Ulf Pauli ulf pauli ordförande förbundsområde Chef chef
23 juni 2019

Oro för den "ensamme chefen"

Oro för den "ensamme chefen"

Ulf Pauli ordförande, förbundsområde Chef Stockholm:

 

Hej Ulf, vad är aktuellt hos dig?
- Under våren har vi varit delaktiga i rekryteringar i polisområde City och Syd samt operativa enheten. Just nu ska flera lokalpolisområdeschefer i nord tillsättas samt flera sektionschefer på regionala utredningsenheten. Den närmaste tiden blir det sannolikt också aktuellt med dialoger om flera av våra chefers förordnanden. Glädjande är att vi har fått ett bra samarbete och dialog med våra högre chefer vid rekryteringar och andra placeringar. En kommande riktlinje kan utgöra stöd för på vilken/vilka nivåer förordnanden ska användas.

Utmaningar?
- Att skapa engagemang bland våra medlemmar för fackliga frågor, eller engagemang för sin egen situation, och att de förmedlar vilka frågor de önskar driva tillsammans med oss eller av oss. Vi försöker öka vårt medlemsantal men sedan antalet beslutsnivåer minskat i den nya organisationen är det inte helt lätt. En viss förhoppning står nu till Carina Perssons utredning ”En utvecklad ledningsförmåga”, som i bästa fall kan innebära en möjlighet för regionen att, i de fall de kan motiveras, komplettera ledningsfunktionerna med biträdande chefer. För att förbättra situationen för den ensamme chefen har vi drivit frågan om biträdande chefer genom en 6:6a-anmälan. Vi fick ett visst gehör genom att tillfälliga biträdande funktioner inrättades på vissa enheter, men kravet kvarstår fortfarande.

- För egen del har jag också en utmaning – d v s att som relativt nyvald ordförande har fått uppdraget att företräda våra chefer i region Stockholm - ett förtroendeuppdrag som jag är uppfylld av och jag hoppas kunna leva upp till medlemmarnas förväntningar.

Fackliga surdegar du vill få fart på?
- En surdeg är våra chefers arbetsmiljö. De enkätsvar vi fått in om chefers arbetsmiljö gav inte ett alltför positivt resultat. Vi vill därför slå ett slag för att de organisatoriska och sociala skyddsronderna ska genomföras på alla nivåer och alltså också inkludera chefer.

Aktuellt inom arbetsmiljön?
- Rent generellt kan vi nog säga att det i dag rådande personalläget med en marginell resursökning på 1% i region Stockholm sedan 2015, och med en prognostiserad fortsättning med minskad personalnumerär (trots visionen 2024, då allt det underbara ska hända), definitivt inte gagnar arbetsmiljön för vare sig våra chefer eller personalen. Med ansträngd arbetsmiljö för både personal och chefer riskerar en mängd skav uppstå. Om vi dessutom kopplar på den nu pågående diskussionen om hur det s k polislönelyftet borde hanteras så finns risk för att det kan bli än värre.

Pågående projekt?
- Inga större, men våra gruppchefers situation ligger oss nära, även om de inte är våra medlemmar. Gruppchefens roll i dag motsvarar den tidigare sektionschefens roll, och de kan uppleva sig ha hamnat lite på undantag avseende vem som ska känna ansvar för dem rent fackligt. Till dessa gruppchefer vill vi från förbundsområde Chef säga att vi naturligtvis vill verka för chefers situation överlag, oavsett facklig tillhörighet, och lyfta fram att förbundsområde Kamraterna har utsett en ledamot i styrelsen till kontaktperson för alla gruppchefer. Kanske är det något för övriga förbundsområden att ta efter vilket kanske skulle underlätta för regional samverkan i dessa frågor.

- Här saknar vi ju självklart ett samverkansavtal och vi har svårt att se varför arbetet drar ut på tiden. Rikspolischef Anders Thornberg uttryckte relativt kort efter sitt tillträde att han såg det som en viktig fråga. Genom ett bra samverkans avtal är jag helt säker på att arbetstagarorganisationerna i betydligt större omfattning skulle känna sig involverade i både verksamheten som bedrivs liksom utvecklingen av polisverksamheten.

Vad vill du hälsa dina medlemmar?
- Vill gärna framhålla att vi börjar få en bra samverkan med våra strategiska och indirekta chefer i många frågor, men även hr-konsulterna, när det gäller rekryteringsarbeten. I detta arbete vidhåller vi vår inställning att polisoperativ verksamhet ska ledas av chefer med polisoperativ erfarenhet och kompetens. Vi känner också att vi har fått ett visst gehör för den frågan. I ledningsfunktioner där motsvarande behov inte är påtagligt har vi inget emot att det rekryteras utifrån andra kompetensbehov.

... arbetsgivaren?
- Till arbetsgivaren vill vi gärna framhålla vikten av att genomföra polislönelyftet och att det får ett brett genomslag. Våra medlemmar kanske inte är de som är mest utsatta i det fallet, men att lyckas med detta är nog en av de viktigaste förutsättningar som arbetsgivaren, både nationellt och regionalt, måste gå iland med för att kunna närma sig epitetet ”den attraktiva arbetsgivaren”.

Trevlig sommar!