Skyddsombudens sju prioriterade områden

Skyddsombudens sju prioriterade områden

Polisförbundets skyddsorganisation i Stockholm har identifierat sju områden som är av stor vikt för att förbättra arbetsmiljön och främja en sund arbetskultur. Genom att fokusera på dessa områden kan vi skapa en bättre arbetsplats för alla medarbetare och bättre verksamhetsnytta för medborgarna.

 1. Tystnadskulturen
  Tystnadskulturen är ett allvarligt problem som leder till bristande tillit och brist på medarbetardriven utveckling. Osynliggöranden och osunda hierarkier måste bekämpas för att främja en bättre arbetskultur. Det är viktigt att problem får lyftas till rätt nivå för att kunna åtgärdas effektivt. För att motverka detta behöver vi rekrytera chefer baserat på förtjänst och erfarenheter från arbetsmiljö- och jämställdhetsarbete. Vi måste också främja konstruktiv samverkan med arbetstagar-organisationerna för att skapa en attraktiv arbetsplats och säkerställa sunda arbetsförhållanden.
 2. Ohälsosam arbetsbelastning
  Vi behöver bättre planering av kompetens- och resursförsörjning för att skapa en balans mellan krav och resurser. Genom att inrätta partsammansatta arbetsgrupper med fokus på attraktiv arbetsplats kan vi arbeta för att behålla medarbetare och locka till oss kompetent personal.
 3. Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) behöver förbättras
  Alla nivåer måste delta och genomföra skyddsronder samt utarbeta handlingsplaner med uppföljning. Genom att involvera medarbetare och skyddsorganisationen kan vi förbättra arbetsmiljön och säkerställa att SAM får den uppmärksamhet det förtjänar.
 4. En otydlig matrisorganisation leder till bristande inflytande och transparens
  Vi behöver bättre samverkan och samarbete för att fatta rätt strategiska beslut. Det gäller alltifrån chefsrekryteringar, kompetens-/resursförsörjning, utbildning, lokaler, fordon och utrustning. I nuläget ska de flesta frågor in i ”nationella rör” där lägesbilden för underlag till beslut inte sällan avviker med det lokala behovet. Genom att införa strategiska partsammansatta arbetsgrupper och återföra mandat till budgetansvariga chefer kan vi förbättra lägesbilden och fatta rätt beslut - i tid. På senare år har tilldelad budget inte kunnat nyttjas på grund av att den strategiska planläggningen inte har fungerat.
 5. Hot och våld samt problematiken med ensamarbete
  Genom att använda resultatet av riskbedömningar och arbetsskadeanmälningar på ett bättre sätt kan vi minska riskerna och skapa en tryggare arbetsmiljö.
 6. För stort kontrollspann och antal organisatoriska enheter
  Slutligen behöver vi se över kontrollspannet för chefer.
  Genom att införa fler polisområden, enheter och sektioner samt öka antalet biträdande chefer kan även Stockholm följa de numeriska principer avseende kontrollspann som var en av avsikterna med reformen 2015. 
 7. Slutord
  För att lösa dessa utmaningar behöver vi en aktiv och engagerad arbetsgivare som prioriterar medarbetarnas välmående och främjar en sund arbetsmiljö. Det är dags att agera för att skapa förändring och förbättra arbetsplatsen för alla!

Polisförbundets skyddsorganisation, Polisförbundet region Stockholm