Bild blaljus.nu
14 juni 2021

Öppet brev om Polisen

ÖPPET BREV OM POLISEN

"Vi tror inte att den vanlige medborgaren är fullt ut medveten om vad som händer inom polisen idag. Om vart polisen är på väg och på vilket sätt. Vi tror inte heller att den utveckling som vår högsta ledning driver idag ligger i vare sig polisens eller medborgarnas intresse."


Skriver förbundsområde Kamraternas vice ordförande Mats Johansson i denna insändare. En publicerad insändare kan - men behöver inte - sammanfalla med de meningar som styrelsen står för. Läs mer om blåljus policy. 


INSÄNDARE (forts)

"Skälet till förändringarna är vad vi kan se till största delen driven av politiska hänsynstaganden. Polisen ska växa, först sas det med 10 000 poliser till 2024 och sedan har det ändrats till 10 000 fler polisanställda till 2024.

Det finns idag förslag på att i budget och lönesammanhang bara ha en personalkategori polisanställda, och inte som idag uppdelat på poliser och civilt anställda.

Detta enligt oss för att 2024 kunna ha uppfyllt de politiska löftena som givits och då kunna säga att nu är polisen 10 000 fler polisanställda. Den oinvigde skulle kunna tro att det betyder 10 000 fler poliser men innebörden är civilanställda och poliser.

Bild
igv solna bild:polisen
Bild: Polisen

Den moderna svenska polisen anses ha fötts den 15 april 1850. Från den dagen påbörjades en erfarenhets och kunskaps uppbyggnad som har gått i arv mellan generationer av poliser. En organisation som, även om det har tagit sin tid, förändrats med tiden för att bättre motsvara de nya tidernas kriminalitet och samhällsförändringar.

Men har verkligen kriminaliteten förändrats? Är det inte likadana brott då som nu? Folk mördades och fick stryk, bedrägerier begicks med mera - då som nu. Är det inte mer att de tekniska möjligheterna har förändrats om hur olika brott kan begås?

Det är sällan något nytt under solen och så är det även i detta fall.

Under uppbyggnaden av den moderna polisen så bär varje polis idag ett arv, ett arv som är överfört men som de också förvärvat själva. Ett arv som har format poliserna till dem de är i sin yrkesroll. All poliskompetens vilar på en bas av andra poliser, av egna erfarenheter, av kunskaper och kompetenser. Detta har bland annat gjorts genom att de flesta poliser har börjat arbeta i yttre tjänst för att där möta de flesta typerna av brott/händelser och människor i alla tänkbara gestaltningar som misstänkta, målsägare, vittnen eller vanliga medborgare.

Sedan den nya myndigheten sjösattes 2015 så har Polismyndigheten förändrats till stora delar i sina grundvalar. Förändringen/paradigmskiftet har gått fort, men är ännu inte fullbordat. Den högsta ledningen inom polisen har medvetet drivit linjen som slarvigt kan översättas med ”hur svårt kan det vara”.

Några exempel

 1. Arbetsgivaren har medvetet ersatt poliser med civilanställda på funktioner som det tidigare var otänkbart att någon annan än en polis skulle inneha. Otänkbart dels genom erfarenhet för kraven på funktionen men också genom lagstiftningens krav. Idag har vi höga arbetsgivare företrädare som öppet säger till underlydande chefer: "Ersätt poliser med civila där det går". Det har främst tolkats som att civilanställda kan ersätta poliser på alla tjänster och funktioner som inte är i yttre tjänst och i uniform.

  Med den farten som förändringen har är risken mycket stor att det inom en inte alltför avlägsen framtid mer eller mindre bara finns poliser i yttre tjänst och kanske som utredare av den allvarligaste formen av brott.
 2. Rekrytering av chefer
  Allt för ofta så finns det idag inget krav hos arbetsgivaren på att den som rekryteras till exempel som chef på olika nivåer inom polisen ska ha någon som helst erfarenhet av eller kunskap om polisen.
  Flera externa rekryteringar bevisar detta, och det till och med på gruppchefsnivå där gruppchefen behöver kunna det medarbetarna gör och inte bara leda arbetet, utan även vara mentor. Den polisära erfarenheten och kompetensen tillmäts alltför ofta inte samma tyngd som annan erfarenhet och kompetens. Till exempel: om någon har jobbat inom annan myndighet som gruppchef så kan arbetsgivaren anse att denne kan konkurrera ut poliser som har likvärdiga erfarenheter inom polisen.  
 3. Arbetsgivaren har uppfunnit ett snabbspår, det räcker med en tremånaders utbildning som anmälningsupptagare och därefter en mycket begränsad erfarenhet av utredningar för att sedan kunna söka och få en funktion som utredare. Vi har idag många civilanställda där de flesta har rekryteras internt men även externt som arbetar med utredningar, tekniska undersökningar, hundförare, spanare, anhållna och häktade, de utför husrannsakningar med mera. Sannolikheten att den som ringer till polisen vare sig det är på 112 eller 114 14 möts av en polis är liten. Likadant om personen besöker en polisstation.  Om någon nischar in sig, så visst lär man sig då jobbet till viss del men den personen kan aldrig få helheten och förståelsen och kan följa den röda tråden fullt ut i sitt arbete. Det får man med polisskolan som grund som sedan byggs på med egna erfarenheter i yttre tjänst och senare specialisering som till exempel tekniker eller utredare. 

