22 februari 2021

Otrygghet och fler skjutningar

Otrygghet och fler skjutningar

Så kunde året 2020 presenteras, i mörka bilder. Allt är dock inte så dystert, Polisen.se beskriver även åtskilliga områden där Sveriges poliser flyttat fram positionerna! Bland annat är allmänhetens förtroende för sina poliser fortsatt högt, och allt fler ärenden redovisas i stället för att ligga i balans. Poliserna kämpar på.
 
Så här presenterar Polismyndigheten årsdredovisningen för 2020:
"Polisens resultat utvecklades överlag positivt under 2020. Förtroendet för polisen var fortsatt starkt, utredningsresultatet förbättrades och fler poliser arbetade i lokalsamhället. Samtidigt präglades året av den grova våldsbrottsligheten.
 

– Läget med det grova, ofta gängrelaterade, våldet är fortsatt mycket allvarligt och kräver samlade krafttag från samhället. Förra året arbetade polisen offensivt mot de kriminella nätverken och vi fortsätter enträget och långsiktigt detta arbete, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Starkt förtroende och fler poliser nära medborgarna

Förtroendet för polisen är fortsatt starkt enligt förra årets nationella trygghetsunder­sökning, NTU. Samtidigt visar undersökningen att otryggheten ökar något, trots att färre blev utsatta för brott mot sig som person. Något fler är oroliga för att vara ute sent på kvällen och fler känner sig oroliga för att brotts­lig­heten i samhället ökat.

– Polisen leder det brottsbekämpande och brottsförebyggande arbetet, bland annat genom att vara på plats i samhället, nära med­borgarna. Förra året blev vi fler poliser i lokalpolis­områdena. Det ska stärka tryggheten på sikt, säger Anders Thornberg.

Ökad uppklarning av brott

Polisens arbete med att utreda och klara upp brott utvecklades positivt. Fler ärenden redovisades till åklagare och antalet öppna ärenden minskade, mycket tack vare att utredningsverksamheten förstärktes med fler resurser.

– Speciellt glädjande är att fler brott mot särskilt utsatta brottsoffer klarades upp. Det handlar alltså om brott i nära relation, brott mot barn och våldtäkt. Bakom förbättringen ligger bland annat den särskilda satsningen med rekrytering av 350 utredare och implementeringen av våra utvecklade arbetssätt, säger Anders Thornberg.

Polisen fortsätter att växa

Polisens är inne i en tillväxtfas och antal anställda ökade till drygt 33 000 vid års­skiftet. Av dessa var knappt 21 000 poliser. Målet är att polisen ska ha drygt 38 000 anställda vid utgången av 2024.

Polisen i siffror: 2020 jämfört med 2019

Förtroende:

- 54 % av medborgarna har förtroende för polisens sätt att bedriva sitt arbete, en ökning med 2 procentenheter och den högsta nivån sedan den nationella trygghetsunder­sökningen startade 2006.*

Upplevd trygghet:

- 70 % av medborgarna känner sig ganska eller mycket trygga när de är ute sent på kvällen i det egna bostadsområdet, vilket är en minskning med 2 procent­enheter.*

Lokal närvaro:

- 7 500 polisanställda arbetade inom brottsförebyggande och ingripande­verksamhet, vilket är 3 % fler.

- 1 051 arbetade som kommun- och områdespoliser.  

- Polisen har 4,2 miljoner följare i sociala medier, en ökning med 15 %, fördelat på drygt 250 officiella konton. 

Brottsutredning:

- Knappt 1,3 miljoner ärenden om brott inkom och hanterades. Antalet anmälda brott var drygt 1,6 miljoner (ett ärende kan innehålla flera brott).  

- Antalet ärenden redovisade till åklagare ökade med 6,5 %.

- Det totala antalet öppna ärenden minskade med 11,3 %.

- 366 bekräftade skjutningar inträffade, vilket var en ökning med 32. Antalet fullbordade sprängningar var 107, en minskning med 26.  

Service:

- 1,3 miljoner samtal besvarades av polisens kontaktcenter, PKC.

- Enligt PKC:s servicemätning var 92 % nöjda eller mycket nöjda med bemötandet och 67 % fick svar inom 5 minuter, vilket var 2 % fler (gäller januari-september).

- Antalet ansökningar om pass minskade med 49 %.

Anställda:

- Totalt var 33 726 personer anställda vid polisen vid årsskiftet, vilket är en ökning med 1 998, varav 519 poliser och 1 479 civilanställda.

* Nationella trygghetsundersökningen 2020, Brå

Polismyndighetens årsredovisning 2020"

Nyhet från Polismyndigheten /TH