7 juli 2021

Kan bli lättare att utvisa brottslingar, 2023

Kan bli lättare att utvisa brottslingar, 2023

Justitiedepartementet har tagit emot en utredning, som ger ett antal förslag som syftar till att ge bättre förutsättningar för att besluta om utvisning vid fler brottstypen än idag. Dessutom ska brottsoffer lättare kunna få stanna i Sverige en tid, för att kunna bistå rättssamhället.

I betänkandet föreslås bland annat:

  • Att utvisning på grund av brottets allvar ska kunna ske vid lägre straffvärden än i dag, det vill säga att straffvärdegränsen sänks från tolv månader till sex månaders fängelse.
  • Att det ska ställas högre krav på att personer som är utländska medborgare har etablerat sig i det svenska samhället, till exempel genom arbete, studier och kunskaper i det svenska språket, för att kunna undgå utvisning.
  • Att regeln om synnerliga skäl, som innebär att det ställs högre krav för att utvisa den som varit bosatt länge i Sverige, tas bort.
  • Att domstolen vid straffmätning och val av påföljd inte längre ska ta hänsyn till de negativa konsekvenser som utvisningen innebär för den tilltalade. Detta ska istället beaktas när återreseförbudets längd bestäms.
  • Att även socialnämnden ska få ansöka om ett 30 dagars uppehållstillstånd för offer för människohandel och människoexploatering när personen vill ha betänketid för att återhämta sig och ta ställning till om han eller hon vill samarbeta med de brottsutredande myndigheterna.
  • Att det införs en skyddsregel mot att återkalla ett uppehållstillstånd för personer som utsatts för allvarlig kränkning i det förhållande som ligger till grund för uppehållstillståndet. Regeln syftar till att stärka skyddet mot utvisning av personer som utsatts för exempelvis hedersrelaterad brottslighet.

Betänkandet har skickats ut på remiss.

Remissinstanser är bland annat Polismyndigheten, diverse domstolar, kommuner, länsstyrelser, BO, Amnesty, Brå, BOJ, CRD, DO, Ekobrottsmyndigheten, Funktionsrätt Sverige, JK, Jämo, Kriminalvården, MigV, Plattformen civila Sverige mot människohandel, ROKS, GAPF, Rädda Barnen, Röda korset, Advokatsamfundet, Säpo, Tjejers rätt i samhället (TRIS), Uppsala Universitet och Åklagarmyndigheten.

Dock är Polisförbundet inte remissinstans. I den bästa av världar, sker någon facklig samverkan vid framtagandet av Polismyndighetens yttrande, men sannolikt ligger det på någon juridisk enhet, relativt långt från verkligheten.

Hittills, just under valet av ny regering, har ett yttrande kommit till justitiedepartementet, från Marks kommun. Det lyder:

"Hej, Efter samråd har kanslichef beslutat att Marks kommun avstår att besvara remissen. Detta med anledning av att vi just nu har en begränsad bemanning av juristkompetens samt den korta svarstiden som remissen ger."

Remisstiden går ut den 27 september 2021. Lagändringar kan ske 1 januari 2023.