2 september 2016

Om Polisresursen brister

Det nationella huvudskyddsombudet, Emma Cronberg skriver om hur polisens resursbrist kan leda till brister i arbetsmiljön.

Om polisresursen brister påverkas arbetsmiljön

Hur det står till med Polisen är inget jag behöver skriva långt om. Rådande arbetsbelastning i Polismyndigheten är generellt sett ohälsosamt hög, enligt skyddsorganisationen. Insatser krävs nu för att polisen ska må bra på sikt, och för att vi ska förmå möta samhällsutvecklingen.   

Vi ser resursbristen som en enskilt stark påverkande faktor på arbetsbelastningen. Ständiga omprioriteringar, personell brist på ledningsförmåga, brist på utbildare, utredningshögar som växer, frånvaro av förebyggande arbete, stenkastning, hot mot tjänsteman och hinder att ingripa på grund av underdimensionerad resurs, är exempel på effekter som vi ser.

Vi ser även att organisatoriska faktorer påverkar arbetsbelastningen starkt. Chefer med alltför många medarbetare att stödja parallellt med verksamhetsansvar, otydligheter i processer och avsaknader av helhetsgrepp är exempel som påverkar arbetsbelastningen negativt.   

Resursbristen och den höga arbetsbelastningen är försvårande omständigheter för ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.

Har du en ohälsosamt hög arbetsbelastning? Har du informerat din chef och kontaktat ditt skyddsombud? Har du anmält händelsen/situationen i vårt arbetsskade- och tillbudssystem LISA? Kännedom om din arbetssituation ger skyddsorganisationen bättre förutsättningar att driva på för en dräglig arbetsmiljö och arbetsgivaren tydlighet i att ta sitt arbetsmiljöansvar. Polisen är en kritisk funktion i samhället som måste fungera. Vi förtjänar en god arbetsmiljö under vår verksamhetsutövning.

Fungerar det bra på din arbetsplats är även den återkopplingen viktig och värdefull för chefer och medarbetare att få i dessa tunga tider.

Skyddsorganisationen nationellt prioriterar arbetet med ohälsosam arbetsbelastning i höst. Vi behöver underlag för att kunna driva frågan med framgång. Vi hämtar information från LISA, arbetsgivarens statistik, genomförda enkäter med mera. Din information kan vara guld värd för en bättre arbetsmiljö framöver!

Emma Cronberg

Nationellt samordnande huvudskyddsombud/Polisförbundet