10 juni 2022

Poliserna slipper utföra vissa transporter

Poliserna slipper utföra vissa transporter

Regeringen har lämnat en lagråds­remiss om ändring i polis­lagen. Förslaget innebär att förord­nade arrestant­vakter ska kunna utföra rutin­mässiga transporter av frihets­berövade personer. Detta för att avlasta Polismyndigheten och poliserna, som har annat att göra.

I dag kan Polis­myndig­heten förordna så kallade arrestant­vakter för att bemanna arrester och bistå ordinarie personal i sam­band med trans­porter. Förord­nade arrestant­vakter kan däremot inte själv­ständigt utföra trans­porter.

Regeringen föreslår att förord­nade arrestant­vakter ska kunna genomföra rutin­mässiga trans­porter utan att Polis­myndig­hetens ordinarie personal behöver vara närvarande. Rutin­mässiga trans­porter kan till exempel vara att trans­portera frihets­berövade till domstols­förhand­lingar eller sjuk­vårds­besök.

– Genom att renodla polisens uppdrag ökar deras förut­sätt­ningar för att bekämpa brott och ägna fler resurser åt mer ange­läget polis­arbete, säger justitie- och inrikes­minister Morgan Johansson på Regeringens hemsida.

I lagråds­remissen föreslås att endast väktare i auktori­serade bevaknings­företag ska få förordnas att vara arrestant­vakt. Dess­utom ska förord­nade arrestant­vakter ha tystnads­plikt om vissa upp­gifter som han eller hon på grund av sitt upp­drag har fått veta.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Blåljus kan konstatera att diskussioner kring renodling av polisarbetet har pågått åtminstone hela 2000-talet. Det arbetet har till och med fått en egen polisiär förkortning, "ROPA". Men bättre sent än aldrig, alla poliser vet hur mycket arbetstid som gått åt till bevakningar, transporter eller handräckningar. Som ibland varit av polisiär karaktär, men oftast inte.