Daktning av misstänkt Bild Polisen
20 juni 2021

Trygghet på jobbet en fortsatt "het" fråga - för både polis- och civilanställda!

Polisanställdas trygghet på jobbet - en fortsatt "het" fråga

Nationella huvudskyddsombud inom polisen ställer nu gemensamma och nya krav på arbetsgivaren Polismyndigheten i en 6.6a begäran som handlar om en säker arbetsmiljö för alla anställda - dvs både polis- och civilanställda - i varje enskilt uppdrag, ... Varje dag...

Bakom denna 6.6a-begäran står både Polisförbundets nationella huvudskyddsombud, Patrik Danielsson, och Lena Amorøe, nationellt huvudskyddsombud för ST, SEKO, SACO. De begär att arbetsgivaren svar om åtgärder lämnas skriftligen senast 24 juni.

Patrik Danielsson och Lena Amorøe:
"Vi vill initialt poängtera att denna begäran inte har någon ton av att skilja på civila och poliser i någon sorts mening att ställa olika yrkesgrupper mot varandra. Alla behövs på arbetsplatsen Polismyndigheten och vi behöver jobba tillsammans för att lösa vår uppgift. Det är också viktigt i den meningen att det finns en bra arbetsmiljö där alla trivs och kan umgås på ett bra sätt med respekt för varandra och det arbete som man är satt att utföra."

Samt att skyddsorganisationen... "under en lång tid framhävt behovet av att Polismyndigheten sakligt och skyndsamt ska undersöka och riskbedöma arbetsuppgifter som civila utför i arbetsmiljöer med påtaglig fara för våld eller hot om våld. Anledningen till detta är bland annat att civila under senare tid har tilldelats utökade befogenheter inom ramen för utredningarbete och allt oftare rör sig i riskmiljöer som tidigare utfördes av enbart poliser. Det finns även behov av att se över och vidta adekvata åtgärder i de arbetsuppgifter som utförs av civila i exempelvis arrestmiljö och delgivningsmän som i hög grad präglas av risk för våld eller hot om våld och även utförs som ensamarbete. Vi anser att arbetsgivaren allt för ofta väljer att lösa ett behov av att utföra en arbetsuppgift genom att medvetet/omedvetet/brist på kunskap utsätter medarbetaren för en tydlig risk att skadas eller drabbas av ohälsa på grund av våld eller hot om våld. "

Arbetsmiljöverkets krav/föreläggande - 2 punkter
Skrivelsens centrala punkt är att Polismyndigheten måste uppfylla Arbetsmiljöverkets föreläggande, dvs 2 punkter:

  1. Polismyndigheten ska säkerställa att på lokal nivå regelbundet undersöker och bedömer risker för våld och hot om våld mot era arbetstagare. De arbetssituationer som undersökningen och riskbedömningen minst ska omfatta är arbete i arrest, vid husrannsakan, dörrknackning, förhör på fält och delgivning.
  2. Polismyndigheten ska säkerställa att de arbetsledare och chefer som har till uppgift att utföra undersökningar och riskbedömningar enligt punkten 1 har tillräckliga befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens för detta.