delpension mars 2022
5 februari 2022

Ansök om delpension i vår

Ansök om delpension i vår

Du som vill ansöka om delpension kan göra det fram till första mars 2022.

Delpension kan beviljas tidigast fr.om. den månad du fyller 61 år. Du måste ha minst 120 månaders pensionsrätt enligt kollektivavtal och ha minst 50 % arbetsomfattning efter delpensionens start.

Vid två tillfällen per år – vår och höst - prövas ansökan om delpension. Ansökan lämnar du till närmaste chef senast den 1 mars respektive den 1 september.

Det du förlorar i lön kompenseras med en delpension på 60 procent av lönebortfallet. Delpensionen utbetalas från SPV (Statens tjänstepensionsverk) och längst till och med månaden innan du fyller 65 år. När du söker delpension måste du vara medveten om att den ska pågå till den siste i månaden innan din 65-årsdag alternativt fram tills dess att du går i pension eller slutar din tjänst innan 65 år. 

Det är avdelningschef eller regionpolischef eller den denne utser efter samråd med regionala HR-och ekonomichefer (motsvarande) som beslutar om delpension och även ev återtag av delpension.

Om du vill fortsätta arbeta efter din 65-årsdag kan du inte ha kvar din delpension utan måste arbeta heltid. Möjlighet finns att ansöka om tjänstledighet på viss procent.

Läs mer på Intrapolis – Min anställning – pension – delpension t ex hur du ansöker, blankett för ansökan, om delpension vid 50 procent eller 20 procent.