  Där lagstiftningen har lagt hinder i vägen så har arbetsgivaren inte tvekat att påverka politikerna så att lagstiftningen därmed har ändrats. Till exempel som förundersökningsledare (den som leder arbetet i våra utredningar), där det tidigare krävdes att personen var polis eller jurist men där arbetsgivaren idag själv kan avgöra vem de tycker är lämplig. Arbetsgivaren fortsätter sitt arbete med att påverka lagstiftarna så att de sista hindren ska tas bort för att fullborda detta paradigmskifte.
 4. Ordningsvakter som får utökade ansvarsområden med bland annat ansvar för ordningshållning. När de sedan omhändertar eller griper någon så blir polisen på sätt och vis deras transportstyrka och hämtar den som de omhändertagits eller gripits misstänkt för brott.

  Alla arbetsgivarens planer är inte kända. Men vi vet att arbetsgivaren vill tillåta annan anställd (än polis) ska få fatta egna beslut innan förundersökning är beslutad.
  Det kan vara beslut som till exempel att hålla förhör med någon i ett uppkommet ärende som den enskilde polisanställde tycker borde höras. Detta skulle kunna bli verklighet för en civilanställd inom polisen efter kanske 6 månaders anställning.

Sjukvårdens och andra yrkesgruppers uppdelning i olika kompetenser ifrågasätts inte. Varför är det gångbart inom polisen?

Det går att göra många jämförelser med andra yrken där den väg som arbetsgivaren inom polisen har slagit in på inte skulle accepteras. Skulle någon acceptera att en duktig sjuksköterska som har assisterat en kirurg började operera på egen hand? Skulle någon acceptera att en rörmokare började göra elektrikerns jobb för rörmokaren har ju sett många gånger det som elektrikern gör? Skulle någon….. och så vidare. 

Nej, vi tror inte det, för vi alla förväntar oss att den vi möter yrkesmässigt är en fackman med rätt utbildning, erfarenhet och kunskap för att göra sitt jobb så bra som möjligt.

Sjukvårdens och andra yrkesgruppers uppdelning i olika kompetenser ifrågasätts inte. Varför är det gångbart inom polisen?

Polisyrket är i sig ett hantverk, där du får lära dig att omvandla teori till praktisk erfarenhet för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt. Alla behövs i detta komplexa nätverk av olika funktioner.

Alla är dessutom lika viktiga, ingen kan tas bort ur helheten för då fallerar systemet. Vi vill vara tydliga med att alla behövs inom polisen, vare sig man är polis eller civil men för att använda en sliten (lite uppdaterad dock) men sann klyscha, rätt person på rätt plats. 

Det finns lösningar som ligger i linje med vår historia och våra traditioner och som vilar på solid grund och borgar för god kvalité i vårt arbete framöver.

Rekryteringen till polisen är idag ett misslyckande. Detta på grund av dels okända skäl men vår tro är att de som traditionellt har sökt sig till polisen fortfarande söker sig till oss men de kommer inte in på utbildningen för att arbetsgivaren har en annan önskad profil än den traditionella.

Tidigare har det varit vanligt med sökanden som hade bakgrund inom försvaret, eller som ordningsvakt, väktare, kriminalvårdare med mera kommit in på polisskolan.

Att bredda rekryteringen är helt rätt men att förändra den helt när den önskade profilen inte räcker till är helt fel.

Bedöm de som söker efter vilka de är och de meriter de har med sig och välj de som bedöms vara mest dugliga och lämpliga som poliser. Då kommer vi att kunna fylla platserna på våra olika polisskolor och många fler än idag kommer dessutom fullborda sin utbildning och bli poliser. Ytterligare ett sätt är att utöka möjligheten för civilanställda inom polisen att kunna bli poliser.  

Vi kan lösa det här men inte till 2024 och vi kan inte uppfylla politiska löften till vilket pris som helst. Den stora frågan är också, vad vill regering och riksdag samt medborgarna ha för en poliskår?"

För styrelsen för Förbundsområde Kamraterna, Polisförbundet Stockholm

Mats Johansson 
Vice ordförande