JO jo riksdagens ombundsmän logo
8 mars 2023

JO kritiserar polisen för långsamhet

JO kritiserar polisen för långsamhet

Justitieombudsmannen riktar kritik mot Polismyndigheten för långsam handläggning av en förundersökning. Det handlar om en misstänkt förskingring från ett dödsbo, där passivitet enligt JO kännetecknade handläggningen. Under nästan fyra år, hände i princip ingenting i utredningen.

JO skriver på sin hemsida, att en sådan passivitet naturligtvis är helt oacceptabel och i strid med rättegångsbalkens skyndsamhetskrav. JO tar upp frågan om den passiva handläggningen också skulle kunna innebära en kränkning av Europakonventionens egendomsskydd, men konstaterar att det inte finns tillräckligt underlag i ärendet för att göra uttalanden om det.

JO har vid upprepade tillfällen riktat kritik mot Polismyndigheten för de långa handläggningstider som på många håll förekommer inom utredningsverksamheten, särskilt när det gäller förundersökningar om bedrägerier och andra typer av förmögenhetsbrott. Den passiva handläggningen av den aktuella förundersökningen är därmed inte en isolerad händelse. Bilden som framträder av Polismyndighetens utredningsverksamhet är mycket bekymmersam och ger intrycket att vissa typer av förmögenhetsbrott i praktiken inte längre utreds av myndigheten. Enligt JO är det mycket angeläget att Polismyndigheten snarast kommer till rätta med ärendebalanserna.

Sammantaget är JO mycket kritisk till hur Polismyndigheten har hanterat den aktuella förundersökningen. Polismyndigheten får därför allvarlig kritik av JO. Det finns enligt JO anledning att uppmärksamma regeringen på de förhållanden som kommit fram.
Beslutet skickas därför till Regeringskansliet för kännedom. Det skickas även till riksdagen för kännedom.

Blåljus beklagar att polisen på grund av resurser och organisation, givet brottsutvecklingen, tvingas prioritera bort angelägna utredningar, vilket drabbar vår uppdragsgivare, allmänheten i allmänhet och brottsoffer i synnerhet. Mot den bakgrunden tycks det helt rimligt att den politiska sidan, som beslutar om polisens budget får del av beslutet.

JO skriver vidare:

"– Bilden som framträder är mycket bekymmersam och ger intrycket att vissa typer av förmögenhetsbrott i praktiken inte längre utreds av myndigheten, säger JO Per Lennerbrant.

I beslutet konstateras att den långsamma och passiva handläggningen riskerar att allvarligt skada allmänhetens förtroende för Polismyndigheten. I förlängningen kan det leda till att den som blir utsatt för brott upplever att man inte kan räkna med någon hjälp. 

Detta är naturligtvis djupt problematiskt. Det är mycket angeläget att Polismyndigheten snarast kommer till rätta med ärendebalanserna, säger JO Per Lennerbrant."

Det är lätt att hålla med. Men när allt ska prioriteras innebär det samtidigt att inget prioriteras...

Läs hela JO:s beslut, dnr 1994-2022.