18 mars 2016

Säkra sex beslutsnivåer

Den fackliga tidningen Publikt har gjort ett scoop när den avslöjat att de närmast fundamentalistiska kraven på renodling och likformighet i den nya polismyndigheten riskerar att rämna. Nu beskriver det nationella huvudskyddsombudet, Emma Cronberg den del av chefernas arbetsmiljö som orsakar omprövningen

 

Den fackliga tidningen Publikt har gjort ett scoop när den avslöjat att de närmast fundamentalistiska kraven på renodling och likformighet i den nya polismyndigheten riskerar att rämna. Tidningen citeras nu flitigt i radio och tidningar. Enligt Publikt kan problematiken sammanfattas:

 

  • Cheferna drunknar i administrativt arbete och har svårt att leda verksamheten.
  • Det råder stor osäkerhet om de egna rollerna – vem ska göra vad?
  • Det är också frågetecken kring vem som verkligen får fatta beslut.


Nu beskriver det nationella huvudskyddsombudet, Emma Cronberg den del av chefernas arbetsmiljö som orsakar omprövningen.

 

 

"Chefers förutsättningar

 

 

 

När chefen blöder fungerar sällan medarbetaren.  Fungerar inte medarbetaren blöder verksamheten. 

 

Inför Polisens omorganisation riskbedömdes chefers arbetsmiljö vilket renderade i hög risk. Det var abstrakt, det var i början av resan, det var svårt att åtgärda. Omorganisationen genomförs nu och införandeprojekten har inte alltid förmågan eller ansvaret att se helheten.

 

De övergripande besluten trycks ut i delar till chefer som inte kan omsätta besluten till verkstad med lägre prislapp än sönderhackade resultat för verksamhet och arbetsmiljö.

 

En förändring är färre ledningsnivåer och minskat ledningsstöd för chefer. En konsekvens är för långt avstånd mellan varje nivå, trappstegen har blivit för höga för bärande verksamheter inom polisen. Arbetsbelastningen blir för hög. Vi har idag många chefer och medarbetare på nyckelfunktioner som har utmattas eller är på väg att duka under för trycket och kraven i sin arbetssituation. Det råder för stark obalans mellan kraven på cheferna och de förutsättningar de har att leva upp till desamma.

 

Vi har en ny författning från Arbetsmiljöverket som träder i kraft i dagarna; AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö.

 

I 6 § läser jag följande:

Arbetsgivaren ska se till att chefer och arbetsledare har nedanstående kunskaper:

  1. Hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning.
  2. Hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling.

Arbetsgivaren ska se till att det finns förutsättningar att omsätta dessa kunskaper i praktiken.

 

Ändrat tonläge?

Något är ändrat i tonläget från cheferna på de högre nivåerna inom Polismyndigheten. Vi ser att kollegor ser och stöttar varandra bortom nivå och konkurrens och roller. Prislappen för att komma hit var och är dock för hög.

 

En annan signal. Skyddsorganisationen ser civilkurage förekomma i de formella forumen från mellancheferna. Det är en eftertraktad vara. 

 

Har signaler kommit från högre ledning om att tillåta ifrågasättande? Vill arbetsgivaren genuint lyssna på de som kan verksamheten, samt ändra till resultat som är verksamhetsanpassade och arbetsmiljövänliga? Eller är det bara situationen i sig som har fört oss till denna påbörjade reaktion?

 

Några initiativ, om än otillräckliga

Allt fler arbetsmiljöproblem studsar till arbetsordningen med bilagor. Ett styrande dokument som legitimerar sex beslutsnivåer med för höga trappsteg för chefers förutsättningar och som definierar styrningsfilosofin med process- och funktionsansvar vilket ger en matrisorganisation. Initiativ har tagit från skyddsorganisationens sida gällande arbetsordningens påverkan på arbetsmiljön. Arbetsgivaren kommer att se över styrningsfilosofin i vår. Skyddsorganisationen kommer att vara delaktig i detta arbete.

 

En annan del är projektet ”säkra sex beslutsnivåer” där ambitionen bland annat är att förbättra chefers förutsättningar att kunna leva upp till de krav som ställs genom ökat stöd.

 

För att verksamheten ska fungera krävs fungerande chefer med bra förutsättningar. En fungerande verksamhet är beroende av en fungerande omorganisation. För att omorganisationens målbild ska fungera i praktiken krävs att högsta ledningen tar in fler perspektiv än idag. Här har fack, skyddsorganisation och chefer viktiga roller att bära.

 

Målbilden för omorganisationen måste klara av att få korrigeras.

 

Skapa fungerande förutsättningar!

 

Emma Cronberg

Nationellt samordnande huvudskyddsombud