30 april 2015

Lönepolitisk strategi gräver skyttegravar...

Förtroendefull dialog i lönefrågor, talas det om i de centrala RALS-dokumenten. Förbundsregionstyrelsen i Stockholm noterar hur möjligheten till det ter sig i förhållande till den nationella Polismyndighetens lönepolitiska strategi. Det kan bli något helt annat, än förtroendefull dialog...

BELÖNINGSSYSTEM SKA AVSKAFFAS?

 

Vi har nu tagit del av ”nya” Polismyndighetens lönestrategi som finns utlagd på Intrapolis. Självklart tycker vi att arbetsgivaren precis som vi inom Polisförbundet ska ha en strategi för kommande förhandlingar. I vårt fall har vi vårt Lönepolitiska program och arbetsgivaren har sin strategi. Nu hoppas vi att arbetsgivaren följer intentionerna i RALS 2013-2016 §6 där det går att utläsa att parterna gemensamt ska planera hur arbetet med lokal lönebildning ska bedrivas. Detta arbete ska ha en övergripande inriktning och syfta till att skapa en förtroendefull dialog mellan parterna präglad av öppenhet och respekt.

 

När vi läser vad vår Rikspolischef skriver på Intrapolis så är det förhandlingsbordet nästa och med en produkt från arbetsgivarens sida som ger en bitter smak i munnen och mer känns som det är skyttegravar som ska grävas, istället för en konstruktiv diskussion.

 

I arbetsgivarens strategi går följande att utläsa:

 

Kollektiva belöningssystem ska inte tillämpas

Utgångspunkten är att lönerna inom polisen ska vara individuellt bestämda. Ytterligare insatser behövs för att införa individuell lönesättning fullt ut. Lönespridning ska vara ändamålsenlig – vilket i praktiken innebär att den bör öka i många fall. Kollektiv lönesättning i form av t.ex. lönetrappor, fållsystem m.m. ska inte tillämpas.

 

Nu vet vi inte riktigt vad arbetsgivaren avser med kollektiva belöningssystem och vad detta innebär, men vi är nyfikna på det. Kan det vara så att det är den partsgemensamma produkt som vi i vår gamla myndighet i Stockholm förhandlat fram och som berört för våra polisassistenters löneutveckling? Den byggde på insikten av att nyanställd polisassistent inte är en helt självgående polis utan behöver några års tjänstgöring för att bli det. Det brukar kallas för ”erfarenhet”. Vi hoppas att den insikten om polisyrket finns kvar i myndighetens nya ledningsgrupp.

 

Med arbetsgivarens strategi kan det bli svårt att gå i mål med Polisförbundets yrkande angående ett nationellt inspektörsavtal som förmodligen är en av de viktigaste frågorna inför revision 3 den 1 oktober 2015.

 

Vi har ett vid ett flertal tillfällen fört diskussioner med vår arbetsgivare i Polisregion Stockholm angående ”inspektörsavtalet”. Det vi har tolkat är att det funnits ett intresse att lösa frågan, men med tanke på ovan nämnda skrivning så undrar vi. Frågan måste nu ställas till Regionens ledningsgrupp i Stockholm.

 

Står ni bakom denna produkt, eller finns det ett förhandlingsutrymme?

 

Vi förstår att det blir svårt att svara med följande skrivning i myndighetens lönestrategi:

Polismyndighetens lönepolitik får fullt genomslag genom att myndighetens chefer, oavsett nivå, tar sitt arbetsgivaransvar och vinnlägger sig om att vid varje beslut som i något avseende berör medarbetarens lön fullgör sin skyldighet att följa intentionerna i lönepolitiken.

 

Att Polismyndigheten börjat gräva djupa skyttegravar med sin lönepolitiska strategi bådar inte gott inför förhandlingarna och gör oss oroliga. Vi tror nämligen inte detta är rätt grop att gräva.

 

 Bild: Therése Johansson

 

Förbundsregionsstyrelsen Stockholm