riksdagen

Riksdagsmotion om polisbristen i Stockholm

Riksdagsmotion om polisbristen i Stockholm

Polisbristen i Stockholm - liksom huvudstadens svårigheter att rekrytera poliser - beskrivs i en motion till riksdagen. Motionen teoretiserar kring bakomliggande orsaker men ger också konkreta förslag på lösningar. Det bisarra är att motionen är skriven år 1989 men beskriver en problembild som är lika aktuell idag, 30 år senare. Ett eko från "dåtiden"?

De tre motionärerna anno 1989 lyfte bland annat
- att antalet poliser i storstaden var färre än tio år tidigare
- stockholmspolisernas särskilda utmaningar, arbetssituation, de många avgångarna,
- en stad med snabbt växande antal invånare,...
Även krav om bättre arbetsmiljö, bättre lokaler, behovet av att frigöra poliser från administrativa arbetsuppgifter, attraktiv arbetsgivarem.m.

Känns det igen? Självklart!(Motionen har uppmärksammats av ”Putte” Stridsman, vice ordförande i Birger Jarl, citypolisen.)

Frågor om polisbristens orsaker - lika aktuella 30 år senare
Motionärerna menar att stockholmspolisernas utmaningar (arbetssituation och möjlighet att bedriva en meningsfull och effektiv verksamhet i storstockholmsområdet) skiljer sig på flera väsentliga punkter från de förhållanden som råder i övriga landet . En av orsakerna som motionen lyfter var "kraftiga konkurrensen om den befintliga arbetskraften".

Motionärerna föreslår bland annat

... att rikspolisstyrelsen får i uppdrag att i Stockholms län genomföra en särskild rekryteringskampanj"...

Ur motion till riksdagen 1988/89:Ju218

Motionen är underskriven den 20 januari 1989 av Lennart Andersson (s), Sören Lekberg (s), Anita Johansson (s)

Läs motionen i sin helhet här

Blåljuskommentar: Efter att insikten om att motionen faktiskt är skriven år 1989 sjunkit in kommer frågorna. Den mest självklara är förstås: Varför är polisbristen i stor-Stockholm fortfarande ett problem? De är ju kända sedan länge, liksom förslagen på lösningar. Myndighetens egen lösning daterad år 2015 är "flexibilitet" dvs möjligheten att skicka poliser från hela landet till uppdrag där de "bäst behövs", när de behövs. Sedan några år tillbaka har många poliser från "landet" checkat in på olika hotell runtom i stor-Stockholm. Självklart välkomnar vi alla. Alla bidrar till ett fantastiskt jobb. Men denna tänkta "flexibilitet" förefaller avsedd för situationer av mer akut och kortsiktig karaktär vid plötsligt uppkomna situationer. Inte som en lösning för polisens mer långsiktiga och krävande vardagsuppdrag - som idag i t ex i Stockholm.