21 september 2020

105 miljarder i reformbudget - vad blev över till polislöner?

Blåljus har tidigare skrivit om rättsväsendets del av regeringens budget, sedan Liberalerna och Centern på sedvanligt sätt fått presentera den munsbiten. Nu har hela budgeten presenterats...

Blåljus har tidigare skrivit om rättsväsendets del av regeringens budget, sedan Liberalerna och Centern på sedvanligt sätt fått presentera den munsbiten. Nu har hela budgeten presenterats, och när pengaregnet dragit över, är frågan om det räcker långsiktigt givet den föregivna satsningen på fler poliser...

Polisförbundet ser oroväckande tecken på långsiktig underfinansiering av rättsväsendet, och skriver:

För att kunna möta dagens och morgondagens brottslighet krävs en tydligare långsiktig planering. Det stora glappet mellan vad myndigheten har begärt för 2023 och vad som avsätts i budgeten är därför bekymmersamt, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.

Polismyndigheten har begärt drygt 34,6 miljarder kronor till 2023 och de skriver i sitt underlag att om inte dessa medel tillförs myndigheten påverkar det möjligheterna att bli drygt 38 000 polisanställda 2024. Regeringen har bara avsatt drygt 32,7 miljarder kronor.

Att säkra en långsiktig finansiering av polisverksamheten är oerhört viktigt om vi ska kunna expandera så mycket som regeringen vill och också viktigt för att kunna planera långsiktigt, säger Lena Nitz."

Även Säkerhetspolisen har framtida rekryteringsbehov och är i behov av höjda anslag.

Polismyndigheten kommenterar budgetutfallet:

"Regeringens besked innebär att Polismyndigheten klarar att driva verksamheten med en budget i balans under åren 2021-2022. Regeringen öppnar också för att polisen ska få ytterligare budgettillskott kommande år. I budgetpropositionen skriver regeringen att satsningen på 10.000 fler anställda fortgår och att behovet av ytterligare tillskott hanteras i kommande budgetpropositioner.

– Det är viktigt att polisen ges långsiktiga ekonomiska förutsättningar för att fortsatt kunna bedriva vårt tillväxtarbete att bli drygt 38 000 anställda 2024. Vi konstaterar att vi genom regeringens budgetproposition får finansiell täckning för vår tillväxt 2021 och 2022 i enlighet med de behov som Polismyndigheten har framfört. Vi utgår från att vi får medel i budgeten även från 2023 och framåt, säger Fredrik Modigh, ekonomidirektör på Polismyndigheten."

Polistidningen beskriver träffande det underskott som skjutits upp till 2023, efter nästa riksdagsval:

"Glappet mellan regeringens satsningar och Polismyndighetens behov har skjutits fram till 2023"

Tommy Hansson