RPS är väl inte delegerad till detta?OM det är så att RPS i alla fall beslutar, trots att de inte är parter, får vi då semester? Är planeringen giltig? Får vi OB-tillägg? Vilka regler gäller vid kommenderingar?Varför stämmer man inte Länspolismästaren inför arbetsdomstolen?

Länspolismästaren kommer väl att avgå nu, när denne blivit helt överkörd av RPS och  som inte längre har ett dugg att säga till om?ELLER HAR JAG FEL? Rätta mig gärna!Nu VILL jag ha fel!, men jag tvivlar.

Kerry Björkström

BLÅLJUS KOMMENTAR: Du har inte helt fel, Kerry. Se ovan! red/cc.

” Vad gör
Förbundet?”


”En fråga jag allt oftare ställer mig nuförtiden, särskilt med anledning av den pågående lönerörelsen, är vad polisförbundet gör? Enligt min mening är det anmärkningsvärt att inte förbundet mycket tydligare agerar då landets största polismyndighet är inne i en, för att uttrycka det milt, knepig situation! Vill inte förbundet ha oss längre???

CG Wrangel”

BLÅLJUS KOMMENTAR: Vi har haft en stor debatt här på Blåljus i vår om Polisförbundets styrelses inställning till poliserna i Stockholms län. Många ifrågasatte om styrelsen där har någon vilja att jobba för oss poliser i Stockholms län eftersom vi inte har någon representation värd namnet i den styrelsen.

Jag tycker att förbundsstyrelsens tystnad just nu, när en tredjedel av dess medlemmar är i fullt uppror, är mycket talande. Vi utkämpar i dessa dagar det som medlemmar i insändare betecknat som ”Den sista striden” mot en arbetsgivare som är fast besluten att försöka kväsa oss mera grundligt än vad någon kan minnas åtskilliga år bakåt. Och förbundsstyrelsen tiger. Inte ett ord till stöd, inte minsta uttryck för solidaritet med kolleger och medlemmar i Stockholms län. Hade det hänt om vi haft en verklig representation i förbundsstyrelsen?

Vill man möjligen försöka vifta bort alltihopa som ett jippo från vår styrelse som skulle antas agera i dunkla syften? Vill man tro något sådant så får man samtidigt försöka vifta bort de 1357 medlemmar som kommit till våra informationsmöten den senaste tiden och uttryckt sin upprördhet över arbetsgivarens agerande. Jag tror inte de låter sig viftas bort ens av förbundsstyrelsen.

Men vi saknar inte egen kraft. Vi kan reda oss själva rätt väl och kommer troligen att lyckas med det tack vare att medlemmarna ställer upp så helhjärtat och tack vare vår sammanhållning.

red/cc

”Djup krismed förbunds-
styrelsen”


”BRA CG att du tog upp det här! Jag skrev redan i mars här på Blåljus att den nuvarande förbundsstyrelsen inte tycks anse att det behövs någon väl förankrad representation från Stockholms län i styrelsen. Nu har vi också fått veta att hela förbundsstyrelsen tänker avgå om Stockholms län får den representation som vi god demokratisk ordning nominerat och som vi helhjärtat stöder och står bakom. Lägg därtill förbundsstyrelsens tystnad under vår lönekamp mot en oresonlig arbetsgivare och ni har bilden av en arrogant, självgod förbundsstyrelse som inte bryr sig ett skvatt om ifall det går åt skogen för oss stockholmspoliser. Tvärtom tycker man nog att vi kan må bra av en rejäl knäpp på näsan så vi inte går och inbillar oss att vi ska vara löneledande.

Vi stockholmspoliser befinner oss i en djup kris med förbundsstyrelsen. Tror ni de försöker att närma sig oss och erbjuda någon form av lösning? Nej, även där en talande tystnad.

Tror ni att förbundsstyrelsen kommer på vår manifestation i Polishusparken den 1 juni? Under plakatet ”Vi stöttar er i er kamp!”? Skulle inte tro det.

