26 april 2023

Högre krav när olyckan inträffar vid hemarbete

Högre krav när olycksfall inträffar vid hemarbete

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har funnit att kraven på samband mellan arbete och olyckan bör ställas högre när olycksfallet inträffar under hemarbete jämfört med en olycka som inträffar på arbetsplatsen, eftersom den försäkrade befinner sig i hemmet oavsett om denne arbetar eller inte.

Detta skriver LOTCO Rättskydd om idag - länk till artikeln 

"Samband" sällan ett problem vid olyckor på arbetsplatsen
För att olycksfall ska utgöra en arbetsskada krävs att det finns ett samband mellan arbetet och olyckan. Sambandet är sällan ett problem vid arbete på en arbetsplats varför bedömningen av olycksfallet är mer generös det vill säga man kräver inte att händelsen har sin grund i en för arbetet typisk fara, även om det finns vissa undantag. Även olycksfall som inträffat utanför arbetsplatsen kan vara en arbetsskada om arbetstagaren utfört något i arbetsgivarens intresse.

Högre krav på samband när olycksfallet inträffar i hemmet
HFD har funnit att kraven på samband mellan arbete och olyckan bör ställas högre när olycksfallet inträffar under hemarbete jämfört med en olycka som inträffar på arbetsplatsen, eftersom den försäkrade befinner sig i hemmet oavsett om denne arbetar eller inte.

Vid hemarbete finns privata förhållanden som kan förorsaka olyckor, som egendom och familjemedlemmar eller husdjur. Det saknas också en tidsmässig uppdelning mellan arbetsliv och privatliv, då man dels befinner sig där hela tiden och dels kan varva arbetsuppgifter med privata sysslor.

Det finns grund för att vara mer restriktiv vid olyckor i hemmet och det krävs att skadan har inträffat när den försäkrade utför sitt arbete.

Det ska också vägas in vad som orsakat olyckan 
Om olyckan till övervägande del har sin grund i privatlivet saknas nödvändigt samband mellan arbete och olycka.