12 april 2020

Våra viktiga skyddsombud

Våra viktiga skyddsombud

- i dessa coronatider

Aktuellt och nytt/arbetsmiljö: Covid-19 har väckt många frågor om polisanställdas arbetsmiljö. Inte minst har gruppchefers arbetsmiljöansvar blivit tydligt.  

 

Roger Östergren, HSO-samordnare region Stockholm. Vad har covid-19 inneburit för skyddsombuden?

- Det har varit/är en intensiv period. Det är nästan bara corona nu där andra arbetsmiljöfrågor har lite hamnat i bakvattnet.

 

Lägesbilden av regionens arbetsmiljö uppdateras dagliga via regionens HSO-nätverk. Frågeställningar vidarebefordras till corona-stabens "R1", HR chefen (se nedan).

Roger Östergren: Vi påtalar brister och begär åtgärder. Det är chefen som fattar beslut.

 

Pandemin har tydliggjort gruppchefens arbetsmiljöansvar
För många gruppchefer har pandemin tydliggjort omfattningen av deras arbetsmiljöansvar. Flera har hört av sig till Roger och där finns en oro.

 

Roger: Att gruppchefer inser att de är ytterst ansvariga för medarbetarnas arbetsmiljö genom sitt fördelningsansvar är viktigt. Har man som chef inte rätt förutsättningar för sin personal (dvs utrustning, utbildning eller annat) så måste man vända sig till närmast högre chef.

 

Hur går arbetet med den särskilda händelsen Corona vidare?

- Huvudskyddsombuden kan inte längre vara med i stabsarbetet gällande corona efter beslut av NOA (gäller både på den nationella som regionala nivån). Det finns ingen stabsfunktion för vår roll, så vi blev utkastade och hänvisades till R1 funktionen. Arbetsgivaren har tidigare sagt att det är jättebra att ha med skyddsombuden på plats. Men nu rättar man sig efter nationella direktiv.

- Men vi har en bra kontakt med vår R1, Christer Birgersson, man tappar förstås lite i snabbhet liksom en del av informationen. Framför allt är det den dåliga signalen som arbetsgivaren skickar till skyddsorganisationen, med detta beslut, som vi reagerar på.
- Generellt har arbetet fungerat bra - även om inte alla beslut är positiva för vår del.

 

Bättre skydd vid förhör

Vid sidan av, frågorna nedan, pågår också ett regionalt arbete för att fysiskt förbättra skyddet för smitta i samband med förhör. En arbetsgrupp där HSO City Susanne Liwång ingår. Inom kort kommer plexiglas att sättas upp i förhörsrum, först ut är jourernas förhörsrum.  Dessutom finns nu nya möjligheter/utökade möjligheter för förhör via video- eller telefon.


Aktuellt & Nytt

Nedan är en saxad sammanfattning av aktuella arbetsmiljöfrågor som aktualiserats i samband med covid-19 och som samordnande HSO skickat till arbetsgivaren (kursiva kommentarer är en lägesbild/bakgrund av HSO regional samordnare Roger Östergren):

 • Bild borttagen.Uniform – har alla i yttre tjänst minst ett ombyte av uniform?
  Finns uniform för de som eventuellt ska gå från inre till yttre tjänst.
  Hur löser vi ombyte för våra civila kollegor som måste genomföra en strukturerad avklädning?
  Arbetsgivaren i Stockholm håller på att inventera såväl personal som utrustning och skyddsutrustning… Vi utgår från att det finns tillräckligt många uniformer, men vi har inte fått något riktigt svar.
  (Frågan hanteras regionalt)

  Detsamma gäller för att alla ska ha rätt i förutsättningar gällande utbildning, övrig utrustning och individuell lämplighet(ålder, skador, sjukdom, längre tids frånvaro mm).
  För att poliser ska ha rätt förutsättningar att gå ut i yttre tjänst har man nu tagit fram en nationell vägledning, taget från Stockholms avrostningsrutin– med vissa förändringar.
  (Frågan hanteras nationellt)
 • Bild borttagen.Saneringskedjan -– hur löser vi tvätt möjligheter av uniform
  I regionen finns ett fåtal tvättmaskiner för att sanera uniformer. Hur kan vi förse alla stationer med tvättmaskin? 
  Under rådande pandemi behovet av att tvätta sin uniform ökat. Men tvättmaskiner – finns inte överallt. Och inköp av tvättmaskiner är långt ned på prioriteringslistan.
  (Frågan hanteras regionalt).
 • Bild borttagen.Saneringsstationer för fordon ska finnas i varje polisområde – dessa måste riskbedömas med närvaro av lokalt huvudskyddsombud
  Frågan om saneringsstationer på varje polisområde är helt ny fråga och som aktualiserats genom covid-19. Vanliga rutiner är att en bil i behov av sanering markerades med en röd lapp av patrullen. Därefter hanterades separata avtal. I samband med covid-19 har krav ställts på saneringsstationer för att själv kunna utföra saneringen.
  (Frågan hanteras på respektive polisområde).
 • Bild borttagen.Rutiner för arbetsplatsen
  Hur ska personal agera i samband med restauranger, lunchmatsalar, fikarum m.m. det vill säga förutom de allmänna rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.
  Vi känner idag inte till om några sådan finns, men jag tror att personalen på olika arbetsplatser tar egna initiativ och gör så gott man kan (avstånd i korridorer och lunchrum m.m.)
  (Frågan hanteras regionalt)
 • Bild borttagen.Handräckning – längre transporter med skyddsmask 90
  - Po Nord slog skyddsstopp
  I förra veckan satte huvudskyddsombudet i polisområde Nord skyddsstopp för handräckningar som kräver längre transporter än 1 timma. Ska varje enskild handräckningsgrupp i regionen genomföra riskbedömning och ta fram en lösning eller kan vi sträva mot gemensamma riktlinjer?
  Efter skyddsstoppet av huvudskyddsombudet i po nord gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion och utfärdade föreläggande. Skyddsstoppet hävdes i avvaktan på ny riskbedömning och att nya åtgärder ska genomföras.
  Tills dessa är på plats är det upp till varje gruppchef att riskbedöma varje handräckning och använda tillgänglig skyddsutrustning dvs klädskydd, skyddsmask 90. Skyddsombudet önskar en likriktad rutin framför allt för de längre transporterna. Är det över huvud taget lämpligt att framföra ett fordon med skyddsmask 90 påtagen? (trafikfara?).Frågan är högaktuell och andra regioner har hört av sig till Stockholm i frågan, liksom gruppchefer med arbetsmiljöansvar.

