4 november 2021

Utredning tillsätts om ungas påföljder

Utredning tillsätts om ungas påföljder

Enligt en artikel av TT, vill regeringen se längre straff för grova ungdomsbrottslingar, även för de under 18 år. Det hade med lätthet kunnat åstadkommits för något år sedan, då straffrabatten för brottslingar mellan 18 och 21 år minskades något.

I artikeln nämns våldtäkter och mord där den nuvarande straffskalan på upp till fyra års ungdomsvård inte bedöms räcka till. Grova rån mot unga, borde kanske också nämnas, med hänsyn till det lidande brottsoffren ofta åsamkas. Dessutom ska det utredas om SIS ska få hjälp av kriminalvården, åtminstone avseende grövre brottslingar. Det har ju förekommit mängder av rymningar och fritagningar från dessa institutioner, varefter brottslingarna på fri fot inte sällan eskalerat sin brottslighet. Rubriken på artikeln är att "Regeringen vill se längre ungdomsvård"

Läser man artikeln lite noggrant, kan man dock notera att bakgrunden är ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen från riksdagen om rejälare påföljder för grova ungdomsbrott. Bland annat har Moderaterna krävt att Kriminalvården ska ta över ansvaret för SIS-vården

Justitieminister Morgan Johansson säger till TT: "Bakgrunden är att kriminaliteten ser annorlunda ut nu än vad den gjorde för 20 år sedan när lagstiftningen infördes. Nu har vi mer av allvarlig kriminalitet, vi talar om 16-åringar som begår väldigt grova våldsbrott på beställning, ibland mord."

Hittills har eftervården efter ungdomsvården ofta varit närmast obefintlig, till skillnad mot frivården efter kriminalvård, som ju är lagstadgad.  Morgan Johansson påpekar för TT att de som döms till sluten ungdomsvård släpps ut till socialtjänst direkt efter avtjänat straff. De får inte en uppföljning på samma sätt som andra brottslingar som friges villkorligt efter två tredjedelar av straffet.

Utredaren, justitierådet Agneta Bäcklund ska presentera utredningen senast den 3 augusti 2023.

DN presenterar samma nyhet med en delvis annan infallsvinkel, genom att intervjua jämställdhetsminister Märta Stenevi som bland annat säger:

"Enligt barnkonventionen ska ett barn frihetsberövas så kort tid som möjligt vilket är en viktig princip. Där behöver barnets bästa vägas in i bemärkelsen: Räcker den tiden för att bryta med kriminaliteten? Det kan aldrig vara barnets bästa att återfalla i brottslighet eller in i gängen. Ska vi ha en vårdtid som syftar till rehabilitering och att barnet inte ska återfalla i brottslighet så måste vi se att det finns en proportionalitet mellan brottets allvar och den påföljd som följer, och att den inrymmer tillräckligt med vård för att man inte ska återfalla. I bland krävs det tid för att göra den förändringen."

Blåljus beklagar djupt att förslag med detta innehåll inte resulterat i lagstiftning för länge sedan. Många brottsoffer hade då sluppit komma i vägen för unga grova återfallsförbrytare. En av dessa brottsoffer, är polisen Andreas Danman. Hans misstänkta mördare kommer (vid fällande dom) att dömas som 17-åring enligt den gamla lagstiftningen.

Ett drygt år innan polismordet dömdes den misstänkte polismördaren till ett års sluten ungdomsvård för ett mordförsök.

Men visst är det bra att det kan ske en förbättring mot slutet av 2023...