Lena Nitz Birger Jarl 2021
23 november 2021

Nitz överraskade på Birger jarl-råd

Lena Nitz överraskade på Birger jarl-råd

Polisförbundets ordförande Lena Nitz överraskade när hon klev in på Birger jarls råd i Hörsalen under måndagen. Lena beskrev bakgrunden till Polisförbundets ”nej” till arbetsgivarens förslag om hur de 360 miljonerna skulle fördelas 2021 och besvarade frågor. ”I går” kämpade vi emot ”new public management”.  Idag kämpar vi emot ”HR-management”, sa Lena Nitz.

Citychefens plötsliga förhinder, polismästare Mattias Andersson, ledde till ett tomrum i programmet. Men när Janne Bengtsson, ordförande Birger Jarl, under lunchen stötte på Polisförbundets ordförande Lena Nitz i ”stråket” och ställde frågan om hon kunde tänka sig… var Lena inte bang, utan hakade på för att möta och prata med sina medlemmar.

Om förhandlingarna gällande fördelningen av de 360 miljonerna som Polisförbundet sagt nej till sa Lena (se också information på Polisförbundets hemsida):

- Det finns egentligen ingen motsättning mellan oss och Polismyndigheten om behovet av en uppvärdering av polisyrket. 
Istället handlar det om "hur" det ska göras

- Det vi är oeniga om är ”hur” fördelningen ska göras, särskilt med bakgrund till hur arbetsgivaren valde att fördela dessa 360 miljonerna 2020, då de flesta poliser inte ingick i satsningen.

- För oss är det viktigt att så många poliser som möjligt känner att de är en del av ”en uppvärdering av polisyrket”, sa Lena och betonade samtidigt den andra tungt vägande orsaken till Polisförbundet "nej", dvs Polisförbundets "tillit" till arbetsgivarens prioriteringar av satsningen "uppvärdering av polisyrket". Vilket Lena framfört till rikspolischef Anders Thornberg.

Nu finns risken att mer pengar till Polismyndigheten har skapat mer splittring och problem än innan satsningen på en uppvärdering av polisyrket.

- Märkligt att en så "angenäm fråga" som att få mer pengar till sin verksamhet kan bli ett problem. Nu finns risken att mer pengar till Polismyndigheten har skapat mer splittring och problem än innan satsningen på en ”uppvärdering av polisyrket".

- ”I går” kämpade vi emot ”new public management” – idag kämpar vi emot ”HR-management”, sa Lena.

Nu fortsätter Polisförbundet förhandlingar gällande RALS (3,63 procent, två revisioner). När dessa förväntas vara klara vet ingen i nuläget, dock senast 30 april 2022.

Övriga programpunkter:

Jan Bengtsson och Patrik Stridsman, vice ordförande Birger jarl, beskrev den del av förhandlingarna som Polisförbundet nu sagt nej till (360 miljoner) varav en del innehöll arbetsgivarens förslag till polisers ”Karriär- och utvecklingsvägar” (kuv) - som endast omfattar ingripandepolisverksamheten. Ett system som Jan Bengtsson beskrev skapar än mer administration för gruppchefer och som inte heller garanterar en ny lön för medarbetare som lyfts till en ny m-nivå (m0 - m6).

Enligt kuv-systemet ska alla ig-poliser bedömas utifrån ett 14-sidigt grundmaterial, där olika avsnitt ska motiveras skriftligen. "Är det vad våra gruppchefer ska hålla på med? " frågade Janne Bengtsson kritiskt.

.- Och vad har olika ”utbildningar”, som jag behöver för att utföra mitt jobb som polis, att göra med min lön?

- Att bedöma hur poliser utför sitt uppdrag t ex hur man bemöter människor, håller förhör, gör olika avvägningar i yrkets många olika situationer m.m. - kan vara krångligt. Enklare är förstås att ställa formella krav som ”vilken utbildning har du?”. 
Till exempel spärras en områdespolis med 40 års yrkeserfarenhet av kuv-kravet om MP5-utbildning från en uppflyttning till nivån m3.

Ett annat exempel är kuv-kravet om laser-utbildning (verktyg för mätning av hastighet).
Men h
ar ens alla poliser (i City) behov av det? Borde inte kraven på utbildning vara behovsanpassade till det uppdrag man har?
Enligt rykten pågår just nu "massutbildningar" i laser i region syd.

Blåljus: En farhåga gällande kuv-kraven är regionernas olika förmåga att erbjuda utbildningar till poliser. Det är redan idag känt att poliser i Stockholm tvingas skjuta upp planerade utbildningar på grund av olika och mer prioriterade verksamhetskrav... Ett annat välkänt faktum är  bristen på utbildare - liksom svårigheten att rekrytera poliser till funktionen.
Utbildningsorganisationens förmåga kommer dessutom ytterligare att testas redan nästa år (2022) när de många - och välkomna - nya poliser ska lotsas in i sitt nya yrke... 
Men hur påverkar "verklighetens omständigheter" stockholmspolisernas möjlighet till "karriär" enligt dessa kuv-krav i framtiden? 

Bild
Helena Stridsman Birger Jarl råd 2021

City ska växa med 140 poliser per år till 2026
Helena Stridsman, vid kansliet i City polisområde, berättade om hur City, både Södermalm och Norrmalm, förbereder sig för att ta emot cirka 140 nya poliser per år fram till 2026.

Ett välkommet tillskott som samtidigt ställer stora krav på organisationen: allt från det viktiga mottagandet av nya kollegor, till tillgången av handledare och instruktörer, lokaler, fordon, omklädningsskåp, p-platser m.m. Sedan april 2021 arbetar en arbetsgrupp med dessa frågor.

- Det är många som vill till City nu. Det är glädjande, sa Helena Stridsman.

Susanne Liwång huvudskyddsombud Birger jarl, informerade om aktuella arbetsmiljöfrågor bl a att skyddskommittéerna nu ska föregås av förberedande möten. 

Jan Bengtsson avslutade med information om vikten att i (mycket) god tid anmäla och redovisa "facklig tid" (till lpo-chef/sektionschef, heroma/cops).