8 april 2014

Hur man dödar en polisreform...

Idag är det tisdag igen. Förbundsområde Stockholm beskriver läget för den kommande omorganisationen av svensk Polis, med utgångspunkt från vad Polissamordningen äskat och hur politikerna tycks se på polisyrkets status. Skall den största omorganisationen av svensk Polis hamna i samma problem som dödade närpolisreformen?

Kejsarens nya kläder och varför har

våra folkvalda politiker övergivit oss poliser?

Vi står inför den största omorganisationen av Svensk polis sedan 1965 och det kommer att innebära stora förändringar för den enskilde polismannen.  En framgångsfaktor för en lyckad omorganisation är att medarbetarna hålls informerad och känner en delaktighet och att de faktiskt kan påverka besluten.

I början av 90-talet omorganiserades polisen till länspolismyndigheter och införde närpolisreformen. Polisens usla ekonomi ledde då till att hundratals civilanställda blev uppsagda. Förutom uppsägningen så stängdes Polisutbildning ner under tre år. Vi kan nu i efterhand konstatera att det inte var speciellt begåvat att genomföra en omorganisation då staten inte var villiga att betala notan.

Den kommande omorganisationen av polisen till en myndighet går inte att jämföra med närpolisreformen. Omfattningen av den kommande omorganisationen går inte att överblicka. Samtidigt ska allt gå vansinnigt snabbt vilket troligtvis kommer att leda till att stora misstag görs. Polisen har nu precis som då, en usel ekonomi vilket inneburit att ordförande för genomförandekommittén, Thomas Rolén, begärt nästan två miljarder mer av regeringen för de första tre åren av den nya myndigheten. Han skriver, i sitt äskande att ”om medel inte tillförs Polismyndigheten finns det en stor risk att den effekt av reformen som riksdagen och regeringen förväntar sig riskerar att omintetgöras”. Ett inte helt vanligt klarspråk…

Vi kan bara hoppas att regeringen har lärt sig av de tidigare misstagen. Om regeringen inte vill skjuta till de pengar som behövs kommer den nya polismyndigheten att få det svårt att leva upp till riksdagen och regeringens stora förväntningar. Varför då genomföra denna gigantiska omorganisation?

Många mycket mer begåvade människor än oss har insett att den viktigaste frågan för de folkvalda politikerna är att försvara våra lands gränser och bevara den 200 åriga fredstiden. Med den insikten har därför försvarsfrågorna beslutats över blockpolitikens gränser för att säkerställa en långsiktig finansiering och en förutsägbarhet för de anställda. Utan att kommentera riksdagens beslut, allt för mycket, om vårt försvars kapacitet känns det som att om polisen skulle säkerställa ytterligare en polisbil i Visby så skulle försvarets kapacitet öka betydligt.

Vi inom polisen är ”i krig” 24 timmar per dygn 365 dagar om året. Politikerna har trots det inte ansett att det är lika viktigt för oss inom polisen att Riksdagen fattar långsiktiga beslut med uppgörelser över blockpolitiken. Istället får vi leva med populistiska utspel.

När regeringen och Riksdagen ska fatta beslut rörande polisen utgår vi från att dessa beslut utgår från fakta och omvärldsanalyser. För ett tag sedan redovisades en internationell undersökning där Sverige hamnade på tredje plats rörande rättssäkerheten. Även de årliga medborgarmätningarna visar att polisen har ett högt förtroende hos allmänheten.  Detta borde kanske vara en motvikt mot den bilden som politiker och vissa starka mediapersoner vill klistra på oss poliser.

Vi inom Polisen är varken bättre eller sämre människor än den genomsnittlige medborgaren. Många av oss poliser har akademisk utbildning och annan arbetslivserfarenhet innan vi valde att bli poliser. Vi ska vara en spegelbild av Sveriges medborgare så när politikerna omyndighetsförklarar Svenska Polis så idiotförklaras även alla medborgare i Sverige.

Även de strandade löneförhandlingarna kommer att påverka omorganisationen. Oavsett RPS utspel om vårt fantastiska löneläge, så är fakta att väktare och parkeringsvakter kommer att ha en högre lön efter 15 månaders anställning än vad en polis får med lika lång anställningstid. Som polis är vi demokratins yttersta garant i fredstid och arbetsgivaren/staten tycker uppenbarligen att 21 300 kronor är en skälig ingångslön. Något verkar helt fel när samtidigt våra politiker gett sig själva bland de största löneökningarna de senaste 12 åren enligt Dagens Nyheters decemberundersökning 2013!

Vi börjar nu se konturerna på polisens omorganisation till en myndighet. Förutom det kommer Riksdagen inom kort att fatta beslut om att civilanställda kommer att få polisbefogenheter. Istället för att tydliggöra polisrollen konstaterar vi att statsmakten vill göra gränsdragningen mellan civilanställda och poliser än mer otydlig. Vi ser med spänning fram till då staten tänker göra detsamma inom sjukvården och göra gränsdragningen mellan vårdbiträden, sjuksköterskor och läkare lika otydliga.

Det känns konstigt att som polis inte känna sig välkommen i sin egen organisation. Det känns som en storm är på väg.

Förbundsområdesstyrelsen i Stockholms län