fo syd
15 november 2021

Hej skyddsombud och förtroendevalda

Hej alla skyddsombud och förtroendevalda

FO SYD/Nyhetsbrev till arbetsmiljöorganisationen: Här kommer lite aktuell arbetsmiljö information att ta del av när vi nu med förhoppning lämnat Covid 19 och börjat återgå till en mer normal arbetssituation. Covid-läget har som ni alla vet medfört möjlighet till hemarbete och nya former för möten och annat har aktualiserats.

Möjligheten till distansarbete fortsättningsvis vid några dagar per vecka i dialog med närmaste chef kommer fortsättningsvis att fortgå och en nationell riktlinje kommer att presenteras i närtid.

Covid har även bidragit till att lokalförsörjningsenheten har börjat titta på arbetsplatsutformningar ur ett verksamhetsperspektiv vilket innebär flexibla arbetsplatser med färre egna rum. Skyddsorganisationen driver inriktningen att arbetsplatserna anpassas efter individen så långt det är möjligt. Det förebyggande arbetsmiljöarbetet ska ligga i fokus vid nybyggnationer.

Nybyggnationer
Planerna på att bygga ett nytt polishus i Flemingsberg fortgår i projektstadiet. Det pågår ett byggprojekt för ett nytt Beslagshus med gemensam verksamhet för Stockholm Syd, City samt forensiska.

Lokalpolisområde Huddinge har flyttat in i sitt nya moderna polishus beläget vid Glömstavägen. Även i Skärholmen pågår arbete med en ny polisstation i närheten av den gamla. Utöver nämnda pågår en del andra byggprojekt i Farsta och Haninge. Skyddsorganisation är med i processen avseende ändring och ombyggnation av lokaler i Syd på olika nivåer. Skyddsombudet skall bjudas in så tidigt som möjligt i processen.

SAM - det systematiska arbetsmiljöarbetet
En årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet gjordes i år för tredje gången på regionen. Forumet kallas för SAM-dagen till vilket alla polisområdens Polismästare och Huvudskyddsombud bjuds in för att redovisa hur arbetsmiljöarbetet genomförs lokalt. Syftet är att utbyta erfarenheter och hitta nya inriktningar.

Den regionala SAM dagen föregicks i år i Syd av en lokal SAM dag dit alla lokala huvudskyddsombud samt Lopochefer och sektionschefer var inbjudna. Syftet var att på lokal nivå utbyta erfarenheter och hitta former för SAM. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är ständigt pågående med målet den goda arbetsmiljön.

Facklig utbildning
Den fackliga utbildningen i regionen startade upp fysiskt under hösten. Vi har genomfört en facklig introduktions kurs samt en skyddsombudsintroduktion. Båda utbildningarna omfattar en dag vardera och kommer att återkomma under våren. Vi genomför en facklig grundkurs för region Stockholm innan jul vilken är fullbelagd. I övrigt kommer alla nationella utbildningar ut på polisförbundets hemsida efter årsskiftet. Anmälan till alla utbildningar sker med bank id via Polisförbundets hemsida.

Utbildning i vårt arbetsskede system LISA sker via arbetsgivaren och kommer att återupptas när det uppdaterade systemet är färdigställt.

Skyddsombudets roll 
Skyddsombuden företräder alla medarbetare inom sitt skyddsområde i arbetsmiljöfrågor. Inom skyddsområdet har skyddsombudet sina mandat viktigt att känna till sitt skyddsområde. Det är viktigt att skyddsombudet är anmält via blankett samt finns registrerad i vårt skyddsombudsregister.

Arbetsmiljö/ övrigt
En viktig fråga för er skyddsombud som uppmärksammats är att ni bjuds in att medverka och klassificera allvarligheten på LISA anmälningar. Ni skall även kontaktas innan AG avslutar LISA:n

Påminner också om vikten att ni som skyddsombud bereds möjlighet att medverka vid de årliga skyddsronderna. De kommer att sammanställas och processas för hela polisområdet i syfte att uppmärksamma trender och gemensam problematik. Det föreligger inga hinder att ni genomför riktade skyddsronder eller begär att arbetsgivaren skall göra det vid behov mellan de årliga.

Vid avslag från AFA kopplat till arbetsskada är det viktigt att först själv begära omprövning. I det fall avslaget kvarstår kan huvudskyddsombudet kontaktas för bedömning av eventuellt överklagande. Glöm inte att anmäla alla skador även till Polisförbundets olycksfallsförsäkring vilken gäller alla medlemmar dygnet runt då den ingår i medlemsavgiften.

Lokala HSO-möten
Vi kommer att starta upp möten för de lokala huvudskyddsombuden igen efter årsskiftet. Målet är att ha tre möten per år. Ett efter årsskiftet, ett innan semestern samt under hösten.
Kallelse kommer separat inför första mötet 2022 som är planerat till februari.

Arbetsbelastning samt våld och hot om våld
De viktigaste frågorna för närvarande är arbetsbelastningen samt våld mot de vi företräder. Det är viktigt att vi skyddsombud fångar upp för hög arbetsbelastning som normaltillstånd se AFS2015:4. Viktig är även föreskriften om våld/hot om våld AFS 1993:2 framförallt nu när det våld vi möts av på fältet hårdnat. Vid ombyggnationer kan ni som skyddsombud använda AFS 2020:1 som mall. Där framgår arbetsmiljöaspekten kopplat till byggnationer. Dessa AFS:ar och mycket mer finns på arbetsmiljöverkets hemsida.

Tveka inte att återkomma vid frågor eller funderingar.

Förbundsområde Stockholm Syd         

Robert Brindeby Samordnande huvudskyddsombud
Thomas Mattisson Vice Huvudskyddsombud
Maria Jensen