gränspolis kontroll bild polisen
27 april 2023

Så ska gränspolisen bli bättre

Så ska gränspoliserksamheten förbättras

För drygt ett år sedan redovisades internrevisionen sin granskning av gränspolisverksamheten. I redovisningen framkom kritik gällande framför allt den nationella ledningen och styrningen. Rikspolischef Anders Thornberg har beslutat om åtgärder enligt internrevisionens rekommendationer. 

 1. Rekommendation 3.1.3 - Styrdokument
  Ansvar: Noa (processägare) och polisregionerna
  - Noa upprättar alternativt uppdaterar nationella styrdokument avseende gränspolisverksamheten.
  - Noa och polisregionerna formulerar tydliga mål for gränspolisverksamhetens yttre gränskontroll såväl nationellt som regionalt. Dessa mål omfattar både kortsiktiga och långsiktiga mål för verksamheten.
 2. Rekommendation 3.2.3 - Tydliggöra ansvarsgränsen mellan processägare- och verksamhetsansvariga
  Ansvarig: Noa och polisregionerna
  Noa och polisregionerna
  - förtydligar och preciserar var gränsen mellan processansvar och verksamhetsansvar går för gränspolisverksamhetens yttre gränskontroll.
  - stärker samordningen av planeringen och aktiviteter inom gränspolisverksamhetens yttre gränskontroll. Detta avser såväl nationell samordning som samordning mellan och inom polisregioner.
  - stärker den interna kommunikationen gällande både kortsiktiga och långsiktiga mål och ambitioner för gränspolisverksamhetens yttre gränskontroll.
 3. Rekommendation 3.3.3 - Säkerställa processer
  Ansvarig:
   Noa och polisregionerna
  - Noa och polisregionerna säkerställer att implementeringen av processer vid gränspolisverksamhetens yttre gränskontroll genomfors i enlighet med gällande processramverk. 
 4. Rekommendation 4.4.3 - Om otillåten påverkan och oegentligheter
  Ansvarig: Noa och polisregionerna
  - Noa och polis regionerna systematiskt omhändertar erfarenheter rörande otillåten påverkan och oegentligheter inom gränspolisverksamhetens yttre gräns
 5. Rekommendation 5.1.3 - Återrapportering till Regeringskansliet
  Ansvarig: Noa
  Polismyndigheten etablerar en strukturerad och dokumenterad kvalitetskontroll avseende den svenska statusrapporteringen till Regeringskansliet.

Åtgärderna ska redovisas senast 31 december 20023