5 februari 2015

Arbete för bättre arbetsmiljö i uppförsbacke

Nu är den tiden på året när fackligt förtroendevalda sliter som bäst med att sammanfatta det gångna verksamhetsåret. Blåljus bjuder på ett intressant axplock från Arbetsmiljöns avsnitt i Förbundsområde Stockholms verksamhetsberättelse.

Nu är den tiden på året när fackligt förtroendevalda sliter som bäst med att sammanfatta det gångna verksamhetsåret. Blåljus bjuder på ett intressant axplock från Arbetsmiljöns avsnitt i Förbundsområde Stockholms verksamhetsberättelse. Det är skrivet av HSO Emma Cronberg.

 

Besparingar

Besparingarna har slagit mot Polisen i Stockholm. Det märktes bland annat när poliser fick utföra de civilanställdas arbetsuppgifter på grund att anställningsstopp och därtill följande arbetsbrist. Ökad arbetsbörda gjorde sig också märkbar av besparingarnas effekter i flertalet tillbud. Riskbedömningar genomfördes på besparingskraven. Bedömningarna med handlingsplaner skulle följas upp tertialvis. Inget initiativ kom från arbetsgivaren att följa upp besparingarnas konsekvenser. Skyddsorganisationen uppmärksammade detta på CSG, centrala samverkansgruppen, vilket föranledde att arbetsgivaren följde upp konsekvenserna, dock enbart ur ett verksamhetsperspektiv. Missförstånd? Vi väckte frågan igen både gentemot Ekonomidirektören och på CSG. Ingen aktivitet från arbetsgivaren. Samtidigt lättade det ekonomiska läget. Myndigheten började anställa civila i något större omfattning, vilket innebar att poliser kom ut från arrestarbete till yttre tjänst igen. Passhandläggarnas situation förbättrades även. Med anledning av detta valde vi att inte gå vidare i frågan till Arbetsmiljöverket, utan prioriterade arbetet med omorganisationen.

 

Arbetstider, arbetsbelastning, regelbundna hälsokontroller, utökad fysisk träning på arbetstid, ergonomi

Samtliga ovan frågor har bäring på Hälsohögskolan i Jönköpings forskning om polisers arbetsmiljö i yttre uniformerad tjänst. Studien, som egentligen utgår från ergonomin, tar ett helhetsgrepp på denna målgrupps arbetsmiljö. Vi tog upp arbetet med arbetsgivaren på CSG när delrapporterna släpptes. Studien påvisar allt från ryggproblem som behöver åtgärdas med mer fysisk träning till arbetstider och arbetsbelastning som inte ger majoriteten av poliserna förutsättningar att ens återhämta sig under sina längre fridagsperioder. Detta måste åtgärdas, och arbetsgivaren har ett stort ansvar i det arbetet. Arbetsgivaren i Stockholm ville avvakta en slutrapport/slutanalys. Den blir inte av, och därför måste arbete påbörjas utifrån befintligt forskningsunderlag. Frågan kommer framöver ägas nationellt hos både Utvecklingsavdelningen och på HR nationellt. Skyddsorganisationen får fortsätta att jaga på det planet i frågorna. Frågorna är redan väckta nationellt.

 

Gällande fysisk träning på arbetstid, har vi fått in i nationella riskbedömningen gällande våra personliga skyddsvästar att arbetet kräver fyra timmars fysisk träning på arbetstid för att minska skaderisk till acceptabel nivå med bärandet av detta skydd. Dock kvarstår formellt beslutsfattande och genomförande innan vi ser verklighet i denna fråga.

 

Arbetsbelastningen är alltför hög för många av våra medarbetare. Under året har ingripandeverksamheten, utredarna, passhandläggarna och passkontrollanterna först varit under ytan. Mot hösten har även de centrala enheterna börjat svikta under omorganisationens ok. Att omorganisera med befintliga resurser och åtstramad ekonomi och samtidigt leverera som vanligt i en redan starkt ansträngd verksamhet kan enbart leda till ett dysfunktionellt resultat. Vi har tryckt på arbetsgivaren upprepade gånger, på CSG, i arbetsgrupper för arbetsmiljön etc. Vi har inte lyckats uppnå förändring genom samverkan. Det föreligger ett glapp mellan politikers förväntan och polisens förutsättningar till leverans. Både ekonomiska och personella resurser måste tillsättas för att överkomma glappet. Det kommer vi inte att få. Kvarstår gör chefer med civilkurage som vågar svara uppdragsgivarna; vi kan inte leverera det ni begär med de förutsättningar vi ges. Personalen går sönder.

 

Blåljus kommentar: Detta visar hur facket tvingas jaga på arbetsgivaren i olika frågor och hur trögt det går att få till förbättringar och anpassningar till egentligen självklara arbetsmiljökrav. När det väl lyckas, är det inte alltid vi lyckas förmedla vilket idogt fackligt arbete som ligger bakom, utan arbetsgivaren får sola sig i glansen av de åtgärder vi tvingat fram.

 

Tommy Hansson