Göran Malmborg 7 dec 2022 fo Syd råd logo

Syd-råd: Stärkte och vässade polisfacket!

Syd-råd: Stärkte och "vässade" polisfacket!

Tre expert-föreläsningar (mbl, lön, Bemanningsavtal...) följt av: intern analys och diskussioner om hur vi bäst kan & mest framgångsrikt driver viktiga framtidsfrågor.

Ingela Johansson, ordförande i förbundsområde Stockholm Syd, var nöjd när hon summerade dagarna:
- Väldigt viktigt att vi ALLA kan samlas för att tillsammans både få information och tips liksom diskutera gemensamma och angelägna frågor.

Göran Malmborg, ombudsman på Polisförbundet (nationellt), talade bl a om Bemanningsavtalet liksom arbetet och målet inför bildande av en Polismyndighet - och vad det lett till dvs en nuläges-analys - "Hur blev det?"
Många igenkännande reflektioner/erfarenheter liksom frågor följde från de cirka 20 närvarande syd-ombuden. Några exempel:

  • Konsekvenserna av "process-ledd" polisiär kärnverksamhet - där process-ägare t ex bortser från/skjuter över "arbetsmiljöansvaret" till verksamhetens chefer
  • "Chefers otydliga ramar" 
  • Att chefer inte får rätt förutsättningar för att klara sitt uppdrag (ökade krav men inga resurser)
  • Att resurserna på lpo snarare minskar än ökar
  • "Ingen vet vem som bestämmer idag..." -  
  • "Gör om gör rätt"  (6-våningshuset)

Facket säger som "det är"
Andra exempel som diskuterades var utestängning av fackligt inflytande. Någon betonade att mantrat idag dvs chefsfilosofin är "chefen själv vet bäst"... Samtidigt konstaterades bl a att verksamheten idag är långt ifrån "medarbetardriven" (vilket var ett av de primära målen för bildandet av en Polismyndighet. Andra mål var "en polis närmare medborgarna"  samt att "merparten av polisens resurser skulle finnas på lokalpolisområdena" m.m.). 

Göran Malmborg:
- Har målen uppnåtts? Polisverksamhet är svårt. Det räcker inte att fylla på med numerär dvs människor. Vi måste ha rätt kompetens på rätt plats baserat på verksamhetens behov

Bild
Carina Olsson Bäck 7 dec 2022 fo Syd råd

 


Har lagt stor vikt vid det TOTALA UTFALLET FÖR HELA avtalsperioden (2020, 2021, 2022)

Förhandlingsansvariga Polisförbundet i region Stockholm

RALS och polislönesatsningarna i region Stockholm
Carina Bäck, ny i ledamot i regionstyrelsen, klev "rakt in" i de pågående förhandlingarna i våras (med regionens förhandlingsansvarige Andreas Strand). Carina beskrev arbetet och utfallet av förhandlingarna där hon betonade att Polisförbundet i region Stockholm lagt stor vikt vid det TOTALA UTFALLET FÖR HELA avtalsperioden (dvs åren 2020, 2021 och 2022).

- Det blir förstås aldrig helt och fullt som man vill - dock ska (*) alla känna att man fått något denna gång, sa Carina Bäck.
(* not dvs "normal-presterande" enligt bedömningen i enskilda avstämningsamtal).

Fråga: Om förhandlingarna är klara - när betalas nya löner ut?
Carina: Både vi och arbetsgivaren önskade att utbetalningen kunde göras i december, men det var administrativt omöjligt. Svaret är senast i april 2023.

Fråga: När får man veta vilken lön man får?
- Vid lönesamtalet med sin chef, troligtvis i mars 2023.

Retroaktivitet från mars 2022
Den överenskommelse som gjorts innebär att pengarna (från både rals liksom polislönesatsningen) betalas retroaktivt från mars 2022.

Fråga: Nytt ob-tillägg - hur funkar det?
- Dagens ob-nivåer (vissa delar) ska vara fördubblat inom två år. 1 januari 2023 höjs dessa med 75 procent och de resterande 25 procenten höjs per den 1 januari 2024. 

(Se tabell över vilka ob som höjs 1 jan 2023/2024 i tidigare artikel på blaljus. Observera att polislönesatsningen inte omfattar poliser anställda åren 2020-2022 Dessa m fl med lön understigande 36 000kr/mån får dock del av det så kallade "huvudstads-tillägget".)

Bild
Fredrik Westin 7 dec 2022 fo Syd råd

 

Vad är en MBL-fråga?

Fredrik Westin, förbundsjurist Polisförbundet
(och polisutbildad)

Polisförbundets jurist, Fredrik Westin (också polis), gav en av mötet mycket uppskattad genomgång av några viktiga paragrafer av medbestämmandelagen, MBL, liksom användandet av främst §10, §11, §12 och §19. Fredrik påminde om §38 (att använda i kombination med §11). Praktiskt exempel: §11 = "att hyra in ett vaktbolag", §38 = "vilket vaktbolag?.

Frågan som alltid måste besvaras "Vad är en MBL-fråga?"
Svaret: En fråga som arbetsgivaren ensidigt bestämmer över (som inte regleras enligt kollektivavtal).

Fredrik svarade på många angelägna frågor om t ex "När anses facket ha informerats...", "När är en förhandling avslutad...? Fredrik lyfte en varningens flagg över så kallade (mbl§19) "hiss-" eller "korridors-förhandlingar"... dvs där frågor lyfts på studs - utan kallelse, dagordning, underlag.... liksom att arbetsgivaren säger "Vi har samverkat i frågan...

"Samverkan" existerar inte
Många chefer kallar det för "informell samverkan" men idag gäller endast MBL. Enligt MBL ska viss struktur följas som t ex arbetsgivarens skyldighet att... informera, ...kalla till möte, ...föra protokoll (om någon part begär), ... att fackliga företrädare ges möjlighet/tid att sakligt bedöma underlaget som frågan/-orna gäller... m.m.

Ställ krav på arbetsgivaren!
(om MBL§19-information)
Om en tvistefråga lyfts till Arbetsdomstolen där det framkommer att felaktigheter "normaliserats" på arbetsplatsen kommer AD att anse att facket "tillåtit" detta förfarande. 

Därför betonar Fredrik:
- Kräv MBL §19 information av arbetsgivaren. Det är arbetsgivaren skyldig att uppfylla!