sveriges adokatsamfung
9 november 2022

HD utesluter advokat

HD utesluter advokat som höftat fakturor

Högsta domstolen är enig med Advokatsamfundets disciplinnämnd och utesluter en advokat som "höftat" fakturor och "visat total avsaknad av klientperspektiv". 

Två år efter avslutat uppdrag skickade advokaten verksam i Stockholm en faktura på 280 000 kronor till sin tidigare klient – en privatperson som anlitat honom i ett skadeståndsmål. Klienten kontaktade advokaten, och efter viss diskussion mottog hon månaden därpå en ny faktura – denna gång på 53 781 kronor.

Klienten meddelade då advokaten att hon bestred fakturan och begärde att få del av underlaget för det begärda beloppet. Någon skriftlig arbetsredogörelse fick hon dock aldrig – i stället väckte advokaten talan i tingsrätt om betalning.

Den 31 mars 2022 beslutade Advokatsamfundets disciplinnämnd att utesluta advokaten. Nämnden ansåg att advokaten på flera sätt åsidosatt sina plikter som advokat och brutit mot god advokatsed. Nämnden konstaterade att en advokat är skyldig att upplysa sin klient om att arvodestvister kan prövas av Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd, vilket advokaten inte gjort. Vidare anmärkte disciplinnämnden bland annat på att advokaten inte lämnat ut en skriftlig arbetsredogörelse, att han ”höftat” beloppet på fakturan och att han gjort sena och oförenliga debiteringar.

Högsta domstolen anser nu, i likhet med disciplinnämnden, att advokaten brutit mot god advokatsed i flera avseenden, och att det med några undantag varit fråga om allvarliga åsidosättanden. Domstolen anför bland annat att advokaten ”helt saknat det klientperspektiv som utgör grunden för advokatrollen.” Med hänsyn till att advokaten tidigare tilldelats en varning med högsta möjliga straffavgift för att allvarligt ha brutit mot god advokatsed på liknande sätt, och mot bakgrund av arten och omfattningen av de åsidosättanden som nu är aktuella anser Högsta domstolen att omständigheterna är synnerligen försvårande. Disciplinnämndens beslut om uteslutning står därför fast.

För en mer detaljerad beskrivning av omständigheterna, läs artikeln på NJ:s publika sida.

Avgörandedatum: 2022-11-09

Länk NJ https://juno.nj.se/b/documents/3919835#SUMHD_OE_2022_2239 - kräver inloggning