polis bostad hyra stockholms handelskammare
20 oktober 2022

Så blev det med alla val(polis)löften

Så blev det med alla val(polis)löften

Polisförbundet kommenterar den nytillträdda (samarbets)regeringens viljeyttring inom det kriminalpolitiska området: "Främst en katalog av repressiva åtgärder ("efter brott-åtgärder") och nästintill helt avsaknad av förebyggande åtgärder - för att t ex förhindra att unga dras in i kriminalitet".

Flera av de repressiva förslagen är både önskvärda och efterfrågade av Sveriges poliser t ex för att komma tillrätta med gängkriminaliteten som:

 • "slopad straffrabatt"
 • "utökade möjligheter till preventiva tvångsmedel"
 • "vistelseförbud"...

Samtidigt är det anmärkningsvärt att TIDÖ-avtalet INTE nämner något om vikten av "tillräckligt många poliser eller att polisyrket måste göras mer attraktivt " - vilket samtliga partier inför valet drev som en prioriterad fråga dvs behovet av fler poliser och högre polislöner.

 • visitationszoner
  Visitationszoner är inget som poliser efterfrågar eller ens ser som önskvärt. Poliser upplever att man har de möjligheter som behövs för att kunna visitera människor vid behov. 
  Visitationszoner riskerar att ha en negativ inverkan på det viktiga relationsbyggande arbetet som behövs för att komma till rätta med den här typen av brottslighet.
  Här är det viktiga att politikerna lyssnar på professionen och inte ger verktyg som riskerar att bli kontraproduktiva.
 • anonyma vittnen:
  Möjligheten till anonyma vittnen finns redan i Danmark, Norge och Finland men används mycket sällan, eftersom de har ett lågt bevisvärde i rätten. Frågan har utretts av den tidigare regeringen som inte ansett att anonyma vittnen varit lämpligt eftersom det inskränker den grundläggande principen om att den åtalade har rätt till full insyn i vad som ligger till grund för åtalet.
 • brottsförebyggande arbete
  Regeringens förslag avseende det brottsförebyggande bygger till stor del på repressiva åtgärder. Det saknas förslag på hur samhället bättre kan arbeta för att motverka att ungdomar ens hamnar i kriminalitet, förslag om hur polis, skola och socialtjänst m.fl kan samarbeta i större utsträckning

Polisförbundet: Flera förslag går så långt att de riskerar att urholka rättssäkerheten eller åsidosätta mänskliga rättigheter. Det skulle vara fel väg att gå i en rättsstat.

Se Polisförbundets undersökning (Novus) om medlemmarnas uppfattningar av partiernas förslag inför valet 2022