18 oktober 2022

Polisfokus i nya regerings-förklaringen

Polisfokus i nya regeringsförklaringen

Som bekant har regeringen avgivit sin regeringsförklaring. Till skillnad från Tidö-avtalet, innehåller den politikens inriktningar på fler områden, och mer specificerade målsättningar. En del upprepas, annat är nytt. Om rättsväsende och polis finns att läsa:

"Rättsväsendet

Regeringen inleder nu den största offensiven i svensk historia mot organiserad brottslighet. Att skärpa enskilda straff är nödvändigt men inte tillräckligt. Regeringen genomför en fullständig översyn av strafflagstiftningen. Fokus skiftar från gärningsmannen till brottsoffret och samhällsskydd. Straffen ska genomgående spegla brottens allvar."

"Fyra mycket krävande uppgifter står framför oss.
För det första: omedelbart efter valet slog Sverige sitt eget, blodiga rekord i dödskjutningar. Kampen mot den grova kriminaliteten måste vinnas, och tryggheten måste återupprättas i hela vårt land. I denna mening ska staten nu ta tillbaka kontrollen. Bara det är en uppgift av en magnitud så stor att många misstror att den ens är möjlig. Vi har i den här kammaren ett gemensamt ansvar att bevisa att vi klarar det."

"Inget annat land i hela Europa har haft samma våldsutveckling som Sverige.
53 dödskjutningar hittills i år ofta rena avrättningar. Även oskyldiga träffas och dödas av gängens kulor.

Kriminaliteten är systemhotande. Det skadar det förtroende och den tilliten som det svenska samhället vilar på, och det är ett större hot mot samhällskontraktet än vad någon nu aktiv svensk politiker har upplevt. Jag tar detta på mycket stort allvar.
Regeringen inleder nu den största offensiven i svensk historia mot organiserad brottslighet. Att skärpa enskilda straff är nödvändigt men inte tillräckligt. Regeringen genomför en fullständig översyn av strafflagstiftningen. Fokus skiftar från gärningsmannen till brottsoffret och samhällsskydd. Straffen ska genomgående spegla brottens allvar. En ny påföljd förvaringsdom ska införas.
Ett samlat råd mot grov organiserad brottslighet inrättas på justitiedepartementet. Rådet kommer samla alla berörda myndigheter i arbetet mot gängkriminaliteten och leda arbetet som snabbutreder danska insatser mot svenska brott.
Regeringen avser att införa dubbla straff för brott som utförs i gängkriminella miljöer och gör det  straffbart att delta i kriminella nätverk.
Fler kriminella utan svenskt medborgarskap ska utvisas och mindre hänsyn ska tas till anknytning.   Anonyma vittnen, vistelseförbud, hemliga tvångsmedel och tidsbegränsade visitationszoner ska införas, och straffrabatten för myndiga avskaffas. Dagens form av mängdrabatt ska avskaffas, och reglerna om villkorlig frigivning skärps.

Kriminalvården ska kraftigt byggas ut, och möjligheten att hyra anstaltsplatser utomlands undersöks.

Polisens uppdrag ska renodlas, och myndigheten ska få fler anställda med högre löner under mandatperioden.
Polisen ska växa mot målet att polistätheten minst ska motsvara genomsnittet i EU.


Allt detta kommer ta tid. Och låt oss alla förstå allvaret det kommer bli mycket konfliktfyllt när de kriminella gängens makt hotas. Jag vill understryka risken att det kan bli värre innan det blir bättre.

De grovt kriminella som kontrollerar stadsdelar och illegala marknader, kommer inte ge upp dem frivilligt. De gäng som infiltrerat lagliga verksamheter och korrumperar myndigheter och företag kommer inte dra sig tillbaka självmant. Men det finns ingen annan väg framåt. Staten måste både ta och vinna den kampen. Trygghet har blivit vår tids stora frihetsfråga.

Många saker måste nu göras samtidigt och långsiktigt. Tullen får nya verktyg för att bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten. Stöldligor som i praktiken tillåts stjäla diesel, bildelar, jordbruksmaskiner och båtmotorer hotar många människors tilltro till rättsstaten. De förnedringsrån som drabbar många unga, och den hänsynslösa kriminalitet som riktas mot många äldre kommer tas på betydligt större allvar.
Uppgiften att ge alla barn en ärlig chans att lyckas är lika viktig som uppgiften att låsa in de vuxna som har förbrukat allt förtroende. De förebyggande insatserna måste därför göras lika systematiskt som de brottsbekämpande. Riktig prevention, på ett evidensbaserat sätt, förebygger sociala problem och brottslighet. Det brottsförebyggande arbetet ska prioriteras under nästa mandatperiod.


De viktigaste brottsförebyggande gemenskaperna är fungerande familjer och ett starkt civilsamhälle. Föräldraansvaret ska stärkas, föräldrastödsprogrammen ska bli fler och socialtjänstlagen reformeras så att socialtjänsten får mandat att besluta om fler obligatoriska insatser. Fler öppna stödformer inrättas, exempelvis vid familjecentraler, som byggs ut.
Pågående arbete med att stärka socialt utsatta barns rättigheter ska slutföras. Barns och ungas egna erfarenheter och åsikter ska tas tillvara i arbetet.

Anmälningsplikt införs för skolor att alltid anmäla brott som begås på eller i anslutning till skolan. Staten ska ta ett större ansvar för grovt kriminella ungdomar och ansvaret ska flyttas från kommunernas socialtjänst till kriminalvården. Särskilda ungdomsfängelser inrättas med Kriminalvården som huvudman.
I decennier har det dödliga våldet mot kvinnor försummats. Förra året mördades fem kvinnor på tre veckor. Att stoppa mäns våld mot kvinnor handlar om att bekämpa grova brott, men också om frihet och jämställdhet.
Regeringens och min mycket personliga uppfattning är att inga flickor och kvinnor ska tvingas anpassa sina liv till våldsamma eller kontrollerande män. Vid misstanke om grov kvinnofridskränkning ska det ske obligatorisk häktning, och straffen ska skärpas kraftig."

Blåljus välkomnar särskilt satsningarna på högre polislöner och fler poliser. Det ena är en förutsättning för det andra. Lika lite som i Tidö-avtalet finns exakta nivåer på satsningarna, men vi kommer självklart att återkomma i samband med att regeringen lägger sin budget. Då får vi se vad orden är värda.

Det lär ju även komma skuggbudgetar från oppositionen, så det går att jämföra!