7 maj 2021

Polisens arbetsmiljö i vardagen engagerar

Polisens arbetsmiljö i vardagen engagerar
- stort intresse för utbildning till skyddsombud

”Jag är skyddsombud på en arbetsplats där en medarbetare lånats ut till en annan arbetsplats. Är jag fortfarande skyddsombud för... ” Det var en av flera frågor då dryga 30-talet nya och nygamla skyddsombud i Stockholm gick utbildningen ”introduktion för skyddsombud”. Deltagarna - alla redo att verka för en god arbetsmiljö - kom från hela regionen: Gotland, Nacka, Skärholmen, Järva, Norrmalm, Södermalm ända till Värmland… och lika många olika verksamheter: ingripandepoliser, tekniker, hundf:örare, utredare m.fl. 

Bara i region Stockholm berörs dagligen fler än drygt 7 000 anställda av arbetsmiljön i vardagen – dvs både den fysiska (teknik, ljus, ergonomi…) liksom den psykosociala arbetsmiljön (arbetsbelastning m.m.).

Arbetsgivaren (s chefer) ”äger” arbetsmiljöansvaret, men det lokala skyddsombudet (och hso) har en viktig roll för att i vardagen lyssna till/ha kontakt med medarbetare för att fånga och lyfta upp frågor (påtala brister i arbetsmiljön)… m.m. Skyddsombuden har även rätten att, om upprepade försök till samverkan med arbetsgivaren inte fungerar, tillgripa vissa tvångsmedel (stoppa verksamheten).

Bild
Robert Brindeby hso förbundsområde fo Syd

10:e året intro-skyddsombud i Stockholm
Detta var tionde året som introduktionsutbildningen till skyddsombud (1 dag) genomfördes i Stockholm – men första gången den genomfördes digital. Huvudskyddsombuden Robert Brindeby (förbundsområde Syd) och Roger Östergren (regional hso-samordnare) höll i utbildningen.

Inför utbildningen var några förväntningar: att få förståelse för rollen, att ”damma av gamla kunskaper”, få kännedom om det ramverk skyddsombud verkar inom, hur genomförs riskbedömningar”

Dagens utbildning gav bl a en övergripande beskrivning av skyddsombudens formella uppdrag liksom dagliga uppdrag, att nya skyddsombud måste anmälas till såväl arbetsgivaren liksom Polisförbundet liksom det område inom vilket skyddsombudet ska verka, skyddsorganisationen liksom utomstående uppdrag (Arbetsmiljöverkets till företagshälsovårdens (Avonova) uppdrag, Försäkringskassan m.m....) till Polisens system (Lisa) för anmälan av tillbud/arbetsskada.

Gällande anmälan i Lisa betonade Robert/Roger vikten av att beskrivningen av en händelse om Lisa-systemet beskrivs allmän dvs utan taktiska åtgärder, namn, telefonnummer m.m. eftersom en anmälan i systemet kan begäras ut som offentliga handling. Om skyddsombudet upptäcker ska hen påtala detta för såväl medarbetare som berörd chef.

Roger Östergren, regionalt hso i Stockholm, beskrev de mest prioriterade och aktuella arbetsmiljöfrågorna i regionen och betonade att andra arbetsmiljöfrågor därmed inte får försummas.

Frågor
Flera frågor ställdes under dagen ett exempel:
”Jag är skyddsombud på en arbetsplats där en medarbetare lånats ut till en annan arbetsplats. Är jag fortfarande skyddsombud för den medarbetaren?”

Robert Brindeby: Frågor som gäller den ”fysiska” arbetsmiljön ska hanteras av arbetsplatsen som medarbetaren är utlånad till, dvs där medarbetaren faktiskt arbetar/befinner sig. När det gäller frågorna kopplat till den psykosociala arbetsmiljön är det ”ordinarie” chefens ansvar – dvs chefen där medarbetare organisatoriskt är placerad. Det är dock alltid bra att ha en dialog med skyddsombudet på arbetsplatsen dit medarbetaren lånats ut.

I utvärderingen summerade Robert Brindeby att alla förväntningar tagits upp - förutom frågan hur riskbedömningar genomförs - men den ingår i ett nästa steg av utbildningen som skyddsombud.

Datum att hålla koll på:

27/10 - Skyddsombudens dag, sal 200 (alternativt genomförs dagen digitalt beroende på rådande pandemiläge).