Kraftig ökning av sexualbrott mot kvinnor

De senaste fem åren har andelen som uppger att de utsatts för sexualbrott ökat, främst bland kvinnor. Även utsatthet för hot har ökat, och är något vanligare bland män än bland kvinnor. Det visar en sammanställning av centrala resultat ur Nationella trygghetsundersökningen (NTU) från Brottsförebyggande rådet (Brå).

De senaste fem åren har andelen som uppger att de utsatts för sexualbrott ökat, främst bland kvinnor. Även utsatthet för hot har ökat, och är något vanligare bland män än bland kvinnor. Det visar en sammanställning av centrala resultat ur Nationella trygghetsundersökningen (NTU) från Brottsförebyggande rådet (Brå).

 

Av befolkningen i åldrarna 16–84 år, uppger 6,4 procent att de utsattes för sexualbrott under 2017. Det är en ökning jämfört med 2016, då andelen var 4,7 procent. Mellan 2006 och 2012 var nivån relativt stabil, men sedan 2013 har andelen som uppger sig vara utsatta för sexualbrott visat på en tydlig ökning. Det är också betydligt fler kvinnor än män som utsätts – 10,7 procent av kvinnorna jämfört med 1,6 procent av männen. (på årsbasis) (år 2014 var utsattheten 2%, och 2017 var den 6,4% - och nästan dubbelt så hög bland kvinnor från 3,4 år 2014 till 10,7 år 2017...)

 

 

– Det är viktigt att tänka på att sexualbrott är en brottskategori som omfattar ett brett spektrum av brott. Allt från lindrigare händelser som kränkande sexuella kommentarer, till mycket allvarliga brott, som våldtäkt, säger Maria Söderström, utredare på Brå.

 

Utsatthet för hot har ökat

Andelen som uppger sig vara utsatta för hot har ökat från 7,9 till 8,3 procent mellan 2016 och 2017. Fram till 2014 låg utsattheten på en relativt stabil nivå men har ökat sedan 2015. Det är en något större andel män än kvinnor som utsätts för hotbrott.

 

Flest oroar sig för bostadsinbrott men utsattheten relativt stabil

Det brott som flest oroar sig för att utsättas för är bostadsinbrott, 28 procent uppger detta. Något fler kvinnor (29 %) än män (26 %) oroar sig för det. Samtidigt har utsattheten för bostadsinbrott legat på en relativt stabil nivå sedan 2006, då den första fullskaliga undersökningen gjordes. Utsattheten ökade något 2016, från 1,6 till 1,8 procent, vilket är samma nivå som 2017.

 

– Det är inte så stora skillnader mellan könen när det gäller oro för att utsättas för olika typer av brott, förutom när det gäller våldtäkt och sexuella angrepp. Där är oron hos kvinnor betydligt större än hos männen, säger Sofie Ahlin, utredare på Brå.

 

Det är värt att jämföra Brå:s pressmeddelande, med det som Polismyndigheten gjort. Där fokuseras på att allmänhetens förtroende för Polisen stigit ganska rejält det senaste året, men även den negativa utvecklingen för sexualbrott:

 

Andelen som uppger att de har utsatts för brott mot enskild person har ökat under det senaste året. Kvinnor känner sig generellt mer utsatta för brott mot person än män, detta gäller särskilt sexualbrott. Andelen som uppger att de har utsatts för sexualbrott har ökat under det senaste året.

 

– Sexualbrott är oerhört integritetskränkande och är något av det polisen uppmärksammar mest. Medvetenheten kring dessa frågor har ökat, vilket är positivt. Det är också bra att regeringen har gett Brå i uppdrag att analysera orsakerna till ökningen, säger ställföreträdande Rikspolischef.
 
Just NTU är en viktig undersökning, eftersom det handlar om egenrapporterad utsatthet för brott, så vi kan räkna bort anmälningsbenägenhet. Det handlar om beskrivningar av handlingar, så inte heller brottsrubriceringar torde ha särskilt stor effekt på siffrorna. Sannolikt är det en mer reell förändring av utsattheten som gör att kurvorna ser ut som de gör. Dessvärre.
 
Att Polisen fått ett ökat förtroende är så klart väldigt glädjande och beror sannolikt på det professionella arbete som många inom Polismyndigheten utför. Det är just bemötandet som får högst värden, medan tillgänglighet, information och effektivitet är lägre. Det är värt att notera att övriga delar av rättsväsendet ligger ganska stilla på följande nivåer av högt förtroende:
 
Kriminalvården: 32%
Åklagarna: 36%
Domstolarna: 36%
Polisen: 49%
 
Tommy Hansson