båtmössa polis
9 november 2021

Bespottad polis har rätt till skadestånd för kränkning

Bespottad polis har rätt till skadestånd för kränkning

En omhändertagen man spottade en polis, som inte deltagit i ingripandet som föregått händelsen, i ansiktet. För detta krävde polisen ett skadestånd om 5 000 kr, vilket avslogs av Uppsala tingsrätt. Det enskilda anspråket överklagades till Svea hovrätt som 28 oktober 2021 beslutade att ändra tingsrättens beslut.

”Efter att motparten blev omhändertagen av polis spottade han klaganden i ansiktet, klaganden medverkade inte i händelsen som ledde till omhändertagandet av motparten. Det har enligt hovrätten inte framkommit att klaganden skulle ha utfört sitt arbete på ett olämpligt sätt eller på annat sätt ha framkallat gärningen. Även med beaktande av klagandens utsatta yrke och den beredskap som han måste ha mot olika angrepp så finner hovrätten att motpartens bespottning inneburit en allvarlig kränkning. Det yrkade beloppet om 5 000 kr är enligt hovrätten skäligt.”

Lagrum: 2 kap. 3 § skadeståndslagen (1972:207)
Praxis: NJA 2005 s. 738 (*)
Länk till utslaget Svea hovrätt T 5141-20 Avgörandedatum: 2021-10-28
Observera att du behöver en inloggning till JUNO (tidigare Zeteo).

*Hänvisning NJA 2005 s 738:
En person har, sedan han gripits av polis, på polisstationen spottat en polisman rakt i ansiktet. För detta har han ålagts ansvar för ofredande enligt 4 kap. 7§ BrB. Fråga om polismannen är berättigad till ersättning för kränkning enligt 2 kap. 3 § skadeståndslagen (Jfr NJA 1999 s. 725).