von sydow strömmer 2022

Slut på att fritt förolämpa poliser

Slut på att fritt förolämpa poliser

Skyddet för offentliganställda, till exempel poliser och socialsekreterare, ska skärpas föreslår en ny SOU (2024:1) av John Ahlberk som idag överlämnade utredningen till justitieminister Gunnar Strömmer.

Utredningen föreslår att skyddet för offentliganställda, till exempel poliser och socialsekreterare skärps,  bl a genom en ny brottskategori: Förolämpning mot tjänsteman.

Bakgrunden är den utsatthet som många offentliganställda har i sin roll, säger utredaren.

Utredaren ger exempel på brottslig förolämpning, som kan vara ett grovt verbalt angrepp som ”syftar att sänka självkänslan” hos en tjänsteman. Som exempel ”din jävla hora” och ”din jävla fitta”.

"Det är en förfärlig situation som poliser i fält och socialsekreterare utsätts för"

På frågan om det bedöms som en brottslig förolämpning att till exempel säga ”polis, polis potatisgris” blir svaret dock nej.

Förolämpningsbrottet föreslås omfattas av allmänt åtal.

Utöver det läggs också en rad förslag för att öka möjligheten till sekretess för offentliganställda, för att förebygga trakasserier.

Lagändringarna kan börja gälla i juli 2025. Sedvanligt remissförfarande återstår, men justitieministern säger att hans grundläggande inställning är att det föreslagna skall genomföras.

Straffskärpningar som föreslås:

Hot mot tjänsteman
• Det straffbara området utvidgas
o Alla typer av hot om brottslig gärning omfattas
o Träffar förtäckta hot i större utsträckning och hot som
rör brott mot närstående

Angrepp mot tjänsteman
• En modernisering av brottet förgripelse mot tjänsteman – ny rubricering
• Ändringarna ger ett starkare skydd mot trakasserier och otillbörlig påverkan
• Allvaret i gärningar som riktas mot tjänstemän och deras närstående i syfte att påverka eller hämnas förtydligas
• Kvalifikationsgrunder för grovt brott införs
• Förstadier till brott kriminaliseras

Olaga förföljelse
• Brott mot tjänstemän läggs till i uppräkningen av brott som kan utgöra olaga förföljelse
• Förslaget ger ett starkare skydd förupprepade brott mot tjänstemän som sker i trakasserande syfte

Förolämpning mot tjänsteman
• Nytt brott – förolämpning mot tjänsteman
• Behov av återkriminalisering
• Ingen åtalsbegränsning – allmänt åtal
• Böter eller fängelse i högst sex månader

Straffskärpningar
• Våld eller hot mot tjänsteman
o Maximistraffet höjs från fängelse i två år till tre år

• Grovt våld eller hot mot tjänsteman
o Minimistraffet höjs från fängelse i ett år till fängelse i ett år och sex månader
o Maximistraffet höjs från fängelse i sex år till åtta år

• Angrepp mot tjänsteman
o Straffskalan skärps från böter eller fängelse i sex månader till böter eller fängelse i två år

• Grovt angrepp mot tjänsteman
o Minimistraffet höjs till fängelse i sex månader
o Maximistraffet höjs från fängelse i fyra år till sex år

Blåljus välkomnar reformerna, en del är en återgång till tidigare lagar om att poliser inte fick missfirmas ostraffat, men i det hårdare klimat som poliskåren möter, har dessvärre behovet att åter skydda poliser mot de värsta skymfningarna accentuerats. Och då har vi inte ens nämnt mer organiserade påtryckningar av organiserade kriminella...

Polisförbundet skriver på "X":

"Klimatet har hårdnat och information om poliser är för lätttillgänglig i dag. Att stärka skyddet för poliser och offentliganställda behövs och något som vi arbetat för länge. Välkommet besked @Justitiedep"

Och Förbundets ordförande, Katharina von Sydow fyller i med konstaterandet:

Mycket bra besked från regeringen. Det är verkligen på tiden.