BRÅ sågar polismålet till 2024 - omöjligt!

BRÅ sågar polismålet till 2024 - omöjligt!

BRÅ har fått uppdraget att utvärdera hur Polismyndigheten når upp till Regeringens målsättningar. Det handlar om lokal och förebyggande verksamhet och inte minst - målet att polisen ska växa med drygt 6000 poliser till 2024 jämfört med 2015.

Blåljus läsare minns säkert diskussionerna om polisens resurser i samband med omorganisationen 2015, där målsättningen var en polis närmare medborgarna. Genomförandekommittén beskrev förutsättningarna för detta - en ökad budget på två miljarder kronor. Annars spådde kommittén att målsättningen skulle omintetgöras.

De styrande politikerna lyssnade inte, utan tillsatte en Rikspolischef som sade sig klara målet utan det ekonomiska tillskottet. Det ledde till en utveckling av grova brott (skjutningar) och att polisen förlorade fotfästet och förtroendet i utsatta förorter. Efter 2017 har även politikerna insett detta och deklarerat storsatsning på polisen. Nu kommer BRÅs utvärdering av den satsningen:

Polisen har växt mer centralt än lokalt

Polismyndigheten kommer att kunna nå målet om 10 000 fler polisanställda till slutet av 2024, men inte med bibehållen fördelning mellan antalet poliser och civilanställda. Utsatta områden har prioriterats i enlighet med regeringens direktiv, dock har den lokala nivån överlag inte tillförts resurser i den utsträckning som det var tänkt. Verksamheter på central nivå har ökat mer än lokalpolisområdena. Det visar en ny Brå-rapport om polisens resursfördelning och tillväxt.

– Enligt vår bedömning kommer polisen inte att nå målet om att 70 procent av de anställda ska vara poliser, inom den tidsram som är satt. Att öka antalet poliser med nästan 7 000 på så kort tid var inte heller realistiskt, säger Mona Backhans, projektledare, Brå.

Inledningsvis ökade antalet civilanställda mer än planerat, samtidigt som det visade sig vara svårt att fylla platserna på polisutbildningen. Därefter har tillväxtarbetet fokuserat på polistillväxten, och det har funnits en ambition att minska antalet civila. Det har fått negativa följder för verksamheten. Brå uppmanar därför Polismyndigheten att låta polistillväxten ta tid och prioritera verksamhetsnytta framför andelsmål.

Regeringens styrning har fått tydligt genomslag i tillväxtarbetet då prioriterade områden som utredning av grova brott och brott mot särskilt utsatta brottsoffer växt mer än andra delar. Antalet områdespoliser har också ökat kraftigt, även om det råder viss osäkerhet kring hur mycket de kan fokusera på det brottsförebyggande uppdraget. De verksamheter som inte lyfts fram av regeringen har haft liten eller ingen tillväxt. Här kan nämnas utredning av mängdbrott, polisens kontaktcenter och serviceverksamheten. En stor del av detta arbete bedrivs på lokal nivå.

– Ett tydligt mål med satsningen var att stärka den lokala förankringen, men utfallet kan snarare beskrivas som ytterligare centralisering – både vad gäller personaltillväxt och beslutsfattande, säger Lars Lewenhagen, medförfattare till rapporten.

Lokalpolisområden med utsatta områden har varit tydligt prioriterade i tillväxtarbetet. I övrigt är tillväxten jämnt fördelad mellan storstad och landsbygd.

Polisregion Stockholm utmärker sig negativt med en mycket låg tillväxt. Sedan 2015 har antalet poliser ökat i alla polisregioner, men minskat i Stockholm. Det beror framförallt på att poliser i Stockholm i högre utsträckning söker sig till andra polisregioner eller en nationell avdelning.

– Polisregion Stockholm är såpass underbemannade att det riskerar att få allvarliga konsekvenser för polisens brottsbekämpande förmåga totalt sett. Här behöver Polismyndigheten ta till kraftfulla åtgärder, för det är inte hållbart i längden att andra polisregioner ska bistå med personal för att hantera situationen i Stockholm, säger Mona Backhans."

TV4 beskriver utredningen.

I TV4 Nyhetsmorgon, intervjuas Polisförbundets ordförande Katharina von Sydow, som förklarar hur det kunnat bli så att polisutbildningsplatser stått tomma åren igenom. "Vad var det vi sade"? Polisförbundet var bland de första att se problemen komma. Tänk om politikerna hade lyssnat tidigare. Självklart hade det gått att fylla platserna på polisutbildningarna och i Stockholm med mer rejäla lönesatsningar tidigare...

Brås Analys:

"Brås bedömning är att Polismyndigheten kommer att kunna nå målet om 10 000 fler polisanställda, men inte andelsmålet om cirka 70 procent poliser. Bedömningen är att myndigheten har vidtagit de åtgärder man kunnat för att nå polismålet, inom nuvarande system för grundutbildning till polis.

När det gäller fördelningen av resurser har myndigheten följt regeringens prioriteringar vad gäller verksamhetsområden, och lokalpolisområden med utsatta områden har fått en större del av personaltillväxten. Polisregion Stockholm utmärker sig negativt med en mycket låg tillväxt och har hittills varit nedprioriterad i budgetfördelningen.

Myndigheten har dock inte lyckats effektivisera stödverksamheten under pågående tillväxt, och de delar inom kärnverksamheten som inte varit prioriterade har växt väldigt lite, eller till och med minskat. Det senare kan kopplas till ambitionen att hålla nere antalet civilanställda.
Polismyndigheten har inte lyckats att särskilt stärka den lokala nivån, och Brå uppfattar inte heller att man haft en stark styrning av tillväxten mot den lokala nivån. Den interna rörligheten innebär att om man inte särskilt prioriterar den lokala nivån sker ett tapp av erfaren personal över tid.

Analyserna av verksamhetsresultat visar att det hittills inte finns några tydligt positiva effekter av personaltillväxten, med undantag för den brottsförebyggande och ingripande verksamheten (BF/IGV).

Personaltillväxten ger utrymme för en strukturerad och långsiktig satsning på brottsförebyggande arbete, men den är beroende av att området tydligt prioriteras."