”Bosse”

----------------------------------------------------------------------

”Slut på
frivillig
övertid”


Fredsplikt råder och vi skall inte vidta några stridsåtgärder. Vad vi däremot kan göra är att sluta sätta upp oss i "gnet-pärmarna". Slut på den frivilliga övertiden och snart kommer myndigheten att få stora problem med att dra runt verksamheten. Visst kan de kommendera oss till att arbeta men inte i tillräckligt stor omfattning för att dra runt verksamheten.

”Norrmalmspolis””

Gnet-stop är effektivt jag hoppas att alla poliser i Stockholm är medvetna om det och följer med på det tåget. Men vi måste även bli bättre på att kräva rätt ersättning för all den tid vi faktiskt arbetar. Hur många har inte stannat längre än planerat pga av någon utredning utan att få övertid?

”Västerortspolis””

Låt oss enas om detta i länet, gnet stopp!!!

Ett missnöje växer och arbetsgivaren vill att vi levererar - vari ligger det logiska? Antal blås och o-böter skall ökas men vi har fortfarande en möjlighet att lämna rapporteftergift på bötesbrott.

”Norrortare”

BLÅLJUS KOMMENTAR: Tack för era insändare! Jag tjatar igen om att polisfacket inte kan uppmana till eller ställa sig bakom stridsåtgärder i det här läget. Men vi bestämmer naturligtvis inte över våra medlemmars känslor. Vi kan inte styra över vilka uttryck det tar sig då dessa känslor svämmar över. Vi har lika självklart ingen möjlighet att påverka hur våra medlemmar disponerar sin fritid. red/cc

””Något att
gå till val på”


”Nu har arbetsgivaren satt foten i klaveret så det duger! Inser denna förstockade polisledning inte vad den har satt igång? Lyckas de tvinga oss att ge upp alla våra avtal om trygg lönebildning och trygga arbetsvillkor (Alfa nu senast!!!) så kommer de inte att få ett skvatt uträttat från vår sida och det kommer att sitta i i åratal som de beter sig nu. En uppretad, förbittrad och besviken poliskår i huvudstaden – det är nåt att gå till val på, käre Thomas Bodström. Lycka till!

”T””

”Bocken som
trädgårdsmästare”


”Carin Götblad kan inte vara ansvarig för dom här tokigheterna! För mig har hon oftast framstått som en vettig person (på det hela taget). Hon måste vara styrd av Stefan Strömberg som tydligen satt sig i sinnet att ödelägga allt förtroende mellan poliser och ledning.

Vi ska leverera och om vi trivs eller känner arbetsglädje eller inte det må vara detsamma bara vi ordnar blås och o-botar. Ni hör hur det låter! Snacka om att sätta bocken till trädgårdsmästare när regeringen skickade på oss denne okänslige streber från domstolsverket.

”Berra””

”Vi kan visa
vad vi tycker”


”Man hanterar oss som man har lust från polisledningens sida. Man vill att vi ska stå med mössan i hand och tacksamt ta emot vad cheferna behagar nedlägga däri. Samtidigt ska vi jobba som iglar med blås och hastighetspinnar.

Läste i Svensk Polis att Stefan Strömberg vill stärka ledarskapet inom polisen. Inte obehövligt, förvisso, men du lär få armera ordentligt om den nya formen ska stå rycken för vad som händer om ni genomför det ni nu vill genomföra inom Stockholmspolisen. Vi är kända för att kunna visa väldigt tydligt vad vi tycker.

”A””

”Hjälp mig
att förstå”


”Hjälp mig att förstå! Vad vill arbetsgivaren komma med att allt, allt ska vara i-lön? Är det min prestation (hur dom nu tänker mäta den) som ger mig lön? Och hur styrs det här? På min enhet är det bara en handfull som har haft utvecklingssamtal. Nu ska plötsligt varenda kotte ha lönesamtal! Med vem? Ska dom avskeda alla chefer som struntat i att hålla utvecklingssamtal och anställa nya? När kommer dom? När får vi vår lön? Hur tänker polisledningen? Tänker dom?

”S”

BLÅLJUS KOMMENTAR ETT: Det som framskymtar är ett krav från arbetsgivaren på ren prestationslön.

