polis militär demonstration 2023
17 oktober 2023

Hur polisen kan förstärkas

Hur polisen kan förstärkas ska utredas

Regeringen har tillsatt en utredare med uppdrag att, senast den 15 april 2025, redovisa förslag om hur Polismyndighetens och Säkerhetspolisens förmåga kan stärkas: vid kriser och andra samhällsstörningar i fredstid samt vid höjd beredskap och ytterst i krig. En fråga vars svar inte bör hastas fram utan noga begrundas och vägas emot vad för samhälle vi vill både försvara och leva i.

Utredaren ska bland annat:

  • analysera om en polisiär förstärkningsresurs bör inrättas och, oavsett bedömning i sak, föreslå hur en sådan funktion ska utformas och användas,
  • bedöma om möjligheterna för polisen att kunna begära och få stöd från Försvarsmakten ska utökas och i så fall hur,
  • ta ställning till vilka uppgifter och vilken folkrättslig ställning som polisen ska ha i krig,
  • bedöma om gränsövervakningen i krig bör organiseras på ett annat sätt än enligt nuvarande system,
  • föreslå hur polisens behov av helikoptertransporter ska kunna säkerställas,
  • ta ställning till om polisens förmåga att fullgöra skydds- och bevakningsuppdragen kan stärkas, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Se Polisens beredskap, dir. 2023:143 (pdf 228 kB)
Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Blåljuskommentar:
2012 - när det säkerhetspolitiska läget såg annorlunda ut än idag - framfördes argument som ledde minskade polisiära förstärkningsresurser (beredskapspolisen). Idag ser hoten dvs "säkerhetsläget" vid våra yttre och inre gränser helt annorlunda ut. Av det framlagda direktivet kan läsas (av mycket annat): "För att stärka polisens beredskap finns det därför anledning att utreda om en förstärkningsresurs på nytt bör inrättas i syfte att förstärka och frigöra Polismyndighetens och Säkerhetspolisens resurser i första hand vid höjd beredskap och krig men också vid allvarliga situationer i fredstid". 
Trots inre som yttre hot och pågående våldsspiral som drabbar vissa delar av landet mer än andra - ...bör frågans "svar om åtgärder" inte hastas fram utan noga begrundas och vägas emot vad för samhälle vi vill både försvara och leva i. Det finns ändock en väsentlig skillnad mellan det militära uppdraget och det polisiära uppdraget.