30 juni 2022

Nya lagar från 1 juli - ett urval...

Nya lagar från 1 juli - ett urval...

Många nya lagar träder ikraft den 1 juli 2022 dvs en skärpt syn på regler och straff. Blåljus presentar här ett urval (20 st) kopplat till Justitiedepartementet vilka t ex berör knivbrott, hemfridsbrott, våldtäkt, tystnadskultur, utvisning på grund av brott, terrorism m.m.

Källa: regeringens pressmeddelande innehållande alla viktigare förändringar i lagar och förordningar.

Nedan presenteras ett urval med koppling till Justitiedepartementet. 
Observera att nedan länkar öppnas en ny flik - i bakgrunden ligger fliken blåljus som leder dig tillbaka till denna artikel:

 1. Ökad kvalitet i rättsintygen
 2. Ett särskilt brott för hedersförtryck införs
 3. Nya regler för bland annat säkrande av elektronisk bevisning
 4. Möjlighet till tillträdesförbud till badanläggningar och bibliotek införs
 5. Ett modernare straffrättsligt skydd mot hemfridsbrott och olaga intrång
 6. Straff för knivbrott skärps
 7. Den straffrättsliga terrorismlagstiftningen samlas i en lag
 8. En stärkt rättsprocess för att bryta tystnadskulturen
 9. Nytt regelverk för de som utgör kvalificerade hot mot Sveriges säkerhet införs
 10. Lättnader i tillståndsplikten för ljuddämpare
 11. Effektivare bevisupptagning inom EU
 12. Effektivare delgivning inom EU införs
 13. Skärpt syn på våldtäkt och andra sexuella kränkningar
 14. Nya uppgifter om den tilltalades ålder blir grund för resning
 15. Registrering av kontantkort – förbättrad tillgång till uppgifter för brottsbekämpande myndigheter
 16. Regler om utvisning på grund av brott skärps
 17. Förbättrade förutsättningar för ett europeiskt samarbete om gränsförvaltning
 18. Enskilda får rätt till grundlagsskadestånd vid överträdelser av grundläggande fri- och rättigheter enligt regeringsformen
 19. Stärkt skydd för barn i internationella familjemål
 20. Effektivare verktyg i utsökningsförfarandet införs