12 juli 2019

4 625 poliser i Stockholm har bestämt sig

4 625 poliser väljer medlemskap i Polisförbundet! Trots farhågor, år av fackliga utmaningar, ett svalt samarbete med den "nya" Polismyndigheten och kännedom om medlemmarnas snabbt förändrade krav i vardagen - som gått från "stort" till "enormt" - och som successivt  lett till att Stockholms poliser lämnar yrket och regionen. Förtroendet består!

Vid årsskiftet försvann den automatiska inbetalningen av fackavgiften från löneavin. Från fackligt håll befarades ett medlemsbortfall. Nu, ett halvår senare, konstaterar Stockholms polisfack att 4 625 poliser aktivt valt "medlemskap". Förtroendet för facket står fast. De knappa 2 (1,9) procenten  som avslutat medlemskapet är inom "normal" fluktuering. Samtidigt har 34 st o-anslutna s k "vildingar" ansökt om medlemskap!

Till grund till de fackliga farhågorna ligger delvis den övergripande utmaningen för all facklig verksamhet att anpassa sig till förändrade arbetsvillkor och nya, yngre, medlemmars mentalitet och preferenser. Men också flera års samlade erfarenheter av den "nya" arbetsgivarens, Polismyndigheten, stegvist förändrade förhållningssätt till samverkan/facket/medlemmarna (kort beskrivet – som gått från "svalt" till på sina håll "iskallt") tillsammans med en facklig djup insikt om medlemmarnas vardag – en verklighet som snabbt växt från en"stor" till "enorm" utmaning (år av organisatorisk mangling och ett aldrig tidigare jämförbart antal stockholmspoliser som valt/och fortfarande väljer/ att lämna yrket/regionen).

 

Så när de nya rutinerna för inbetalning av medlemsavgiften blev aktuellt var det i realiteten en prövning av varje medlems tillit och förtroende för facket. Nu vet vi svaret. Sedan början av året har 4 625 poliser i Stockholm tagit ett aktivt beslut om att vara fackansluten. Under perioden har 1,9 procent avslutat sitt medlemskap (90 st). Detta är inom normalgraden.
 

Samtal och stöd

Regionförbundsstyrelsens expedition har det senaste halvåret haft många samtal om de nya rutinerna. Annicka Lyckeborg hanterar medlemsfrågor på Förbundsregion Stockholm:

 

- Som mest var det 40-talet medlemmar i Stockholm som inte betalat in medlemsavgiften. Flera tyckte att det var krångligt med autogiro, men med lite support löste vi det tillsammans och de var nöjda. Det som oroar mig är de samtal där (ingripande) poliser ville säga upp sitt medlemskap med skälet att de "inte behöver facket", som sa att "de också har rätt till offentlig försvarare" samt att deras hemförsäkring täckte deras behov. Jag hoppas att de noga kontrollerar vad hemförsäkringen innefattar liksom att de förstår att rätten till offentlig försvarare är baserad på inkomst (som poliser ofta överskrider). Möjligheten till rättshjälp och rättslig hjälp som kommer genom ett medlemskap i Polisförbundet är unikt!
 

Kjell Ahlin, andre vice ordförande regionsstyrelsen i Stockholm - Är det i dag självklart att nya poliser går med i facket?

 

- Många behöver veta om allt som ingår i medlemsavgiften till exempel; olycksfalls-, kris-  och sjukförsäkringen – det senare är ett komplement till Försäkringskassans ersättning – och innebär 1 500kr /mån extra mellan sjukdag 30<90 … (kom ihåg och ansök!).

 

- Lägg därtill arbetslöshetsersättningen samt rättshjälpen. LO-TCO´s gamla ordförande Sture Nord sa att det finns drygt "70 000 skäl" att vara medlem i facket då det är kronvärdet för de kollektivavtal som vi slutit per medlem och år. Men det har inte kommit gratis och hade inte heller blivit verklighet om vi inte hade haft en hög medlemsanslutningsgrad.

 

FAKTA/medlemmar :
Sedan januari 2019 har 90 medlemskap i Stockholm avslutats. Orsak; 15 st - slutat; 10 st pension, 3 st avlidit; 2 st ej godkänd aspirantperiod, 23 st annan orsak, 10 st ej nöjda med Polisförbundet / 1 st ej nöjda med facket i Stockholm, 11 st för dyrt, 5 st  för dålig lön,  2 st ej tillräckliga förmåner, tjänstledighet… etc.

 

6 st medlemskap har avslutats sedan medlemsavgiften inte betalts inom 3 månader.

 

Medlemsvariationen ligger inom normalgraden. 
Vid utträde slutar även eventuella personliga försäkringar kopplat till medlemskapet i Polisförbundet att gälla.


Antalet poliser i Stockholm 2015-2019:
Sedan januari 2015 har 342 poliser slutat/lämnat stockholmsregionen.
Enbart under maj/juni 2019 slutade/lämnade 19 poliser.

 

Jämfört med januari 2015 till dags dato är underskottet 201 poliser (inkluderat tillskottet av polisaspiranter och det extra tillskottet av 66 polisassistenter).