JO jo riksdagens ombundsmän logo
1 mars 2021

Kritik för långsam hantering av "slask-begäran"

Kritik för långsam hantering av "slask-begäran"

I ett beslut 26 februari 2021 riktar JO kritik mot såväl åklagare samt en polis  med anledning av att en person, som var misstänkt i en avslutad förundersökning, begärt att få ta del av sidomaterialet, dvs "slasken", i protokollet.

Begäran ställdes till polisens utredare som fick direktiv av åklagaren att hantera den misstänktes begäran. Först efter flera veckor fick den misstänkte del av visst material. Utredaren hade då tagit bort handlingar ur sidomaterialet som hen bedömt omfattades av sekretess. Åklagaren hade dock inte fattat något beslut om att begränsa den misstänktes insyn i materialet.

JO konstaterar att begäran skulle prövas enligt rättegångsbalkens bestämmelser om partsinsyn.
JO konstaterar vidare att åklagaren, i egenskap av undersökningsledare, ansvarade för att den misstänktes begäran prövades skyndsamt och i övrigt i enlighet med de aktuella bestämmelserna.

  • JO anser att åklagaren inte kan undgå kritik för brister i hanteringen av den misstänktes begäran.
  • JO kritiserar Polismyndigheten för att undersökningsledaren (åklagaren) inte underrättades om den begäran som kom in till Polismyndigheten och för att handlingen registrerades först omkring en månad efter det att den kom in till myndigheten.

Se hela beslutsprotokollet på https://www.jo.se/PageFiles/32366/6743-2019.pdf

Tina Gustafsson

Fotnot: Ett förundersökningsprotokoll ska innehålla alla uppgifter/underlag av betydelse för åklagarens ställningstagande i åtalsfrågan eller för den misstänktes försvar.
Material som inte redovisas i förundersökningsprotokollet kallas sidomaterial - eller  "slasken". Det ska dock framgå i fup:en att sådant sidomaterial finns (se 20 § FUK).