4 april 2019

Arbetsmiljöverket riktar stark kritik mot polismyndigheten

Arbetsmiljöverket (AV) riktar stark kritik mot Polismyndigheten. 

I sin underrättelse meddelar AV att man överväger att besluta om föreläggande. De krav som kan komma att ställas: 

Polismyndigheten ska utreda de allvarliga tillbud och skador på grund av våld eller hot om   våld som inträffat i er verksamhet. 

Polismyndigheten ska genomföra en undersökning av riskerna för våld och hot om våld.  

Undersökningen ska omfatta de typer av arbetssituationer i er verksamhet där  våld och hot om våld mot era arbetstagare kan förekomma. 

Polismyndigheten ska ta hänsyn till bemanning, utbildning, instruktioner, arbetsmetoder, arbetsutrustning och lokalernas utformning. 

Även andra faktorer, som utifrån verksamhetskunskap behöver beaktas, ska ingå i riskbedömningen.  

Polismyndigheten ska se till att de åtgärder som vidtas eller planeras säkerställer att arbetstagare, känner till säkerhetsrutiner, regelbundet får relevant utbildning, får stöd och handledning så att de kan utföra arbetet på ett säkert sätt, som utsatts för våld eller hot om våld får snabb hjälp och stöd, har möjlighet att kalla på snabb hjälp, samt att arbetet inte utförs som ensamarbete vid påtaglig risk samt att de kan utföra arbetet i lokaler som placeras, utformas och utrustas för att förebygga risker  

Det ska finnas en tidsatt handlingsplan som anger de konkreta åtgärder som inte  omedelbart vidtas. Det ska klart framgå vilken funktion i organisationen, på lokal, regional  och nationell nivå, som ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall.  

Polismyndigheten ska också i dokumentation redogöra för när, hur och vilken funktion som ska följa upp att vidtagna åtgärder får avsedd effekt. 

Arbetsmiljöverket bedömer att det inte bedrivs ett tillfredsställande systematiskt arbetsmiljöarbete gällande vanliga och allvarliga risker som hot eller våld är inom polisverksamhet.

 Bild borttagen.

Arbetsmiljöverket avslutar sin skrivelse enligt nedan. 

”Utifrån vad som framkommit bedömer vi att ni inte har tillräckliga resurser i form av tid eller kompetens för att åtgärda bristerna och ni behöver därför ta stöd av utomstående sakkunnig resurs för att genomföra dessa åtgärder”. 

Förbundsregionstyrelsen region Stockholm