12 oktober 2018

Bullerproblem för poliser inte helt lösta

Som bekant förekommer det att poliser tvingas jobba i miljöer där de kan utsättas för ohälsosamt höga ljudnivåer. För att bevara polisernas hörselförmåga jobbar skyddsorganisationen oförtrutet på att finna lösningar som förebygger hörselskador så långt det bara är möjligt.
Bild borttagen.Som bekant förekommer det att poliser tvingas jobba i miljöer där de kan utsättas för ohälsosamt höga ljudnivåer. För att bevara polisernas hörselförmåga jobbar skyddsorganisationen oförtrutet på att finna lösningar som förebygger hörselskador så långt det bara är möjligt. Skyddsombuden i sin tur har
Arbetsmiljöverket bakom ryggen...
 
Huvudskyddsombudet Emma Cronberg beskriver ett ärende som initierades 2016, men ännu inte gett önskat resultat.
 

"Buller

Vi är ett gäng skyddsombud som har slitit under flera års tid för att minska hörselskadorna för våra kollegor.

 

Igår (torsdag 11/10 2018) besökte Arbetsmiljöverket Polismyndigheten för ett avslut och en början gällande ”Bullerärendet”.  Bullerärendet startades genom en begäran om ingripande enligt AML 6:6a av skyddsorganisationen till Arbetsmiljöverket 2016.

 

Arbetsmiljöverket ingrep med anledning av begäran och ställde ett antal krav på Polismyndigheten för åtgärder av bullerproblematiken.

 

Vid besöket igår informerande Arbetsmiljöverket om arbetsgivarens efterlevelse av ställda krav.

Fem krav var uppfyllda:

Arbetstagarna anses nu ha tillgång till funktionella buller- och hörselskydd.

De personer som exponeras för buller använder sina hörselskydd.

Arbetstagarna ges möjlighet att delta och välja lämpligt hörselskydd vid utprovning.

Arbetstagarna genomgår regelbundna hörselkontroller.

Information och utbildning gällande buller är tillräcklig.

 

Tre krav kvarstår då de ännu inte är tillräckligt uppfyllda:

De målgrupper som löper störst risk för bullerskador har ännu inte fått bullerundersökningar och riskbedömningar genomförda för sina arbetsplatser. Det gäller bland annat kommenderingsmiljön, ingripandeverksamheten och trafikverksamheten.

Skriftlig tidssatt handlingsplan saknas för ovan målgrupper. Det finns än mindre beslutade åtgärder för att minska hörselskador för de mest exponerade målgrupperna.  Arbetsgivaren behöver identifiera funktioner som är ansvariga för kollegor i dessa arbetsmiljöer.

 

Rutiner och samverkan brister gällande bullerexponering. Samverkan ska ske mellan IT, HR och NOA. Det är oklart vad denna samverkan innebär gällande var, när, hur. Det går inte heller att se hur rutin buller fungerar i praktiken.

 

Vad händer nu?

Arbetsmiljöverket har ansökt om vitesutdömning hos Förvaltningsrätten, då arbetsgivaren inte har uppfyllt samtliga krav. Maxbeloppet är satt till 3 miljoner kronor. Avräkning kommer att ske från detta belopp på grund av ett antal krav är uppfyllda.

 

Arbetsmiljöverket kommer även att öppna upp ett nytt ”bullerärende” för återstående ännu ej uppfyllda krav gällande systematiskt arbetsmiljöarbete och nationell ansvarsfördelning i arbetsmiljöfrågan.

 

Stämmer sammanfattningen?

Jag sammanfattar Arbetsmiljöverkets bedömning med att arbetsgivaren har lyckats presentera; det ser bra ut i praktiken, arbetstagarna har tillgång till funktionella hörselskydd och de får sina regelbundna hörselundersökningar.

 

Arbetsmiljöverket bedömer att arbetsgivaren brister fortfarande i det systematiska arbetsmiljöarbetet gällande riskbedömning, undersökning, och handlingsplaner för våra mest bullerskadedrabbade kollegor. Arbetsgivaren brister även i ansvarsfördelning och intern samverkan nationellt.

 

Jobbar du i bullermiljö inom polisen, och delar du Arbetsmiljöverkets bild? Genomgår du årliga hörselkontroller? Är dina bullerskydd funktionella och tillåter både kommunikation via radio, med allmänhet, mobil samt hindrar skadligt buller? Var du med och provade ut dina skydd med din chef och fick samtidigt information om hur bullermiljön ser ut där du jobbar, så du kunde göra ett medvetet val?

 

Skyddsorganisationen är inte nöjd förrän förändring har slagit igenom hos medarbetarna.

 

Emma Cronberg/HSO Stockholm

Skrev 6:6a- anmälan buller i egenskap av NHSO 2016 tillsammans med Roger Östergren, samordnande HSO region Stockholm."