11 september 2021

500 (nya) miljoner till Polisen - och utökade krav

500 (nya) miljoner till Polisen - och utökade krav

Regeringen ökar Polis­myndig­hetens anslag under 2021 med 500 miljoner kronor, vilket motsvarar myndighetens beräknade underskott. Detta sker för att säker­ställa fortsatt tillväxt och för att stärka polisens möjlig­het att fortsatt förebygga, utreda och beivra brott. Detta enligt regeringens pressmeddelande om höständringsbudget. Pengar som kommer med utökade krav - enligt ändring i regleringsbrevet.

Regeringen summer att Polis­myndig­hetens budgetunderskott 2021 beror på bl a:

  1. ökade kost­nader i sam­band med utökat ansvar att upp­rätt­hålla inrese­förbudet från de nordiska grann­länderna, övriga EU-medlems­stater samt tredje land som regeringen infört på grund av den rådande pande­min
  2. att antalet polis­anställda har ökat i något snabbare takt än beräknat

– Regeringen fortsätter nu sin satsning på fler polis­anställda med full kraft. Med fler poliser kan vi bygga ett tryggare sam­hälle där fler brott kan bekäm­pas, säger Mikael Damberg.

Pressmeddelande höständringsbudget 

Ändring av regleringsbrev med ökade rapporteringskrav
Kopplat till regeringens ökade anslag till Polismyndigheten kommer en ändring av regeringens uppdragsbeskrivning till Polismyndigheten, dvs det sk  "regleringsbrevet".

En punktvis kortversion av regeringens utökade regleringsbrev till Polismyndigheten:

1 Mål och återrapporteringskrav
Arbetet mot sexualbrott, brott i parrelation, brott mot barn samt brott med hedersmotiv.

Polismyndigheten ska redovisa hur det brottsutredande arbetet och dess resultat har utvecklats...

3 Uppdrag avseende Hatbrott och andra brott som hotar demokratin

"Inom ramen för uppdraget ska Polismyndigheten bland annat genomföra kompetenshöjande insatser inom myndigheten. Polismyndigheten ska redovisa resultat av det arbete som bedrivs för att förstärka den brottsutredande förmågan och uppklaringen av dess brott. Redovisningen ska även innefatta en beskrivning av arbetet mot it-relaterade hatbrott och andra brott som hotar demokratin. (not. denna text är markerat som understruken). Myndigheten ska beskriva vad som görs för att skapa förutsättningar för samverkan med andra myndigheter och organisationer samt hur en strukturerad dialog säkerställs gentemot grupper som utsätts för denna typ av brott. ...//... Uppdraget ska slutredovisas till regeringen den 16 december 2023 med delredovisning såvål 1 mars 2022 samt 1 mars 2023.

Läs mer