Mats Lindström 2022

Mats samlar polischefernas röster

Mats samlar polischefernas röster

Lär känna Mats Lindström som sedan drygt sju månader är ny ordförande för Förbundsområde Stockholm Chef. Om sitt nya uppdrag säger han bl a "Först och främst måste vi bli bättre på att analysera chefers och medarbetares arbetsmiljö", men betonar också vikten av balans mellan krav och resurser.

Hur har bl a ditt eget cancerbesked påverkat dig som människa?
- Jag har fått helt nya perspektiv på livet - att "fånga dagen" har nu blivit än viktigare. Det finns så mycket elände i världen, och det gäller att vi tar hand om varandra på ett bättre sätt i vardagen.

- Dessutom ser jag vilken enorm skillnad det är inom vården, om man som jag lider av cancer, jämfört med min fru som lider av ME/CFS. Det är helt skilda världar. Hon hänvisas till vårdcentralen, och jag får den mest högprioriterade vården, trots att jag kan arbeta 100% och hon har 100% sjukersättning.
- Jag har svårt för orättvisor, i synnerhet när samhället orsakar dem.

Ingen som möter Mats kan dock ta miste på hans okuvliga energi och genuina vilja att förändra sådant som han inte tycker fungerar särskilt bra.

Det hjälper inte enbart att gnälla

Som ny ordförande för FO Chef - vad kan du bidra med och vilka frågor vill du fokusera på?
- Först och främst är det förstås viktigt att jag har erfarenhet som chef inom olika områden, men även det som påverkat mig privat, vilket nog innebär att jag blivit mer lösningsfokuserad.
- Det hjälper inte enbart att gnälla och lägga upp alla problem "på bordet" och fördela ansvaret på någon annan.
- Vi måste ha konkreta förslag till lösningar. Vi som är fackliga företrädare måste se oss som lagspelare, inte bara med varandra utan också tillsammans med arbetsgivaren, och vice versa, annars går ingenting framåt.

En annan prioriterad fråga för Mats är balansen mellan krav och resurser för att nå framgång i verksamheten. Med framgång menar han främst:

  1. en attraktiv och trivsam arbetsplats
  2. en sund personalrörlighet
  3. en psykologisk trygghet
  4. en ekonomi i balans
  5. ett bra verksamhetsresultat

Hur ska detta uppnås?
Genom ”en bra analys, planering, genomförande och uppföljning” enligt Mats.
- Först och främst måste vi bli bättre på att analysera chefers och medarbetares arbetsmiljö, men alla delmoment är lika viktiga. För de flesta känner till vilka problem i stort som finns på en arbetsplats, men kanske inte lika ofta hur dessa ska tas om hand på ett strukturerat sätt.

Chefsföreningen i Stockholm har därför påbörjat ett lite nytt sätt att arbeta på som utgår från evidens och medlemmarnas egna erfarenheter och kunskaper. Mats jämför med begreppet "vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet" som används inom sjukvården.

 - Vi i styrelsen vill förstås veta vad våra medlemmar tycker är viktigast så att vi vet vad vi ska fokusera på. Det handlar i stort om att ta fram de mål som man vill uppnå, och strukturerat försöka ta sig dit. För det krävs en gemensam lägesbild hos arbetstagarorganisation, skyddsorganisation och arbetsgivare. Vi måste hjälpas åt, för det är inte alltid så lätt.

Hur gör man då på bästa sätt?
- För att ta fram en gemensam lägesbild avseende arbetsmiljö finns redan idag lagstadgade verktyg t ex SAM (det systematiska arbetsmiljöarbetet) där inte minst olika skyddsronder är viktiga, inte bara att genomföra, utan även att analysera, för att vi på ett strukturerat sätt får kunskap om de problem som behöver åtgärdas. Vid avvikelser ska förstås handlingsplaner tas fram, som också måste följas upp så vi vet om vi ligger rätt eller fel, eller om vi måste ändra inriktning.

Ökad medlemskommunikation via app
- Jag har många enskilda samtal med våra medlemmar och det finns en samklang i vad de flesta vill för att komma framåt. Men det bästa är förstås att strukturerat ta reda på vad majoriteten tycker. Nu finns den möjligheten enbart på våra årsmöten, där det inte alltid är så många som kommer.
- Det vill jag försöka ändra på, exempelvis med en enkel digital app, där man kan följa upp vissa frågor mer frekvent för att kunna föra mer adekvata diskussioner med arbetsgivaren när något sticker ut.

Mats menar att arbetstagarorganisation och skyddsorganisationen ofta är duktiga på att belysa problem, men kanske inte alltid varit lika bra på att komma med konstruktiva förslag till lösningar.

- Arbetsgivaren införde för några år sedan Planeringsprocessen, något både arbetstagarorganisationen och skyddsorganisationen bör spegla och arbeta efter i tillämpliga delar. I praktiken innebär det att arbeta utifrån en aktivitetsplanering, dvs HUR ska vi göra för att uppnå våra mål.

- Polisen gör väldigt mycket och väldigt bra, men utmaningarna har på senare år blivit större

Inom ramen för främst arbetsmiljö har Förbundsområde Stockholm Chef under hösten därför inlett en aktivitetsplanering utifrån årsmötets beslutade verksamhetsplan bl a har forskare involverats. Mats hoppas förstås på att alla medarbetare därigenom ska få en bättre arbetssituation.

- Polisen gör väldigt mycket och väldigt bra, men utmaningarna har på senare år blivit större, inte minst på grund av den ökade grova brottsligheten som självklart kräver tuffa omprioriteringar. Chefer och medarbetare måste ofta omprioritera.
- Tyvärr har det blivit en vardag, i synnerhet i Stockholm, där bristen på polisanställda nu är riktigt stor. Idag finns det mindre tid för att se framåt och utveckla verksamheten. Tid måste även avsättas för att ta hand om alla medarbetare på bästa sätt.

En sista fråga, Mats var får du all din energi ifrån?
- Jag drivs av utmaningar – har alltid gjort. Ingenting är omöjligt och det gäller att tänka utanför "boxen". Och jag vill göra vad jag kan för att alla ska trivas på jobbet och få de bästa förutsättningar som finns för att göra ett bra jobb.

Vi önskar Mats och chefsföreningen lycka till framöver och återkommer längre fram med hur arbetet fortskrider.