I väntan på en antingen nationell eller regional lösning hur transporter ska utföras ligger det på gruppchefen att göra en viktad riskbedömning inför varje handräckning. (Frågan hanteras på respektive polisområde).

 • Dags att se över arbetsmiljöfrågorna inför en ev förvärrad situation (rött läge) 

Arbetsgivaren ser nu över eventuella förändringar gällande villkorsavtalet (semester, arbetstid m.m.) för att vara förberedda om "rött läge" uppstår. Samma översyn borde göras inom arbetsmiljöarbetet redan nu, när det finns tid. Vi påtalar extra noga att vi nu inte befinner oss i rött läge och därmed ska alla regler och direktiv gällande arbetsmiljön följas tills annat beslutas.

Vilka avsteg skulle kunna vara aktuella bl a med tanke på nödvändigheten av ex "avrostning" vid i ett eventuellt katastrofläge/"rött läge"?
 

Även om nuvarande situation inte är "läge rött" kan det ibland uppfattas att vissa från arbetsgivarhåll vill förminska betydelsen av polisens arbetsmiljöfrågor. Om vi skulle gå in "rött" läge i samhället eller för polisen då är det viktigt att veta vem som beslutar om det och när det beslutet fattas.
(Frågan är nationell men diskuteras regionalt).

 • Alternativ att ta sig till jobbet på ett säkert sätt
  Att det på något sätt kan göras förmånligt för personal att ta eget fordon till och från arbetet kan vara en åtgärd t ex. bilersättning, gratis parkering, biltullar m.m. Det finns säkert andra tankar och idéer.
  Har Polismyndigheten några som helst liknande tankar för att bidra till minskad smittspridning? Vi är givetvis intresserade att diskutera vilka åtgärder som kan vara lämpliga att vidta både på kort och lång sikt.
  (Frågan hanteras regionalt)
 • Alternativ till skyddsmask 90?
  Personal i yttre tjänst efterfrågar alternativ till skyddsmask 90  - eller "ingenting" -vid kontakt med människor utan uppenbara symptom.
  Frågan hanteras nu nationellt där huvudskyddsombudet Thomas Mattisson ingår i arbetsgruppen. Gruppen möts under fredagen 9 april för att se över alternativen.
   
 • Förhållningssätt vid dödsfall/lägenhetsundersökning
  Enligt den regional riskbedömning har vi identifierat risker vid ärenden med avlidna personer. Som åtgärd efterfrågas en regional eller nationell rutin.
  Frågan blev aktuell när en patrull varit på en lägenhetsundersökning i samband med dödsfall. En lisa-anmälan upprättades och därmed blev händelsen känd för skyddsorganisationen.
   

  Under tiden som en nationell rutin är på väg att tas fram, säger polisledningen i region Stockholm att alla dödsfall ska behandlas som vid kontakt med eventuell corona-smittad dvs skyddsrutiner ska följas; skyddsutrustning, avklädningsrutiner… 
  Lägenhetsundersökning i samband med dödsfall är ett vanligt uppdrag för IG-patruller. (Frågan hanterad regionalt under tid som nationell rutin arbetas fram).
 • NOA direktiv: Är du sjuk stanna hemma – är du frisk är du på jobbet
  Nedan fråga gäller ett förtydligande av att det finns ett stort tryck bland våra medlemmar att lätta upp Polismyndighetens beslut – "är du sjuk ska du vara hemma – är du frisk ska du arbeta på plats".  

Riktlinjerna är nu uppdaterade. Formuleringen "är du sjuk ska du vara hemma är du frisk ska du arbeta på plats" har helt tagits bort i de nationella riktlinjerna – helt i linje med skyddsombudens önskan. Det är nu närmaste chef som beslutar om hemmaarbete. Denna förbättring har dock inte alla chefer tagit till sig. Från flera håll får vi signaler att grunden fortfarande är ”sjuk hemma – frisk på arbetet”.
(Frågan hanteras lokalt av närmsta chef)

 • Bild borttagen.Hörselskydd – alla måste få utbildning
  Alla som ska få det nya hörselskyddet behöver en handledd utbildning. Kommer den utbildningen finnas med som en prioriterad utbildning?