poliser blåljus
26 mars 2021

Ökade polisresurser påverkar rättskedjan

Ökade polisresurser påverkar hela rättskedjan

Under pandemin 2020 har: Polisen redovisat fler ärenden till åklagare, Åklagarmyndigheten lagfört fler brottsmisstankar, Domstolarna avgjort fler brottmål. En förklaring är att pandemin frigjort polisiära resurser t ex att flertalet utbildningar ställts in liksom att arbetsbelastningen minskat (färre kommenderingar sport- och statsbesök).
I rapporten 2021:4 "Pandemins inverkan på flödet i rättskedjan" konstaterar Brå att rättsväsendets myndigheter ökade sin produktion under 2020 jämfört med 2019. 

Rapporten konstaterar vidare att trenden av ökat antal brottsanmälningar - som pågått sedan 2015 - bröts under år 2020 (minus 1 procent).

Bild
Brå Rapport 2021:4
Bild från Brås rapport 2021:4

Inställda utbildningar frigjorde resurser
Under pandemin minskade polisens arbetsbelastning och frigjorde polisiära resurser. Detta genom t ex att nästan alla utbildningar ställdes in, färre och kortare möten, färre arbetsuppgifter (kommenderingar vid ex sport-/kulturevenemang och statsbesök), färre passansökningar...

En annan framgångsfaktor för polisen, som rapporten lyfter fram, är att metoden "Snabbare lagföring" fått genomslag och dess effekter i hela rättskedjan.

Olika orsaker till minskat antal anmälningar
En brottstyp som minskade under 2020 - troligen till följd av pandemins restriktioner avseende nöjeslivet - var misshandel mellan obekanta. Andra brottstyper ökade - ex skadegörelse och narkotikabrott – troligen till följd av polisens ökade resurser.

Brå skriver:
"Men det finns även brottstyper där anmälningarna minskat utan att det finns indikationer på att minskningen beror på att pandemin inverkat på den faktiska brottsligheten. Däremot har polisen förändrat sina rutiner på ett sätt som kan förklara det minskade antalet anmälningar. Det tydligaste exemplet på det är att anmälningar om rattfylleri minskat under 2020, eftersom polisen i mars beslutade att inte göra planlagda kontroller på grund av risken för smitta".

Brå avslutar rapporten framåtblickande, dvs vad som kommer att hända efter pandemin och skriver bl a:
"Det kommer också att bli intressant att följa om en del av förändringarna i myndigheternas arbetssätt under pandemin har inneburit effektiviseringar som kommer att bibehållas även efter pandemin. Det kan gälla till exempel domstolarnas sätt att arbeta med brottmål, såsom användande av video. Kanske kan också den minskade tidsåtgången för möten, som en del poliser vittnar om, vara något som lever kvar även efter pandemin?"

Till rapporten 2021:4 "Pandemins inverkan på flödet i rättskedjan" – Brå.se