Löfving21
20 oktober 2021

Utbildning för Stockholms fackliga företrädare

Utbildning för Stockholms fackliga företrädare

Under onsdagen samlades ett 30-tal fackliga företrädare i region Stockholm för att dryfta gemensamma frågor och utbilda sig i olika ämnen till nytta för medlemmarna i Polisförbundet. I början av mötet fick regionpolischef Mats Löfving berätta om sin syn på läget och framtiden för polisen i region Stockholm.

Mats beskrev vilken typ av chefer han vill se i ledningen för polisregion Stockholm, avseende attityder, mod och värderingar. Alla chefer i ledningsgruppen har samma övergripande uppdrag, att utveckla verksamheten.

Just nu, har vi i regionen ett beräknat underskott på -137 miljoner kronor vid slutet av året. (innan budgetförstärkningen som regeringen föreslagit, vilket kan nolla summan.) Detta trots för få civilanställda och poliser. Det blir ett problem när poliser vill flytta från regionen, när arbetsmiljön för de kvarvarande därmed blir ännu mer pressad. Men alternativet, att de slutar som poliser kan vara ännu värre.

Verksamheten är pressad av det femtiotal regionala kriminella nätverken. Poliser blir utsatta, särskilt gäller det kvinnliga poliser som fått utstå oacceptabla tillmälen och bristande respekt. Hälften av de mördade i gängvåld blir det i region Stockholm. Det sätter press både på polisen och politiker.

Vi är för få poliser i Stockholm, och de poliser som finns här, tjänar för dåligt, är ett grundläggande budskap som Mats sprider. Regionen har förstärkts med en nationell resurs på ett fyrtiotal poliser, främst riktat mot gängen. Även åklagare har förstärkts till vår region, vilket minskar risken för hot eller påverkan mot dem.

449 fängelseår i vår region är ett resultat av encro-information. Vi har också haft förstärkning från region Väst, som frigjort egna poliser som kunnat förstärka i Järva. Ändå fortsätter skjutningarna. Så det kan bli ytterligare förstärkningar framöver.

Relationen mellan arbetsgivaren och facken respektive skyddsorganisationen är viktig, vi kommer inte alltid att vara överens, men målet är att bygga starka relationer som gynnar verksamheten. När det gäller arbetsmiljöarbetet, gäller det att vidta åtgärder som träffar rätt i polisernas vardag. Det gäller exempelvis förolämpningar, (förtäckta) hot och påverkansförsök.

Arbetsmiljön är också tydligt kopplad till arbetsbelastningen, inte minst för chefer. Likabehandling har många aspekter, bland annat när det gäller de nyaste kollegorna, män eller kvinnor, poliser eller civilanställda. Där behöver både arbetsgivaren och skyddsorganisationen vara på tå. Det handlar inte om papper och planer, utan om hur vi handfast tar tag i problem som uppstår.

Lönebilden i Stockholm är nu ganska ihoptryckt efter satsningen på yttre tjänst och yngre poliser. Det får exempelvis spanare och hundförare att fundera över vad det är värt. Det finns även enskilda som haft ”otur” och varit på fel plats vid tillfället för satsningarna. Mats beskrev sina idéer över hur kommande lönesatsningar kan fördelas, visst tjänar poliserna i Stockholm generellt mer än i övriga landet, men det behövs mer, för att bli konkurrenskraftiga.

KUV-en har en bra grundtanke, att poliser kan utvecklas utan att byta funktion, och därmed även få högre lön. Det ställdes ändå många frågor om KUV, avseende män/kvinnor och vem som blir uttagen till utbildningar, liksom olikheter mellan olika regioner, där en del får mer utbildningar än andra. Till det kommer att det kan ifrågasättas just vilka utbildningar som är meriterande... Dessutom har lönesatsningarna på ingripandepoliser gjort att KUV kommit på efterkälken. När nationella enheter rekryterar kan de dock ibland erbjuda rejäla lönelyft... Ska det vara så?

Kommer det en ”återställare” till de poliser som blev förfördelade i förra lönefördelningen?

Det går inte att svara på det än, beror på vad utfallet (av nationella förhandlingar) blir. Förhoppningen är att det finns ett utrymme som ska träffa grupper och poliser som hamnat snett.

Mats konstaterar att oavsett problemen kopplade till KUV, har vi kommit överens om att testa det. Detta så länge inget annat beslutats.

Översiktligt referat av Mats Löfvings budskap nedtecknat efter bästa förmåga.