Batmossa
10 juni 2021

Kuv för utredare verkar dröja...

Kuv för utredare verkar dröja...

POLISTIDNINGEN Arbetsgivaren föresl¨år att endast poliser som jobbar lokalt i yttre tjänst, i ett första skede, omfattas av satsningen på polisiära karriär- och utvecklingsvägar (kuv). Något som Polisförbundet är kritiskt till då man vill att alla polisiära funktioner ingår från start.

Läs hela artikeln av Per Hagström POLISTIDNINGEN

Blåljus  sammanfattar med saxningar ur artikeln angivet " ": 
Regeringens uppdrag till Polismyndigheten (för fler år sedan) var att skapa ett system som innebar fler karriärvägar för sina anställda. ”Det måste finnas utrymme för specialisering och att utveckla sig i sin yrkesroll, utan att bli chef”, skrev regeringen då.

2020 levererade Polismyndigheten ett förslag om hur kuv:en skulle fungera, vilket helt nyligen förhandlades med Polisförbundet. Förhandlingen ledde till att parterna var oeniga på flera punkter.

Polismyndighetens förslag är att kuv-systemet inledningsvis begränsas till tre polisiära funktioner:

  • ingripandepolis
  • områdespolis
  • polis lokalpolisområde

Förslaget innebär också en karriärtrappa för dessa funktioner med fem ”medarbetarnivåer” så kallade M-nivåer 1-5, dvs M1 = den helt nybakad polisen till M5 = den mest avancerade nivån där medarbetaren har djupa specialkunskaper och tar ansvar för helheten.

Varje steg innehåller en kravprofil som anger vilken fortbildning, kunskap och förmåga som krävs för att komma till nästa nivå liksom regler om att medarbetaren ska ha arbetat en viss tid på en nivå i funktionen innan hen kan bli "befordrad" till nästa nivå - DOCK inga skrivningar om vad en "befordran" till nästa M-nivå innebär avseende eventuell höjd lön.

"Polisförbundet är kritiskt till att systemet inte omfattar samtliga polisiära funktioner och att det blir en rättvisefråga" sedan Polismyndigheten föreslår att vissa funktioner "ska gå före", och att det till stor del är samma funktioner som fick del av förra årets polislönesatsning om 360 miljoner".

"Att gynna just dessa är i linje med arbetsgivarens ambition att göra yttre tjänst mer attraktivt, men lämnar en stor del av Polisförbundets medlemmar utanför." menar Polisförbundet.

Polisförbundets förhandlingschef Niklas Simson anser att detta är kortsiktigt tänkt:

– Vilka funktioner som är kompetensförsörjningskritiska kommer att variera över tid och vår utgångspunkt är att det ska vara så attraktiva villkor i alla funktioner att det inte behöver uppstå någon brist. Vi behöver uppvärdera hela polisyrket."

"Av förhandlingsprotokollet framgår att Polismyndigheten avvisade yrkandet om att Kuv-systemet ska omfatta alla poliser från start."

Polisförbundet hade yrkade också särskilt om att

  • utredarfunktionen bör delas upp i två: civila ”brottsutredare” respektive ”kriminalpoliser”.
  • att ett Kuv-system för funktionen ”kriminalpolis” ska utvecklas omgående

Arbetsgivaren gav inga konkreta löften i den delen.

Dessutom saknas svar på hur detta kuv-system ska finansieras långsiktigt.