12 november 2020

Mest pengar till Polisen

Mest pengar till Polisen

Igår sa riksdagen ja till regeringens förslag om hur de drygt 51,7 miljarderna ur statens budget ska fördelas mellan rättsväsendets myndigheter år 2020. Mest får Polismyndigheten - drygt 28,5 miljarder kronor,  ca 2 miljarder mer än 2019.
Regeringen motiverar att ökade anslag till Polismyndigheten bl a ska bidra till "...att attraktiviteten i polisyrket ska förstärkas genom bättre villkor".

I övrigt tilldelades Kriminalvården 9,4 miljarder kronor och Sveriges Domstolar får drygt 6,2 miljarder. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU1 under rubriken Polismyndigheten 1:1 framgår bl a att regeringen föreslår ökade anslag till Polismyndigheten från och med år 2020 grundat på ett successivt ökat antal anställda fram till 2024 (10 000 personer) och att regeringen förslag om ytterligare medel till Polismyndigheten bl.a. ska säkerställa satsningen på hemlig dataavläsning samt "att attraktiviteten i polisyrket ska förstärkas genom bättre villkor".

Regeringen konstaterar vidare: "att rättsväsendet fått betydande resursförstärkningar de senaste tio åren, men att rättsväsendets verksamhetsvolymer trots detta präglats av minskningar sedan ett antal år tillbaka. Sedan 2017 redovisar Polismyndigheten dock något fler ärenden till åklagare, och antalet personuppklarade brott och domslut har ökat något. Regeringen anser att det är av stor vikt att antalet redovisade ärenden från polis till åklagare och antalet personuppklarade brott fortsätter att öka. I detta sammanhang är det också enligt regeringen angeläget att Polismyndigheten, efter övergången till en enhetlig nationell polismyndighet, fortsätter att kontinuerligt anpassa sin verksamhet för att öka effektiviteten i brottsuppklaringen…"

Tina Gustafsson

Not:
 Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 27 november 2019. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet avser steg två i beslutsprocessen.