9 oktober 2020

4 857 fler anställda sen 2015 - varav 762 är poliser

På väg mot målet om 38 000 polisanställda år 2024:

4 857 fler anställda sen 2016 

- av dem är 762 poliser

Polismyndigheten är på god väg att - i alla fall totalt sett - nå det uppsatta tillväxtmålet för 2024. Under fem år har antalet civila ökat med 4 095 och antalet poliser ökat med 762. För att fylla "poliskvoten" (dvs 26 000 poliser) om fyra år behövs ytterligare ca 5 500 poliser. "Omöjligt", enligt pessimisten. "Helt möjligt", enligt optimisten. "I alla fall i teorin..."

Med 5 000 fler nås målet 2024 – men hur många är då poliser?

Under fem år har Polismyndigheten växt med ca 5 000 anställda (jmf dec 2015) till dagens 33 000. Kommande fyra år krävs samma tillväxt om målet om 38 000 ska nås år 2024.

Fullt möjligt – även om tidspressen ökar. Utmaningarna framöver belyses snarare av "backspegeln", dvs de senaste fem årens balans mellan civil- respektive polisiär tillväxt.
För att fylla poliskvoten år 2024 behövs ca 5 500 fler poliser än idag.

För optimisten är det självklart att tillväxtmålet nås "… över 8 000 utbildningsplatser…". Optimisten är liksaså övertygad om "att tillräckligt många kvalificerade attraheras av polisyrket och arbetsgivaren Polisen m.m. …"

I motsats till pessimisten som bara ser"... tomma stolar på utbildningsplatserna, pensionsavgångar liksom att poliser slutar i förtid på grund av "tunga" listor, dålig ersättning, stort ansvar och höga risker... m.m." Inte minst det faktum att antalet poliser de senaste fem åren "… endast ökat med 762 - hur ska det bli +5 500 inom fyra år? "

Trots redan stora satsningar och insatser behöver arbetsgivare, politiker, rekryteringsansvariga, lärosäten med flera ... fortsätta tänka både "nytt" och "brett" kring vad som attraherar unga - med olika bakgrund och drivkrafter - att söka och stanna i det polisiära uppdraget och inte minst behålla äldres kompetens. Det vill säga vid sidan om de 2 040 platser på polisprogrammen/år, effektivare rekryteringsprocesser, attraherar-kampanjer m.m. 

Fler anställda kostar
Tillväxten är en orsak till att myndighetens budgetprognos för 2020 beräknas överskridas med drygt nio procent jämfört med 2019.

Andra områden som bidrar till utgiftsökningar är semesterlöneskuld (ej uttagen semester),övertid och inköp. Däremot minskar kostnaderna för sjukfrånvaro/VAB, kompetensförsörjning, utbildning, resor m.m.

Ur Polismyndighetens ekonomiska rapport för augusti 2020:

"Den ökade anslagsförbrukningen t.o.m. augusti beror liksom tidigare främst på ökade lönekostnader för det ökade antalet civilanställda. Denna kategori har ökat med 14 % jämfört med föregående år. En ytterligare förklaring till den höga förbrukningen jämfört med föregående år är högre kostnader för övrig drift som uppstod tidigare i år då uppgraderingar och kapacitetsökningar genomfördes av myndighetens IT-system för att bland annat kunna hantera pågående Coronaläge."

Fortsatt högt övertidsuttag i region Stockholm - som minskat med 419 poliser
Övertidsuttaget i region Stockholm fortsätter att öka (+0,4) jämfört med 2019. Detta beror i huvudsak på bl a "avrapportering" och "jourverksamhet". Stockholm har det högsta övertidsuttaget (5,3%) av landets polisregioner. En bidragande förklaring är att antalet poliser i regionen minskat med 419 jmf med dec 2015. (Källa: Polismyndighetens personalstatistik för september 2020.)

Prognos till 2023
Polismyndighetens anslagsbehov år 2023 beräknas till 34,7 miljarder (jämfört med 29 mdr 2020).

Tina Gustafsson 
 

Källa: Polismyndigheten (ekonomisk rapport aug 2020/personalstatistik sept 2020)