BLÅLJUS KOMMENTAR TVÅ: Som red tidigare berättat har vårt publiceringsprogram en liten kantighet. När en insändarförfattare kryssar för att denne önskar vara anonym tilldelar programmet automatiskt denne signaturen ”Anonym”. Det blir många sådana när debattens vågor går höga och därför har red valt att plocka en bokstav på måfå ur författarens namn och sätta den som signatur. Bokstaven avslöjar ju inget om identiteten men det blir lättare för den som fortsätta debatten med en viss författare. Och så ser det trevligare ut än ”Anonym”. Det har en tråkig klang, tycker red.

BLÅLJUS KOMMENTAR TRE: Det är påfallande många – idag alla utom två – som inte vill ha hela sina namn med i Blåljus. Poliser som befarar att de i den närmaste framtiden kan tänkas bli helt utlämnade åt chefers godtycke för att få en vettig löneutveckling blir naturligtvis inte benägna att underteckna kritiska inlägg. Man kan undra om den utvecklingen oroar polisledningen. Svaret på den frågan säger nog en hel del om vad det är som händer just nu. Det är inte meningen att vi ska trivas – det är meningen att vi ska leverera.

----------------------------------------------------------------------

Även på Domstolsverket
körde det ihop sig


Det här är ett utdrag ur en notis som vi hittade på Jusek:s hemsida daterad 2005-09-08. Jusek är juristernas fack. Man kan säga att det här med prestationslön är något som Stefan Strömberg hade med sig i bagaget när han kom från Domstolsverket till Rikspolisstyrelsen:

”Nu ska domstolarnas oberoende
köras i lönenämnd


Nu hamnar löneförhandlingarna mellan Jusek och Domstolsverket i lönenämnd.Den stora stridsfrågan är att Domstolsverket vill införa prestationsbaseradlönesättning för domare, vilket Jusek redan från början motsatt sig då dethotar domstolarnas självständighet. Nu väljer Domstolsverket att begära att frågan ska gå till lönenämnd. Lönenämndens uppgift är att sätta nya löner om parterna inte kommer överens.

Jusek och Domstolsverket har i ett års tid försökt förhandla fram ettlöneavtal för vissa grupper anställda inom domstolsväsendet. Förhandlingarnahar blockerats av att Domstolsverket vill införa individuell,prestationsbaserad lönesättning för domare.

- Domstolsverket ska enligt instruktion iaktta domstolarnas självständighet, istället försöker man införa ett styrinstrument för att bättre kunna kontrollera verksamheten, uttalade Jusek.

    Parterna har gemensamt utsett den erfarne medlaren Rune Larsson tillordförande i lönenämnden.

Hur gick det för Jusek? Jo, så här:

”Ansvar och kunskap ska bestämma domares löner


De centrala parterna får från nästa år möjlighet att låta ansvar och specialkunskaper ge utslag för de cirka 750 domarnas löner inom domstolsväsendet. Den stora stridsfrågan har gällt om domarnas löner ska påverkas av deras individuella prestationer, enligt arbetsgivarsidans syn. Jusek har motsatt sig att domstolscheferna skulle få väga in prestationerna när de satte lönerna.

Med hjälp från Rune Larsson, ordförande i parternas lönenämnd, fick domarna ett avtal. Det är de centrala parterna som ska värdera hur ansvar, kunskaper och svårighetsgrad på arbetsuppgifterna ska påverka respektive domares lön. Lönen sätts genom kollektivavtal som träffas av de centrala parterna.

- Den oro vi har känt för styrning från domstolscheferna har därmed minskat, säger Göran Lundahl vid Juseks domstolssektion.

----------------------------------------------------------------------

Blåljus uppdateras normalt var tredje dag. Särskilda händelser, viktiga nyheter eller helger kan bryta den periodiciteten.

HEMSIDAN UPPDATERAD DEN 27 maj 2006 kl 2355. Den uppdateras inom kort igen på grund av det särskilda läget i lönefrågan. Håll kontakt med oss för färsk information!

----------------------------------------------------------------------

Vi hoppar ”Minns du” ett tag på grund av den ryckighet i publiceringen som följer av den aktuella oenigheten mellan polisfack och arbetsgivare.

Gilla sidan:
TIPSA FRAGA

wwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994