8 mars 2016

Polisernas usla arbetsmiljö tryggar Sveriges säkerhet

Emma Cronberg, nationellt samordnande huvudskyddsombud, berättar om hur arbetet i nationella skyddskommittén fortsätter för att ge en bättre arbetsmljö. Man är överens om målen men personalen och ekonomin finns inte på plats. Radikala åtgärder behöver vidtas omgående!

Emma Cronberg, nationellt samordnande huvudskyddsombud, berättar om hur arbetet i nationella skyddskommittén fortsätter för att ge en bättre arbetsmljö. Polismyndigheten har även berättat om nationella skyddskommittén på Intrapolis. Man är överens om målen men personalen och ekonomin finns inte på plats. Radikala åtgärder behöver vidtas omgående! Emma skriver:

 

Den nationella skyddskommittén sammanträder fyra gånger per år. Arbetsgivare, nationella huvudskyddsombud och facken nationellt är representerade på mötet.

 

På årets första och nyligen genomförda skyddskommittémöte kom ett antal arbetsmiljöfrågor av styrande karaktär upp och färdigbehandlades. Arbetsmiljömålen för 2016 behandlades och ett inriktningsbeslut fattades om målen. För första gången har arbetsgivare och skyddsorganisation partsgemensamma arbetsmiljömål nationellt. De är direkt kopplade till våra mest aktuella verksamhetsfrågor under året: Omorganisationen, terrorhoten, våra 14 mest utsatta områden samt migrationsströmmarna. Arbetsmiljön är en dimension av verksamheten, och först när den integreras naturligt finns bra förutsättningar för bättre arbetsmiljö för arbetstagarna. Upplägget för arbetsmiljömålen 2016 ger dessa förutsättningar, vilket även är i linje med hur skyddsorganisationen driver arbetsmiljöfrågorna.

 

Nationellt ser både arbetsgivare och skyddsorganisation arbetsmiljöproblemen och åtgärderna som krävs enligt vår uppfattning. Skyddsorganisationen ser däremot ännu inte de mänskliga resurserna och den ekonomi som kraftfullt måste skjutas till för att åtgärderna ska kunna genomföras och arbetsmiljön förbättras till en acceptabel nivå för våra medarbetare under 2016. Här är vi inte enbart beroende av en beslutsför arbetsgivare som står upp för de sina, utan även av politisk makt och agerande. Radikala åtgärder behöver vidtas omgående.

 

Tills förändring sker fortsätter polisens medarbetare att betala med sin undermåliga arbetsmiljö för att upprätthålla rikets säkerhet och medborgarnas trygghet.

 

Skyddsorganisationen fortsätter att oförtrutet driva på för förbättring av arbetsmiljön.

 

Emma Cronberg

Nationellt samordnande huvudskyddsombud