7 september 2021

Lagförslag ökar polisens befogenhet att söka efter vapen

Lagförslag: Ger polisen ökad befogenhet att söka efter vapen

Regeringen föreslår en ändring av Polislagen 20 b § - vilket ger polisen ökade befogenheter till förebyggande husrannsakningar - i syfte att eftersöka vapen och  andra farliga föremål.

Bild
Mikael Damberg

– Polisen måste ges större befogenheter att söka efter vapen och sprängämnen för att strypa de kriminellas tillgång till farliga föremål och för att minska risken för allvarliga våldsbrott. Med det här förslaget ökar polisens möjligheter att genomföra husrannsakningar i förebyggande syfte, säger inrikesminister Mikael Damberg i regeringens pressmeddelande.

Lagrådet har ingen erinran och ny lag föreslås träda i kraft 1 december 2021.

Föreslaget innebär ändring av Polislagens 20 b § som - i korthet - ger polisen ökade möjligheter att

  • i brottsförebyggande syfte göra husrannsakan i gemensamma utrymmen i eller i anslutning till flerbostadshus för att eftersöka vapen och andra farliga föremål.

Föreslagen lydelse av Polislagen 20 b§:

20 b § En polisman får bereda sig tillträde till ett gemensamt utrymme i eller i anslutning till ett flerbostadshus i den utsträckning det behövs för att söka efter vapen eller andra farliga föremål som är ägnade att användas vid brott mot liv eller hälsa, om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att ett sådant föremål kan påträffas och förklaras förverkat enligt 36 kap. 3 § brottsbalken. Åtgärden får endast i brådskande fall vidtas utan föregående beslut av Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen."

Polisens nya befogenhet till husrannsakan får - enligt förslaget - användas i situationer där risken framstår som stor att till exempel skjutvapen eller sprängämnen ska användas vid våldsbrott.

Ett krav är att det kan antas att åtgärden leder till att ett farligt föremål påträffas.

Läs propositionen i sin helhet - prop. 2020/21:2016

Förslagen är en del i regeringens 34-punktsprogram med ytterligare åtgärder mot gängkriminalitet.

Relaterat:

Skärpta straff för våld och andra kränkningar i nära relationer

Utökade möjligheter att använda tidiga förhör