11 februari 2022

Sänkta krav för utvisning av kriminella utlänningar

Sänkta krav för utvisning av kriminella utlänningar

Regeringen har beslutat en lagråds­remiss om att skärpa reglerna för utvis­ning på grund av brott. Förslagen syftar till att göra det möjligt att i större utsträck­ning än i dag utvisa utlän­ningar som begår brott i Sverige.

I lagrådsremissen föreslås bland annat att straff­värde­gränsen för när utvis­ning på grund av brottets allvar ska kunna ske ska halveras från tolv till sex månaders fängelse. I vissa fall ska även brottets karaktär kunna ligga till grund för utvisning under den straffvärdesgränsen, till exempel om brottet har inne­burit ett angrepp på någons liv, hälsa, frihet eller frid. Vidare föreslås högre krav än hittills på att utlän­ningar ska ha eta­blerat sig i det svenska sam­hället, till exem­pel genom arbete, studier och kun­skaper i det svenska språket, för att kunna undgå utvisning.

– Fler utlän­ningar som begår brott ska utvisas. Det är viktigt att Sverige som rätts­stat kan upp­rätt­hålla respekten för våra lagar. Vi skärper reglerna om utvis­ning på grund av brott, säger integrations- och migrations­minister Anders Ygeman.

Ygeman framhåller även att för att utvisning efter brott ska kunna verkställas, måste hemländerna ta emot sina medborgare. Detta genom att använda utrikespolitikens verktyg som påtryckningar, handel, bistånd och viseringar är sådana verktyg. Där pågår redan ett arbete, som medfört att Marocko ändrat sin inställning, samt att Libanon, Irak och vissa andra länder är på samma väg. Det återstår att få exempelvis Somalia att leva upp till sina åtaganden.

Regeringen föreslår också att den nuvarande bestäm­melsen som innebär att det krävs synner­liga skäl för att utvisa den som varit bosatt länge i Sverige ska tas bort. Dess­utom före­slås att det absoluta förbudet mot att utvisa en person som kom till Sverige som ung och har vistats här under en längre tid tas bort och ersätts med ett kvalifi­cerat krav för utvisning. Det beräkna att det genom denna förändring skulle vara möjligt att utvisa ca 200 fler kriminella utlänningar än idag.

Det föreslås också att åter­rese­förbud, den tid som utlän­ningen förbjuds att åter­vända till Sverige efter utvis­ning, generellt ska bli längre. Åter­rese­förbud utan tids­begräns­ning ska också med­delas i större utsträck­ning än i dag, enligt förslaget.

Utöver detta före­slås bland annat ökade möjlig­heter att neka uppe­hålls­tillstånd för en utlän­ning som begått brott och ett stärkt skydd mot att återkalla uppe­hålls­till­stånd för den person som utsatts för våld eller kränk­ningar i en nära relation. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 2 juli 2022.

Moderaterna och Sverigedemokraterna vill dock gå ännu längre beträffande vilka brott som kan medföra utvisning för ickesvenskar.

"Vi anser att brott med ett straffvärde motsvarande fängelsenivå ska leda till utvisning och det ska inte kräva sex månaders fängelse", säger Moderaternas migrationspolitiska talesperson, Maria Malmer Stenergard till SR.

Sverigedemokraternas migrationspolitiske talesman Ludvig Aspling menar att den som begår brott och inte är svensk medborgare och begår brott ska utvisas, även om brottet inte är särskilt allvarligt, och även om utlänningen har bott i Sverige ett par år.