17 januari 2014

Skyddsombuden hade möte med viktiga frågor inför 2014

Huvudskyddsombudet Emma Cronberg rapporterar om planerna inför 2014 som lades upp på årets första HSO-möte.

Skyddsorganisationen i Stockholm hade i förra veckan två heldagar ihop när vi lade upp målen för vårt framtida arbetsmiljöarbete. Under 2014 kommer vi behöva prioritera arbetet med riskbedömningar. Vi behöver höja vår nivå genom att utbilda oss i riskbedömningar, helst partsgemensamt med arbetsgivaren. Varför? Om vi är partsgemensamt utbildade talar vi samma språk med arbetsgivaren i arbetsmiljöarbetet. Riskbedömningsverktyget är högaktuellt och behöver nyttjas frekvent när myndigheten går in i högaktiv omställning till en ny region under en nationell polismyndighet. Samtidigt läggs den våta mattan av budgetbesparingar över oss där konsekvenser/effektuering behöver riskbedömas. Vi ska vara med och påverka i förändring för att skapa den bästa arbetsmiljön för våra medarbetare in i den nya organisationen!

Utöver fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete vid omorganisation och besparingar diskuterade vi bland annat följande viktiga arbetsmiljöfrågor under vår träff; bevaka ASA/Polis, SPT, PUST, buller, fysisk träning. Nu behöver skyddsorganisationen lagspela tätare än någonsin för att täcka upp i alla viktiga frågor.

PUST
Myndighetens huvudskyddsombud har i veckan gått in till arbetsgivaren med begäran om åtgärd enligt AmL 6:6a. Vi bedömer att PUST Siebel är ett dysfunktionellt och inkompatibelt avrapporteringssystem som leder till en alltför hög arbetsbelastning och rättsosäkerhet. Arbetstagarna riskerar stressrelaterad arbetssjukdom vid fortsatt (och utökat) användande av PUST Siebel.

Vi anser att arbetsgivaren måste vidta följande åtgärder:

  • Avbryt användandet av PUST Siebel och återgå tillfälligt till de äldre avrapporteringssystemen vid all avrapportering som idag sker i PUST
  • Tillhandahåll ett användarvänligt avrapporteringssystem för användarna
  • Låt arbetstagarna vara med och påverka utformningen av det nya avrapporteringssystemet
  • Se till att utbildning och korridorsstöd finns tillgängligt och i takt med användargraden, när nytt användarvänligt avrapporteringssystem införs

KÄRRTORP
Det är lättare att nå fram med nyhetsrapportering som är svart eller vit. Om tillvaron vore så enkel. Så…

Tack alla kollegor som slet hårt på Kärrtorpskommenderingen mellan två stridande läger, operativa chefer och övriga engagerade, som gjorde så rätt och bra ni kunde efter rådande omständigheter! Jag har även sett bra arbete utföras i efterhand av personalansvariga med att mildra arbetsmiljökonsekvenserna för den egna personalen!

 

Emma Cronberg/Huvudskyddsombud Stockholms län