1 augusti 2022

Mindre ut av pensionen för många poliser

Mindre ut av pensionen för många poliser

Många poliser vill eller måste gå i hyfsat tidig pension efter ett slitsamt polisliv. Skiftesarbete och yrkets påfrestningar tär och alla orkar inte jobba till 67. Vi har hört massor om att de sämst ställda pensionärerna ska få någon tusenlapp i månaden för att klara sig. Men visste du att "pensionärsskatten" förlängs med ett år 2023 för många?

De som berörs av det nya skattebeslutet, är de som är födda 1957 eller senare. Idag får de en gynnsammare skattetabell (med högre grundavdrag) från det år de fyller 66. Men från 2023 får de inte den skatterabatten förrän det år de fyller 67. För många innebär det ett extra år med ett par tusenlappar mindre ut i månaden som pensionärer, det gör en ganska kännbar skillnad.

Det värsta är kanske inte ens den ekonomiska smällen, utan att den som planerat sina pensionsuttag med hänsyn till de gällande reglerna åker på en rejäl blåsning. Beslutet togs den 31 maj 2022, och till skillnad från energitusenlappen, pensionärsbidraget eller bensinskattesänkningar, har det skett i nästan total medieskugga. Kanske i förhoppningen att det inte skulle bli debatt innan valet. En som reder ut det hela förtjänstfullt, är dock DNs Maria Croft (bakom betalvägg).

Croft beskriver beslutsgången och hur politikerna kört över pensionärernas talespersoner. Hon berättar även att det som händer vid årsskiftet är att de som är födda 1957 och senare går miste om det förhöjda grundavdraget i ytterligare ett år jämfört med de som är födda 1956 eller tidigare. Det förhöjda grundavdraget sänker idag skatten på pensionsinkomster för dem som har fyllt 65 år vid det nya årets ingång. Från nästa år, 2023, ändras det så att man måste ha fyllt 66 år vid det nya årets ingång för att få det förhöjda grundavdraget på pensionsinkomsten.

Pensionsmyndigheten flaggar redan nu för kommande försämringar av pensionsskatten framöver och skriver:

"I och med att pensionsåldrarna ändras, kommer också skattereglerna att anpassas till de nya åldersgränserna från och med 2023.

Det betyder att det förhöjda grundavdraget på pension som idag gäller från det år man fyller 66 år höjs till 67 år. Anpassningen betyder att du som är född 1957 kommer att kunna få del av det lägre skatteavdraget det år du fyller 67 år, det vill säga år 2024. Från och med 2026 höjs åldern ytterligare, till 68 år.

Det förhöjda jobbskatteavdraget däremot föreslås stanna kvar och fortsätta gälla för dig som fortsätter och jobbar från och med det år du fyller 66."

Socialförsäkringsutskottets förslag, som ligger till grund för de beslutade regeländringarna, är skriven på en mer formell kanslisvenska:

"När de nuvarande åldersgränserna i pensionssystemet höjs för att bryta den
rådande pensioneringsnormen vid 65 år bör också vissa åldersgränser i skatte-
och socialavgiftssystemet höjas för att understödja övergången till ett förlängt
arbetsliv. En sådan höjning bör enligt regeringens mening följa de stegvisa
justeringarna av 65-årsgränsen i pensionssystemet och i angränsande
trygghetssystem. Regeringen föreslår därför att åldersgränsen för att omfattas
av bestämmelserna om förhöjt grundavdrag i inkomstskattelagen (1999:1229)
ska höjas från 65 till 66 år 2023 och till 67 år 2026. Även åldersgränsen i
bestämmelserna om avdrag för debiterade egenavgifter i samma lag ska höjas
från 65 till 66 år 2023 och till 67 år 2026."